First  Prev  1  2  Next  Last
Post Reply Lesson 2
Posted 7/13/08 , edited 7/13/08
1.)Wakarimasu - i understand
2.)Wakarimasen - i dun understand
3.)Hajimemashite,Watashi wa Namae wa (______) desu - my name is (_____) , nice to meet you
4.)Kore wa nan desu ka? - what is this ?
5.)Watashi Ichiban desu - i'm number 1 .
6.)Anata wa namae wa? - whats you name ?
7.)Chotto Matte!!! - wait !
8.)O-Genki desu ka? - are you fine ?
9.)Genki desu - i'm fine
10.)Atsui desu ne? - _____________________
11.)Samui desu ka? - ____________________
12.)Nii-San Osoi - ______________________
13.)Kore wa Saigo desu - this is saigo .
14.)Kore wa mazukashii desu - this is mazukashii
15.)Watashi no namae wa (_______) desu - my name is (______)
16.)Kare wa sugoi desu - that was awesome !
17.)Tooi desu - __________________
18.)Watashi no Tomodachi ga Hidoi desu - hidoi is my friend
19.)O-to-san to O-kaa-san to doko? - father and mother and child ?
20.)Nihonjin desu - japanese ?
21.)Anata wa Nihonjin desu ka? - are you japanese ?
22.)Ima,Nanji desu ka? - _________________
23.)Ichiji desu - ____________________
24.)Watashi wa suki ga yuki - ____________________
25.)Mina Konnichwa!!! - hello ! everyone
26.)Shizukani Kudasai - _____________________
27.)Kore wa nan desu ka? - what is this
28.)Watashi wa sushi suki ga desu - ________________
29.)Watashi no tomodachi O-Tanjobi Omedetou Gozaimasu
30.)Watashi wa gakusei desu - ________________
31.)Kochira wa Yamada-san desu - __________________
32.)Watashitachi wa tomodachi desu - we are friends
33.)Gakusei dewa arimasen - ______________________
34.)Nihon-jin ja arimasen - _____________________
35.)Anata mo gakusei desu ka? - ____________________
36.)Watashi no tomodachi - my friend
37.)Kimura-san no senmon - ____________________
38.)Kimura-san wa gakusei desu - __________________
39.)Kimura-san wa gakusei desu ka - _________________
40.)Shitsurei shimasu - excuse me
41.)Kore wa Ikura desu ka? - _____________________
42.)Kanada desu ne - __________________
43.)Atsui desu ne - _______________
44.)Samui desu ne - ______________
45.)Watashi mo biiru o moraimasu - ____________________
46.)Iie, kekkou desu - _______________
47.)Shou shou omachi kudasai - ___________________
48.)Mizu o kudasai - __________________
49.)Chotto matte kudasai - pls wait
50.)Ashita kite kudasai - ___________________
51.)Chotto! wasuremono! - ____________________
52.)O-namae wa nan desu ka? - whats you name (boy)
53.)Akemashite omedetou - ___________________
54.)Go-kekkon omedetou gozaimasu - _________________
55.)Go-sotsugyou omedetou - ___________________
56.)Shigoto o sagashite imasu - _____________________
57.)Kekkon shite imasu - ___________________
58.)Watashi no O-Tanjoubi desu ka? - _____________
59.)Koohii desu ka? - _________________
60.)Biiru desu ka? - ____________________
61.)O-Kaa-San,Kore wa tabemono oishi desu - ____________
62.)O-Jii-San,Nee-San to Nii-San Hidoi desu - _____________
63.)Kore wa Muzukashii desu - ____________________
64.)Souka,Anata wa doko desu - _________________
65.)Kisama!!!!!!!!!URUSAI - ____________________
66.)Kaa-San,Tadaima!!! - i'm back ! mother
67.)Kira,Okairi nasai - ______________________
68.)Dare wa ichiban desu ka? - ________________
69.)Dare wa Hokage desu ka? - _________________
70.)Watashi no Tomodachi wa Din-Chan desu - ________________
71.)Kore wa Omoishiroi desu - ___________________
72.)Watashi wa Sugoi desu - i'm great ~
73.)Ano...Sumimasen Nanji desu ka? - ___________________
74.)eeto..Yonji desu - ___________________
75.)Daijoubu desu ka? - are you alright ?
