japanese Basic words
Creator
5118 cr points
Send Message: Send PM GB Post
77 / F / K.S.A
Offline
Posted 6/9/08
Yes
Hai


No
Iie

Thank you
Arigato


Thank you very much
Arigato gozaimasu

You're welcome
Douitashimashite


Please
Douzo

Excuse me
sumimasen, shitsurei shimasu


Hello
Kon-nichiwa

Goodbye
Sayounara


So long
jaamataashita

Good morning
O hayou gozaimasu


Good afternoon
Kon-nichiwa

Good evening
Konbanwa


Good night
Oyasuminasai

I do not understand
Wakarimasen


How do you say this in [English]?
Kore wa [nihongo] de nan to iimasuka?

Do you speak ...
Anata wa ...go wo hanasemasuka


Creator
5118 cr points
Send Message: Send PM GB Post
77 / F / K.S.A
Offline
Posted 6/9/08
English
Eigo


French
Furansugo

German
Doitsugo


Spanish
Supeingo

Chinese
Chuugokugo


I
watashi, watakushi

We
watashi tachi, wareware


You (singular, familiar)
kimi

You (singular, formal)
anata


You (plural)
anatagata

They
karera


What is your name?
Anata no namae wa nan to iimasu ka?

Nice to meet you.
O-ai dekite ureshii desu.


How are you?
O-genki desu ka

Good
Ii, Yoi


Bad
Warui, Yokunai

So so
Souda neh, Maamaa desu, Bochi-bochi desu


Wife
Kanai, Tsuma

Husband
Shujin, Otto


Daughter
Musume

Son
Musuko


Mother
Haha, Okaasan

Father
Chichi, Otousan


Friend
Tomodachi

Creator
5118 cr points
Send Message: Send PM GB Post
77 / F / K.S.A
Offline
Posted 6/9/08
Where is the bathroom? Where is the toilet?
Toire wa doko desu ka?


zero
zero

one
ichi


two
ni

three
san


four
yon

five
go


six
roku

seven
nana


eight
hachi

nine
kyuu


ten
juu

eleven
juu ichi

twelve
juu ni

thirteen
juu san

fourteen
juu yon

Creator
5118 cr points
Send Message: Send PM GB Post
77 / F / K.S.A
Offline
Posted 6/9/08
fifteen
juu go

sixteen
juu roku

seventeen
juu nana

eighteen
juu hachi

nineteen
juu kyu

twenty
ni juu

twenty one
ni juu ichi

thirty
san juu

forty
yon juu

fifty
go juu

sixty
roku juu

seventy
nana juu

eighty
hachi juu

ninety
kyuu juu

one hundred
hyaku

one thousand
sen

one million
hyaku man

How much does this cost?
Korewa ikura desuka.

What is this?
korewa nan desuka.

I'll buy it.
Sore wo kaimasu

Creator
5118 cr points
Send Message: Send PM GB Post
77 / F / K.S.A
Offline
Posted 6/9/08
I would like to buy ...
Sore wo kaitai nodesu.

Do you have ...
... wa arimasuka.

Do you accept credit cards?
Kurejiti to kahdo de kaemasuka.

Open
Aku

Closed
Shimatteiru

Postcard
E hagaki

Stamps
Kitte

A little
Sukoshi

A lot
Takusan

All
Zenbu

Breakfast
Chohshoku

Lunch
Chuushoku

Dinner
Yuushoku

Vegetarian
Saishoku shugisha

Kosher
[none]

Cheers!
Kanpai

Please bring the bill.
Kanjouwo onegai shimasu.

Bread
Pan

Beverage
Nomimono

Coffee
Koohii

Creator
5118 cr points
Send Message: Send PM GB Post
77 / F / K.S.A
Offline
Posted 6/9/08
Tea
Ocha, Koucha

Juice
Juusu

Water
Mizu

Beer
Biiru

Wine
Wain

Salt
Shio

Pepper
Kosho

Meat
Niku

Beef
Gyuu niku, Biifu

Pork
Buta niku, Pooku

Fish
Sakana

Poultry
Tori

Vegetable
Yasai

Fruit
Kudamono

Potato
Jagaimo, Poteto

Salad
Sarada

Dessert
Desaato

Ice cream
Aisu kuriimu

Where is ...?
... wa doko desuka.

