Post Reply spells and potions
2575 cr points
Send Message: Send PM GB Post
24 / F / in myself
Offline
Posted 4/14/08 , edited 4/14/08
this the spells and poions that made by ur friend, adelineang840
Spells
1. sui ba zhe gei pu mei ba
=water engulf everything in the way

2.di ting wo de shi huan gei wo lai sie di zen
=earthquakes

3.lei pan jiang ling a
=lightning

4.ba zhe gei wo nong an ba
=darkness

5.ba zhe gei wo nong liang ah
=light

6.ai de qi fen oh_________
=Love _________[the person name]

7.e le nong chu shi wu lai ba
=make food[like rice, vegetable,meat, ect...]

8.xiao shi diao wo bu yao kan dao ni ah
=make a person dissapear[location random]

9.zheng qiang wo ti yu fang mian ba
=make you more athelic for ___day/days

10.feng guo lai ba na chui zou ba
=wind come forth

11.ba ni de li liang gei wo ba
=give me your power

12.bing muo siao shi ba
=cure all types of dieases

13.jian qing ya li ah
=relief stress

14.gong ke yi da dui ba ta kuai kuai zuo wan ah
=do finish all my hw now

15.gai chuan she me ne bang wo shuan ba
=pick out a nice outfit for me to wear

16.bian cheng yi shuang chi bang ba ba wo dai de yuan yuan de
=become my wings and take me anywhere

17.cai hong chu xian ba
=make rainbow

18.wu qi ______
=weapon_______[desire weapon]

19.hao men rang wo you dong xi zuo ba
=make fun things for me to do

20.ba wo wang de dong xi na lai ah
=bring you the things that you forgotten

21.qian bu gou zen me ban
=make money

22.nong chu hao ting de shen ying ah
=make some beautiful music

23.hua hua duo duo piao xia lai
=flowers come upon

24.wu ba wo zhe zhu
=mist camouflage

25.hao re ah nong liang ba
=make me cool

26.ni gei wo long ba
=make people deaf

27.ni kan bu dao ren he dong xi
=lost your sense of sight

28.ni de shi wo de
=your things is mine

29.wu yun zheng zai ke zhe ne
=make it rain

30.tai yang xiao mi mi de zai tian kong
=sunny day

31.bian cheng shi tou
=become rock/stone

32.mian wu biao qing de lian
=make the person no expression

33.meng bian cheng zhen
=make dreams real

34.luan qi ba zao zheng li hao
=make things clean and tidy

35.nong luan ah
=make things messy

36.jie shi hua
=anti-become rock/stone

37.jiao xing wo
=wake me up at_____[time [fill in]]

38.bu chong shi qu de xie ah
=replenish blood

39.bang wo zhun bei hao shi jian
=plan my time for me

40.nong chu qi qi guai guai de shi wu
=make weird foods

41.piao lai piao qu fei shang tian
=make things/peoples float

42.zhi wu dong ba tiao ba
=make plants come alive

43.hei se xin chang qu diao ba
=black heart go away

44.xin qing di luo chen mo
=make people despress

45.kai kai xin xin guo zhe
=make people happy

46.ling hun gei ni huo die tiao
=implant soul into things

potions
1.Name of potion:Freeze
Use for:Freezing people for some time
Ingredients:
Herbs
Ice egg
Water from the Icy Mountains
Magic stone
Nevermelting Ice

2.Name of potion:Flame
Use for:Burning people
Ingredients:
Magical Fire Stone
Ruby powder
Lava Ashes

3.Name of potion:Earthquakes
Use for:Causes multiples earthquakes
Ingredients:
Magical Herbs
Magical Stones[at lease 10]
Leaves of 100 different magical trees

4.Name of potion:Lightning
Use for:Causes Lightning
Ingredients:
Topaz
Fur of Electric Type Beasts[at lease 5 types]
Lightning Clouds