76.)Daijoubu desu ^_^ - i'm alright ! ^_^
78.)Nan desu ka? - what ?
79.)Watashi no Namae wa Khoa desu - my name is khoa
80.)Kimi...Shizukani - ______________________

Member
7263 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F
Offline
Posted 7/15/08 , edited 7/16/08
This isn't simple

~~Simple Sentences~~

3.)Hajimemashite,Watashi wa Namae wa (______) desu - Nice to meet you! I'm Katherine
7.)Chotto Matte!!! -Please wait????
25.)Mina Konnichwa!!! - Hello! Everyone!
28.)Watashi wa sushi suki ga desu - I like sushi>??
29.)Watashi no tomodachi O-Tanjobi Omedetou Gozaimasu
75.)Daijoubu desu ka? - Are you alright?
76.)Daijoubu desu ^_^ - Are you okay?
Member
31622 cr points
Send Message: Send PM GB Post
Offline
Posted 7/15/08 , edited 7/16/08
1.)Wakarimasu - I understand
2.)Wakarimasen - I don't understand
3.)Hajimemashite,Watashi no Namae wa (______) desu - Nice to meet you, my name is Kristine. ^^
4.)Kore wa nan desu ka? - What's this?
5.)Watashi wa Ichiban desu - I am number 1!
6.)Anata wa namae wa? - What's your name?
7.)Chotto Matte!!! - Wait/hold on
8.)O-Genki desu ka? - How are you?
9.)Genki desu - I'm fine.
10.)Atsui desu ne? - Isn't it hot?
11.)Samui desu ka? - Isn't it cold?
12.)Nii-San Osoi - Brother, you're slow.
13.)Kore wa Saigo desu - __________________
14.)Kore wa mazukashii desu - ______________
15.)Watashi no namae wa (_______) desu - My name is Kristine.
16.)Kare wa sugoi desu - He is amazing!
17.)Tooi desu - __________________
18.)Watashi no Tomodachi ga Hidoi desu - _________________
19.)O-to-san to O-kaa-san to doko? - Where's mom and dad?
20.)Nihonjin desu - I'm Japanese!
21.)Anata wa Nihonjin desu ka? - Are you Japanese?
22.)Ima,Nanji desu ka? - What time is it?
23.)Ichiji desu - It's 1o'clock
24.)Watashi wa suki ga yuki - I like Yuki
25.)Mina Konnichwa!!! - Good afternoon/hello everyone!
26.)Shizukani Kudasai - Please be quiet!
27.)Kore wa nan desu ka? - What is this?
28.)Watashi wa sushi suki ga desu - I like sushi!!!
29.)Watashi no tomodachi O-Tanjobi Omedetou Gozaimasu
30.)Watashi wa gakusei desu - I'm a student.
31.)Kochira wa Yamada-san desu - This is Yamada/This person is Yamada.
32.)Watashitachi wa tomodachi desu - _________________
33.)Gakusei dewa arimasen - I'm not a student
34.)Nihon-jin ja arimasen - I'm not Japanese
35.)Anata mo gakusei desu ka? - Are you a student too?
36.)Watashi no tomodachi - My friend
37.)Kimura-san no senmon - ____________________
38.)Kimura-san wa gakusei desu - Kimura is a student
39.)Kimura-san wa gakusei desu ka - Is Kimura a student?
40.)Shitsurei shimasu - Excuse me
41.)Kore wa Ikura desu ka? - _____________________
42.)Kanada desu ne - __________________
43.)Atsui desu ne - Isn't it hot?
44.)Samui desu ne - Isn't it cold?
45.)Watashi mo biiru o moraimasu - ____________________
46.)Iie, kekkou desu - No thanks.
47.)Shou shou omachi kudasai - Wait a minute
48.)Mizu o kudasai - Water please.
49.)Chotto matte kudasai - Please wait a minute.
