First  Prev  1  2  3  4  Next  Last
Post Reply [Game] Hurt and Heal VK Version
Pureblood Student
455 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F
Offline
Posted 1/31/09 , edited 1/31/09
hurt rido heal kaname

Yuki Cross 16
Zero Kiryu 14
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 18
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 18
Akatsuki Kain 15
Ruka Souen 15
Senri Shiki 15
Rima Touya 15
Kaien Cross 16
Ichiru Kiryu 15
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 14
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 14
Sara Shirabuki 15
Rido Kuran 12
Juri Kuran 15
Haruka Kuran 15
Vampire Leader
40285 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Cross Academy!
Offline
Posted 1/31/09 , edited 1/31/09
hurt rima heal kaname

Yuki Cross 16
Zero Kiryu 14
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 19
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 18
Akatsuki Kain 15
Ruka Souen 15
Senri Shiki 15
Rima Touya 14
Kaien Cross 16
Ichiru Kiryu 15
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 14
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 14
Sara Shirabuki 15
Rido Kuran 12
Juri Kuran 15
Haruka Kuran 15
Noble Student
18772 cr points
Send Message: Send PM GB Post
23 / F / LalaLand/Anime Ki...
Offline
Posted 2/3/09 , edited 2/4/09
Hurt Ichiru Kiryu Heal Rima
Vampire Leader
40285 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Cross Academy!
Offline
Posted 2/4/09 , edited 2/5/09
Hurt Asato Ichijo Heal Kaname!

Yuki Cross 16
Zero Kiryu 14
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 20
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 18
Akatsuki Kain 15
Ruka Souen 15
Senri Shiki 15
Rima Touya 15
Kaien Cross 16
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 14
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 13
Sara Shirabuki 15
Rido Kuran 12
Juri Kuran 15
Haruka Kuran 15
Noble Student
18772 cr points
Send Message: Send PM GB Post
23 / F / LalaLand/Anime Ki...
Offline
Posted 2/5/09 , edited 2/5/09
Hurt RIDO KURAN Heal ZERO KIRYU!

Yuki Cross 16
Zero Kiryu 15
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 20
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 18
Akatsuki Kain 15
Ruka Souen 15
Senri Shiki 15
Rima Touya 15
Kaien Cross 16
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 14
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 13
Sara Shirabuki 15
Rido Kuran 11
Juri Kuran 15
Haruka Kuran 15
Vampire Leader
40285 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Cross Academy!
Offline
Posted 2/5/09 , edited 2/5/09
Hurt Shizuki Heal YUki

Yuki Cross 17
Zero Kiryu 15
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 20
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 18
Akatsuki Kain 15
Ruka Souen 15
Senri Shiki 15
Rima Touya 15
Kaien Cross 16
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 13
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 13
Sara Shirabuki 15
Rido Kuran 11
Juri Kuran 15
Haruka Kuran 15
Vampire Council
1903 cr points
Send Message: Send PM GB Post
28 / M / The Place Where E...
Offline
Posted 2/9/09 , edited 2/9/09
Hurt Rido, Heal Aidou

Yuki Cross 17
Zero Kiryu 15
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 20
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 19
Akatsuki Kain 15
Ruka Souen 15
Senri Shiki 15
Rima Touya 15
Kaien Cross 16
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 13
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 13
Sara Shirabuki 15
Rido Kuran 10
Juri Kuran 15
Haruka Kuran 15
Vampire Leader
40285 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Cross Academy!
Offline
Posted 2/9/09 , edited 2/9/09
Hurt Asato heal Yuki

Yuki Cross 18
Zero Kiryu 15
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 20
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 19
Akatsuki Kain 15
Ruka Souen 15
Senri Shiki 15
Rima Touya 15
Kaien Cross 16
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 13
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 12
Sara Shirabuki 15
Rido Kuran 10
Juri Kuran 15
Haruka Kuran 15
Pureblood Student
455 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F
Offline
Posted 2/12/09 , edited 2/12/09
hurt Rido heal Zero

Vampire Leader
40285 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Cross Academy!
Offline
Posted 2/12/09 , edited 2/12/09
hurt rima heal kaname

Noble Student
18772 cr points
Send Message: Send PM GB Post
23 / F / LalaLand/Anime Ki...
Offline
Posted 2/13/09 , edited 2/14/09
HURT Ruka HEAL Rima

Yuki Cross 18
Zero Kiryu 16
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 21
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 19
Akatsuki Kain 15
Ruka Souen 14
Senri Shiki 15
Rima Touya 15
Kaien Cross 16
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 13
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 12
Sara Shirabuki 15
Rido Kuran 9
Juri Kuran 15
Haruka Kuran 15
Vampire Leader
40285 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Cross Academy!
Offline
Posted 2/14/09 , edited 2/14/09
Hurt Ruka heal yuki

Yuki Cross 19
Zero Kiryu 16
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 21
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 19
Akatsuki Kain 15
Ruka Souen 13
Senri Shiki 15
Rima Touya 15
Kaien Cross 16
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 13
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 12
Sara Shirabuki 15
Rido Kuran 9
Juri Kuran 15
Haruka Kuran 15
Posted 2/15/09 , edited 2/16/09
Hurt Yuki, heal Kaien

Yuki Cross 18
Zero Kiryu 16
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 21
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 19
Akatsuki Kain 15
Ruka Souen 13
Senri Shiki 15
Rima Touya 15
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 13
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 12
Sara Shirabuki 15
Rido Kuran 9
Juri Kuran 15
Haruka Kuran 15
Vampire Leader
40285 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Cross Academy!
Offline
Posted 2/15/09 , edited 2/16/09
Hurt Ruka, heal kaname

Yuki Cross 18
Zero Kiryu 16
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 22
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 19
Akatsuki Kain 15
Ruka Souen 12
Senri Shiki 15
Rima Touya 15
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 13
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 12
Sara Shirabuki 15
Rido Kuran 9
Juri Kuran 15
Haruka Kuran 15
Pureblood Student
530 cr points
Send Message: Send PM GB Post
23 / F / royal garden
Offline
Posted 2/15/09 , edited 2/16/09
hurt Shirabuki, heal Juri

Yuki Cross 18
Zero Kiryu 16
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 22
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 19
Akatsuki Kain 15
Ruka Souen 12
Senri Shiki 15
Rima Touya 15
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 13
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 12
Sara Shirabuki 14
Rido Kuran 9
Juri Kuran 16
Haruka Kuran 15
First  Prev  1  2  3  4  Next  Last
You must be logged in to post.