How much is the fare?
Unchin wa ikura desuka.

Ticket
Kippu

One ticket to ..., please.
Kippu wo ichimai onegaishimasu.

Where are you going?
Dokoe ikimasuka.

Where do you live?
Dokoni sunde imasuka.

Train
Kisha, Ressha

Creator
5118 cr points
Send Message: Send PM GB Post
77 / F / K.S.A
Offline
Posted 6/9/08
Bus
Basu

Subway, Underground
Chikatetsu

Airport
Kuukou

Train station
Eki

Bus station
Basu tei

Subway station, Underground station
Chikatetsu no eki

Departure
Shuppatsu

Arrival
Touchaku

Car rental agency
Renta car no eigyousho

Parking
Chuushajou

Hotel
Hoteru

Room
Heya

Reservation
Yoyaku

Are there any vacancies for tonight?
Aita heyaga arimasuka.

No vacancies
Aita heyawa arimasen.

Passport
Pasupooto

Left
Hidari

Right
Migi

Straight
Massugu

Up
Ue

Down
Shita

Far
Tooku

Near
Chikaku

Long
Nagai

Creator
5118 cr points
Send Message: Send PM GB Post
77 / F / K.S.A
Offline
Posted 6/9/08
Short
Mijikai

Map
Chizu

Tourist Information
(Ryokou)Annaisho

Left
Hidari

Right
Migi

Straight
Massugu

Up
Ue

Down
Shita

Far
Tooku

Near
Chikaku

Long
Nagai

Short
Mijikai

Map
Chizu

Tourist Information
(Ryokou)Annaisho

Post office
Yuubinkyoku

Museum
Hakubutsu kan

Bank
Ginkou

Creator
5118 cr points
Send Message: Send PM GB Post
77 / F / K.S.A
Offline
Posted 6/9/08
Police station
Keisatsusho

Hospital
Byouin

Pharmacy, Chemists
Yakkyoku

Store, Shop
Mise

Restaurant
Resutoran, Shokudou

School
Gakkou

Church
Kyoukai

Restrooms
Toire

Street
Toori

Square
Hiroba

Mountain
Yama

Hill
Oka

Valley
Tani(ma)

Ocean
Umi

Lake
Mizu umi

River
Kawa

Swimming Pool
Puuru

Tower
Tawaa, Tou

Bridge
Hashi

What time is it?
Nanji desuka.

Creator
5118 cr points
Send Message: Send PM GB Post
77 / F / K.S.A
Offline
Posted 6/9/08
7:13, Seven thirteen
7:13, Shichi ji juu san pun desu.

3:15, Three fifteen
3:15, San ji juu go fun desu.

3:15, A quarter past three
3:15, San ji juu go fun sugi desu.

11:30, Eleven thirty
11:30, Juu ichi ji sanju pun desu.

11:30, Half past eleven
11:30, juu ichi ji han desu.

1:45, One forty-five
1:45, Ichi ji yonjuu go fun desu.

1:45, A quarter till two
1:45, Ni ji juu go fun mae desu.

Day
Hi, Nichi

Week
Shuu

Month
Tsuki

Year
Nen, Toshi

Monday
Getzuyou bi

Tuesday
Kayou bi

Wednesday
Suiyou bi

Thursday
Mokuyou bi

Friday
Kin'you bi

Saturday
Doyou bi

Sunday
Nichiyou bi

January
Ichi gatsu

February
Ni gatsu

March
San gatsu

April
Shi gatsu

May
Go gatsu

June
Roku gatsu

July
Shichi gatsu

August
Hachi gatsu

September
Ku gatsu

October
Juu gatsu

Creator
5118 cr points
Send Message: Send PM GB Post
77 / F / K.S.A
Offline
Posted 6/9/08
November
Juu ichi gatsu

December
Juu ni gatsu

Spring
Haru

Summer
Natsu

Fall, Autumn
Aki

Winter
Fuyu

Today
Kyou

Yesterday
Kinou

Tomorrow
Asu

Birthday
Tanjoubi

Happy Birthday!
Tanjoubi omedetou!

You must be logged in to post.