50.)Ashita kite kudasai - ___________________
51.)Chotto! wasuremono! - Wait! I forgot something!
52.)O-namae wa nan desu ka? - What's your name?
53.)Akemashite omedetou - Happy new year!
54.)Go-kekkon omedetou gozaimasu - _________________
55.)Go-sotsugyou omedetou - ___________________
56.)Shigoto o sagashite imasu - I'm looking for a job.
57.)Kekkon shite imasu - ___________________
58.)Watashi no O-Tanjoubi desu ka? - Is it my birthday?
59.)Koohii desu ka? - _________________
60.)Biiru desu ka? - ____________________
61.)O-Kaa-San,Kore wa tabemono oishi desu - ____________
62.)O-Jii-San,Nee-San to Nii-San Hidoi desu - _____________
63.)Kore wa Muzukashii desu - This is hard/difficult.
64.)Souka,Anata wa doko desu - I see, where are you?
65.)Kisama!!!!!!!!!URUSAI - You!! Shut up!!!!
66.)Kaa-San,Tadaima!!! - Mom/mother, I'm done!
67.)Kira,Okairi nasai - Welcome home, Kira.
68.)Dare wa ichiban desu ka? - Who is number 1?
69.)Dare wa Hokage desu ka? - Who's the Hokage {LOL. Naruto?}
70.)Watashi no Din-Chan tomodachi desu - I'm Din's friend
71.)Kore wa Omoishiroi desu - this is interesting.
72.)Watashi wa Sugoi desu - I'm/I am amazing! {And it's true! LOL}
73.)Ano...Sumimasen Nanji desu ka? - Um, excuse me, what time is it?
74.)eeto..Yonji desu - Well, it's 4o'clock
75.)Daijoubu desu ka? - Are you okay?
76.)Daijoubu desu ^_^ - I'm okay. ^_^
78.)Nan desu ka? - What is it?
79.)Watashi no Namae wa Khoa desu - My name is Khoa!
80.)Kimi...Shizukani - _____________________
Member
29345 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / bishounen land~!
Offline
Posted 7/25/08 , edited 7/25/08
WOOOW !!!!

you guys are awesome !!!!i wish i can also speak nihongo too ...
Member
5007 cr points
Send Message: Send PM GB Post
30 / F / Romania
Offline
Posted 7/30/08 , edited 7/30/08
1.)Wakarimasu - I understand
2.)Wakarimasen - I don't understand
3.)Hajimemashite,Watashi wa Namae wa (______) desu - Nice to meet you.my name is .....
4.)Kore wa nan desu ka? - What is this?
5.)Watashi Ichiban desu - I'm the best (i think so... )
6.)Anata wa namae wa? - What's your name?
7.)Chotto Matte!!! - wait a sec'.
8.)O-Genki desu ka? - Are you well / ok?
9.)Genki desu - I'm fine.
10.)Atsui desu ne? - It's hot,isn't it?
11.)Samui desu ka? - forgot what it means (hungry,thursty,hot? T_T sorry)
12.)Nii-San Osoi - Big brother,you're late.(i think this is only available for girls,cause boys say aniki...usually...)
13.)Kore wa Saigo desu - This is the end.
14.)Kore wa mazukashii desu - This is difficult/ hard (if you are refering to muzukashii - at least that's what i know,maybe i'm wrong-,if it's another word i don't know..)
15.)Watashi no namae wa (_______) desu - My name is ...
16.)Kare wa sugoi desu - This ius awesome
17.)Tooi desu - ( i don't know)
18.)Watashi no Tomodachi ga Hidoi desu - My friend is horrible (? don't know for sure)
19.)O-to-san to O-kaa-san to doko? - Were are dad and mom?
20.)Nihonjin desu - i'm Japanese (?)
21.)Anata wa Nihonjin desu ka? - Are you Japanese? (?)
22.)Ima,Nanji desu ka? - Right now,what are you doing? (?also don't know for sure)
23.)Ichiji desu - (dont't know )
24.)Watashi wa suki ga yuki - I love snow
25.)Mina Konnichwa!!! - Good afternoon,everyone!