5.Name of potion:Grow-up Sweets[become younger]
Use for:Create Magical Sweets that allow to become younger
Ingredients:
Magical Sugar
Time Potion[past]

6.Name of potion:Grow-up Sweets[become older]
Use for:Create Magical Sweets that allow to become older
Ingredients:
Magical Sugar
Time Potion[future]

7.Name of potion:Ghosts
Use for:Make ghosts appear
Ingredients:
Evil Charms
Good Charms
Blood of 1000 different people
Blood of 2000 different animals

8.Name of potion:Pain
Use for:causes pain
Ingredients:
Blood of the person making the potion
Blood of 30 other peoples
Bones of 20 animals

9.Name of potion:Vampire
Use for:Become Vampire for a week
Ingredients:
Vampire Blood
Vampire Fangs
Hair of the Vampire
Wings of the Bats[10 pairs]

10.Name of potion:Object
Use for:Turn the person into a non-living object
Ingredients:
3000 different objects[non-living]
10 dead corpse
Eye of the Death

11.Name of ur potion:Anti Object
Use for:Cancel the effect of the potion 'Object'
Ingredients:
'Object' Potion
Healing Water
Feathers of Angels
Pixie Dust

12.Name of potion:Love
Uses:cause someone to love the person who uses it temporally
Ingredients:
Heart Jewels
Heart Crystal
Pixie Powder
Blessed water
'Bless' Potion
Hair of the person who want the person who use it on love

13.Name of potion:Hatred
Uses:cause the person use on to hate someone the person choose
Ingredients:
Hair of the person who want the person who use on to hate
Dark Plants[at lease 50]
'Cursed' Potion
'Pain' Potion

14.Name of potion:Cursed
Uses:Curse the person that the user choose
Ingredients:
30 Dark Crystal
Blood of the person who is going to be cursed
10 Devils Wings

15.Name of potion:Bless
Uses:Bless the person who use it
Ingredients:
Light Crystal
Light Jewels
Stone of the Sun
Stone of the Moon
Star Dust

16.Name of potion:Anti-Curse
Uses:Cancel the effect of the potion 'Cursed'
Ingredients:
30 Angels Wings
20 Light Crystal
Ray of the Sun
Pixie Blood
Unicorn Horn

17.Name of potion:Happiness
Uses:make the person who use it to be happy
Ingredients:
Magical Sugar
Affection Feelings
Blood of Happiness
Tear of Joy
Magical Lovely Flowers[at lease 100]

18.Name of potion:Sadness
Uses:make people sad
Ingredients:
'Hatred' potion
Devil's blood
20 Hell Seed

19.Name of potion:Affection Chocolate
Uses:You will know who like you once the chocolate is done
Ingredients:
'Love' potion
'Bless' potion
Crystalize Love Crystal Heart
'Happiness' potion

20.Name of potion:Anti-Affection Chocolate
Uses:Make the person who like you don't like the user when the user eat it
Ingredients:
'Hatred' Potion
'Cursed' Potion
'Pain' Potion
Blood of Pure Hatred
Icy Heart
Stone Heart

21.Name of potion:Break the Heart Chocolate
Uses:Break the heart of the person who eats it
Ingredients:
Anti-Affection Chocolate
Broken Heart
Eyes of the Sprits
Black Heart

22.Name of Potion:Storm Cloud
Use:Make Storm Clouds
Ingredients:
Pieces of Clouds
Thunder Bang
Lightning Rage

23.Name of Potion:Colour Clouds
Use:Making Clouds with Colours
Ingredients:
Magical Fluffy Clouds
Steam of the 1000-year old Dragon
______Crystal [the colour of the crystal make what the colour of the clouds is]

24.Name of Potion:Solar Disk
Use:Take in Sunlight and bast it out as a very hot and bringht ray[one use]
Ingredients:
Blazing Piece of Sun
Magma Lava
Magical Disk
'Sunlight' Potion

You must be logged in to post.