26.)Shizukani Kudasai - Please be quiet.
27.)Kore wa nan desu ka? - what is this?
28.)Watashi wa sushi suki ga desu - i love sushi
29.)Watashi no tomodachi O-Tanjobi Omedetou Gozaimasu - happi b-day my friend
30.)Watashi wa gakusei desu - i'm a student (?think so)
31.)Kochira wa Yamada-san desu - Yamada -san speeking (when answering the phone i suppose) / This is Yamada-ssn (when introducing someone)
32.)Watashitachi wa tomodachi desu - i'm a friend
33.)Gakusei dewa arimasen - i don't wanna go to school / i'm not going to school (don't know for sure)
34.)Nihon-jin ja arimasen - I'm not Japanese / i don't know Japanese (?also don't know for sure)
35.)Anata mo gakusei desu ka? - are you a student?
36.)Watashi no tomodachi - my friend
37.)Kimura-san no senmon - (sorry,don't know)
38.)Kimura-san wa gakusei desu - Kimura-san is a student.
39.)Kimura-san wa gakusei desu ka - is Kimura-san a student?
40.)Shitsurei shimasu - excuse me
41.)Kore wa Ikura desu ka? - is this...? (don't know.is ikura a name?)
42.)Kanada desu ne - (don't know what Kanada is either.i have a hunch,but not sure)
43.)Atsui desu ne - is hot isn't it (wasn' this question sposted before?)
44.)Samui desu ne - (again don't remember what samui means)
45.)Watashi mo biiru o moraimasu - i want beer (don't remember what moraimasu means so i'm just guessing)
46.)Iie, kekkou desu - no,it's fine.
47.)Shou shou omachi kudasai - don't really know;sounds familiar though
48.)Mizu o kudasai - i want some water please
49.)Chotto matte kudasai - wait a minute (a little is more correct though) please
50.)Ashita kite kudasai - come tomorrow please
51.)Chotto! wasuremono! - hei,you forgot(?)
52.)O-namae wa nan desu ka? - what's your name?
53.)Akemashite omedetou - congratulations for ...(don't know what XD)
54.)Go-kekkon omedetou gozaimasu - congratulations for getting merried/your wedding
55.)Go-sotsugyou omedetou - (don't know this either)
56.)Shigoto o sagashite imasu - i'm searching for a job
57.)Kekkon shite imasu - i'm getting merried
58.)Watashi no O-Tanjoubi desu ka? - when is your b-day?
59.)Koohii desu ka? - want some coffee?
60.)Biiru desu ka? - want some beer?
61.)O-Kaa-San,Kore wa tabemono oishi desu - mom,this dish is delicious
62.)O-Jii-San,Nee-San to Nii-San Hidoi desu - grandfather,big sis and big bro are horrible
63.)Kore wa Muzukashii desu - this is hard
64.)Souka,Anata wa doko desu - i see/i know where u are
65.)Kisama!!!!!!!!!URUSAI - you!shut up / you're noizy!!!!!
66.)Kaa-San,Tadaima!!! - mom,i'm home!
67.)Kira,Okairi nasai - kira (guess this is a name?) , welcome home
68.)Dare wa ichiban desu ka? - who is # 1 / the best?
69.)Dare wa Hokage desu ka? - (don't know what hokage means)
70.)Watashi no Tomodachi wa Din-Chan desu - my friend is Din-chan
71.)Kore wa Omoishiroi desu - this is interesting
72.)Watashi wa Sugoi desu - i'm awesome
73.)Ano...Sumimasen Nanji desu ka? - eemmm...excuse me, (forgot what nanji means)
74.)eeto..Yonji desu - (don't know)
75.)Daijoubu desu ka? - are ok?
76.)Daijoubu desu ^_^ - i'm fine/ok
78.)Nan desu ka? - what is it?
79.)Watashi no Namae wa Khoa desu - my name is khoa
80.)Kimi...Shizukani - you...keep quiet / you ... are quiet (don't know for sure)as you can see i tried my best not to fall into the temptation of copying the answers above mine well,it's obvious that my Japanese isn't good enough.hope you'll teach me more sensei!
Member
654 cr points
Send Message: Send PM GB Post
32
Offline
Posted 7/31/08 , edited 7/31/08
3.)Hajimemashite,Watashi wa Namae wa (______) desu - ______________________________________________

It's supposed to be Watashi no namae wa (__) desu ^^ sorry to correct you.
Member
5965 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / Las Noches
Offline
Posted 10/25/08 , edited 10/26/08
1.)Wakarimasu - i understand
2.)Wakarimasen -i do not understand
3.)Hajimemashite,Watashi wa Namae wa (______) desu - it's nice to meet you, my name is ______
4.)Kore wa nan desu ka? - what is this?
5.)Watashi Ichiban desu - i'm number 1 (if only it were true TT.TT)
6.)Anata wa namae wa? - what's your name?
7.)Chotto Matte!!! - wait for a moment/while/minute etc...!!!
8.)O-Genki desu ka? - how are you?(formal)
9.)Genki desu - i'm fine
10.)Atsui desu ne? - is it hot? / does it feel hot?
11.)Samui desu ka? - is it cold? / does it feel cold?
12.)Nii-San Osoi - brother (older/elder) you're slow0
14.)Kore wa mazukashii desu - this is difficult
15.)Watashi no namae wa (_______) desu my name is starr
16.)Kare wa sugoi desu - he's amazing!!!
17.)Tooi desu - it's far
18.)Watashi no Tomodachi ga Hidoi desu - my friend is mean
19.)O-to-san to O-kaa-san to doko? - where is father and mother?
20.)Nihonjin desu - i'm japanese
21.)Anata wa Nihonjin desu ka? - are you japanese?
22.)Ima,Nanji desu ka? - are you coming soon?
23.)Ichiji desu - one thing
24.)Watashi wa suki ga yuki - i like snow (or do you mean yuki as in a name?)
25.)Mina Konnichwa!!! - hello(afternoon) everyone!
26.)Shizukani Kudasai - be quiet please
27.)Kore wa nan desu ka? - what is this?
28.)Watashi wa sushi suki ga desu - i like sushi (supposed to be : sushi ga suki)
29.)Watashi no tomodachi O-Tanjobi Omedetou Gozaimasu- happy birthday (my) friend!
30.)Watashi wa gakusei desu - i am a student
31._Kochira wa Yamada-san desu - this is Yamada-san
32.)Watashitachi wa tomodachi desu - we are friends
33.)Gakusei dewa arimasen - i'm not a student
34.)Nihon-jin ja arimasen - i'm not a japanese
35.)Anata mo gakusei desu ka? - are you a student too?
36.)Watashi no tomodachi - i am a friend
37.)Kimura-san no senmon - mr/ms/mrs kimura is an expert
38.)Kimura-san wa gakusei desu - mr/ms/mrs kimura is a student
39.)Kimura-san wa gakusei desu ka - is mr/ms/mrs kimura a student?
40.)Shitsurei shimasu - excuse me
41.)Kore wa Ikura desu ka? - this is Ikura? or is this Ikura?
42.)Kanada desu ne - it's Canada
43.)Atsui desu ne - it's hot
44.)Samui desu ne - it's cold
45.)Watashi mo biiru o moraimasu - i want to have beer
46.)Iie, kekkou desu - no, it's enough
47.)Shou shou omachi kudasai - wait a minute please
48.)Mizu o kudasai - water please
49.)Chotto matte kudasai - wait a second
50.)Ashita kite kudasai - see you tommorow
52.)O-namae wa nan desu ka? - what's your name?
53.)Akemashite omedetou - happy new year
54.)Go-kekkon omedetou gozaimasu - congratulations on your marriage
55.)Go-sotsugyou omedetou - congratulations on graduating
56.)Shigoto o sagashite imasu - i am looking for a job
57.)Kekkon shite imasu - i am getting married
58.)Watashi no O-Tanjoubi desu ka? - my birthday?
59.)Koohii desu ka? - do you want coffee?
60.)Biiru desu ka? - do you want a beer?
61.)O-Kaa-San,Kore wa tabemono oishi desu - mom the food is delicious(Okaasan, kore wa oishii tabemono desu.)
62.)O-Jii-San,Nee-San to Nii-San Hidoi desu - grandfather,sister(elder) and brother (elder) are mean
63.)Kore wa Muzukashii desu - this is difficult
64.)Souka,Anata wa doko desu - i see, where are you?
65.)Kisama!!!!!!!!!URUSAI - SHUT UP ******* (foul language!!!! >< starts with 'b' and ends with 'd')
66.)Kaa-San,Tadaima!!! - mother i'm back
67.)Kira,Okairi nasai - take care,kira or kira, take care
68.)Dare wa ichiban desu ka? - who is number 1?
69.)Dare wa Hokage desu ka? -who is the Hokage?
Member
28979 cr points
Send Message: Send PM GB Post
Offline
Posted 7/21/09 , edited 7/21/09
1.)Wakarimasu - I understand
2.)Wakarimasen - I don't understand (it)
3.)Hajimemashite,Watashi wa Namae wa (______) desu - Nice to meet you, my name is ( ). BUT QUESTION: isn't it supposed to be Watashi no namae wa ____ desu ?
4.)Kore wa nan desu ka? - What is this?
5.)Watashi Ichiban desu -I'm the best
6.)Anata wa namae wa? - again isn't this supposed to be Anata no namae wa? Anyway to answer, what's your name
7.)Chotto Matte!!! - WAIT (for me)!
8.)O-Genki desu ka? -How areyou doing?
9.)Genki desu - I'm fine/Doing good
10.)Atsui desu ne? -It's hot isn't?
11.)Samui desu ka? - Are you cold?
12.)Nii-San Osoi - You're slow bro
13.)Kore wa Saigo desu - This is the last one
14.)Kore wa mazukashii desu - EH? what's mazukashii?! care to enlighten me?
15.)Watashi no namae wa (_______) desu - My name is (_)
16.)Kare wa sugoi desu - He's so great
17.)Tooi desu - It's far
18.)Watashi no Tomodachi ga Hidoi desu -My friend is cruel
19.)O-to-san to O-kaa-san to doko? - isn't the last to supposed to be wa?
20.)Nihonjin desu - (I'm a ) Japanese
21.)Anata wa Nihonjin desu ka? -Are you a Japanese?
22.)Ima,Nanji desu ka? - What time is it right now?
23.)Ichiji desu - One o'clock
24.)Watashi wa suki ga yuki - I like snow
25.)Mina Konnichwa!!! - Hi everyone!!!
27.)Kore wa nan desu ka? - What is this?
28.)Watashi wa sushi suki ga desu - EH? is this supposed to be Watashi wa sushi ga suki desu
29.)Watashi no tomodachi O-Tanjobi Omedetou Gozaimasu-> is confused with this is this supposed to be two separate sentences?
30.)Watashi wa gakusei desu - I'm a student
Member
5096 cr points
Send Message: Send PM GB Post
21 / F / Kimi no ie desu...
Offline
Posted 7/22/09 , edited 7/22/09
1.)Wakarimasu - I understand!
2.)Wakarimasen - I don't undserstand
3.)Hajimemashite,Watashi wa Namae wa (*Natsumi*) desu -
Nice to meet you, My name is Natsumi...
4.)Kore wa nan desu ka? - What are these?
5.)Watashi Ichiban desu - I'm the first/ best!
6.)Anata wa namae wa? - Your name?
7.)Chotto Matte!!! -Wait for a while/moment/minute!!!
8.)O-Genki desu ka? -Are you alright?
9.)Genki desu - I'm fine/alright!
10.)Atsui desu ne? - It's hot, right?
11.)Samui desu ka? - It's cold, right?
12.)Nii-San Osoi - Brother's late!!!!
13.)Kore wa Saigo desu - This is the end/last.
14.)Kore wa mazukashii desu - This is (weird?)
15.)Watashi no namae wa (*Natsumi*) desu - My name's Natsumi
16.)Kare wa sugoi desu -This is great!!!
17.)Tooi desu - It's far!!
18.)Watashi no Tomodachi ga Hidoi desu - My friend is awful.
19.)O-to-san to O-kaa-san to doko? - Where's mom and dad...
20.)Nihonjin desu - It's Japanese/ Japanese
21.)Anata wa Nihonjin desu ka? - Are you a Japanese?
22.)Ima,Nanji desu ka? - What time is it?/Now, what is the time?
23.)Ichiji desu - It's 1:00...
24.)Watashi wa suki ga yuki - I like snow.....(error: It's ";Watashi wa yuki ga suki!!!")
25.)Mina Konnichwa!!! - Hello everyone!!!!!!~
26.)Shizukani Kudasai - Quiet please!~
27.)Kore wa nan desu ka? - What is this?
28.)Watashi wa sushi suki ga desu - I like sushi!!! (error: "Watashi wa sushi ga suki")
29.)Watashi no tomodachi O-Tanjobi Omedetou Gozaimasu- My friend, Happy Birthday!!!
30.)Watashi wa gakusei desu - I'm a student!
31._Kochira wa Yamada-san desu - This is Mr. Yamada.
32.)Watashitachi wa tomodachi desu - We're friends!
33.)Gakusei dewa arimasen - I'm not a student!
34.)Nihon-jin ja arimasen - I'm not a Japanese.
35.)Anata mo gakusei desu ka? - Your a student?
36.)Watashi no tomodachi - My friend
37.)Kimura-san no senmon - Mr. Kimura's Specialty
38.)Kimura-san wa gakusei desu -Mr. Kimura is a student...
39.)Kimura-san wa gakusei desu ka - Mr. Kimura, Are you a student?
40.)Shitsurei shimasu - Excuse me~
41.)Kore wa Ikura desu ka? - Is this a salmon roe?
42.)Kanada desu ne - It's Canada, right?
43.)Atsui desu ne - It's hot, right?
44.)Samui desu ne -It's cold, right?
45.)Watashi mo biiru o moraimasu -Can I have a beer?
46.)Iie, kekkou desu - No, It's splendid~
47.)Shou shou omachi kudasai - Please Label....
48.)Mizu o kudasai - Water please....
49.)Chotto matte kudasai - Wait for a While/minute/moment?
50.)Ashita kite kudasai - Please come tomorrow...
51.)Chotto! wasuremono! - Wait....I forgot something!~
52.)O-namae wa nan desu ka? - What's you name?
53.)Akemashite omedetou - Happy
54.)Go-kekkon omedetou gozaimasu - Happy 5th Wedding anniversary!~
55.)Go-sotsugyou omedetou - Happy 5th graduation!~
56.)Shigoto o sagashite imasu - I found a work...
57.)Kekkon shite imasu - I have a wedding/marriage...
58.)Watashi no O-Tanjoubi desu ka? - My birthday?
59.)Koohii desu ka? -Coffee??
60.)Biiru desu ka? - Beer???
61.)O-Kaa-San,Kore wa tabemono oishi desu - Mom, this food is yummy!~
62.)O-Jii-San,Nee-San to Nii-San Hidoi desu - Uncle, Sister and brother...Is awful...
63.)Kore wa Muzukashii desu - This is a weird one...
64.)Souka,Anata wa doko desu - Oh....Where have you been?
65.)Kisama!!!!!!!!!URUSAI - You! QUIET/ SHUT UP!!!!!!
66.)Kaa-San,Tadaima!!! - Mom, I'm home!~
67.)Kira,Okairi nasai - Kira-chan....Welcome home!~
68.)Dare wa ichiban desu ka? - Who's the top 1?
69.)Dare wa Hokage desu ka? -Who's the Fire Shadow?
70.)Watashi no Din-Chan tomodachi desu - Din is my friend... (error: Din-chan wa watashi no tomodachi desu!~)

Submitted by: Natsumi Nadeshiko
a.k.a.: kallouch


First  Prev  1  2  Next  Last
You must be logged in to post.