First  Prev  1  2  3  4  Next  Last
Post Reply [Game] Hurt and Heal VK Version
Vampire Leader
40285 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Cross Academy!
Offline
Posted 2/17/09 , edited 2/18/09
Hurt shizuka, heal haruka

Yuki Cross 18
Zero Kiryu 16
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 22
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 19
Akatsuki Kain 15
Ruka Souen 12
Senri Shiki 15
Rima Touya 15
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 12
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 12
Sara Shirabuki 14
Rido Kuran 9
Juri Kuran 16
Haruka Kuran 16
Vampire Council
1903 cr points
Send Message: Send PM GB Post
28 / M / The Place Where E...
Offline
Posted 2/18/09 , edited 2/18/09
Hurt Zero, heal Aidou

Yuki Cross 18
Zero Kiryu 15
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 22
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 20
Akatsuki Kain 15
Ruka Souen 12
Senri Shiki 15
Rima Touya 15
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 12
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 12
Sara Shirabuki 14
Rido Kuran 9
Juri Kuran 16
Haruka Kuran 16
Vampire Leader
40285 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Cross Academy!
Offline
Posted 2/18/09 , edited 2/18/09
hurt kain heal yuki

Yuki Cross 19
Zero Kiryu 15
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 22
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 20
Akatsuki Kain 14
Ruka Souen 12
Senri Shiki 15
Rima Touya 15
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 12
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 12
Sara Shirabuki 14
Rido Kuran 9
Juri Kuran 16
Haruka Kuran 16
Pureblood Student
455 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F
Offline
Posted 2/20/09 , edited 2/21/09
HURT RIDO HEAL ZERO

Yuki Cross 19
Zero Kiryu 16
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 22
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 20
Akatsuki Kain 14
Ruka Souen 12
Senri Shiki 15
Rima Touya 15
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 12
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 12
Sara Shirabuki 14
Rido Kuran 8
Juri Kuran 16
Haruka Kuran 16
Vampire Leader
40285 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Cross Academy!
Offline
Posted 2/20/09 , edited 2/21/09
Hurt Asato icijou heal yuki

Yuki Cross 20
Zero Kiryu 16
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 22
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 20
Akatsuki Kain 14
Ruka Souen 12
Senri Shiki 15
Rima Touya 15
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 12
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 11
Sara Shirabuki 14
Rido Kuran 8
Juri Kuran 16
Haruka Kuran 16
Noble Student
45 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / America
Offline
Posted 2/24/09 , edited 2/25/09
Hurt Rido Heal Yuki :3

Yuki Cross 21
Zero Kiryu 16
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 22
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 20
Akatsuki Kain 14
Ruka Souen 12
Senri Shiki 15
Rima Touya 15
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 12
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 11
Sara Shirabuki 14
Rido Kuran 7
Juri Kuran 16
Haruka Kuran 16
Pureblood Student
4068 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Megumi City
Offline
Posted 2/27/09 , edited 2/28/09
Hurt Kaname Kuran Heal Ruka Souen

Yuki Cross 21
Zero Kiryu 16
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 21
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 20
Akatsuki Kain 14
Ruka Souen 13
Senri Shiki 15
Rima Touya 15
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 12
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 11
Sara Shirabuki 14
Rido Kuran 7
Juri Kuran 16
Haruka Kuran 16
Pureblood Student
455 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F
Offline
Posted 2/27/09 , edited 2/28/09
HURT RIDO HEAL ZERO

Yuki Cross 21
Zero Kiryu 17
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 21
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 20
Akatsuki Kain 14
Ruka Souen 13
Senri Shiki 15
Rima Touya 15
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 12
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 11
Sara Shirabuki 14
Rido Kuran 6
Juri Kuran 16
Haruka Kuran 16
Vampire Leader
40285 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Cross Academy!
Offline
Posted 2/27/09 , edited 2/28/09
Hurt Rima heal Kaname

Yuki Cross 21
Zero Kiryu 17
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 22
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 20
Akatsuki Kain 14
Ruka Souen 13
Senri Shiki 15
Rima Touya 14
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 12
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 11
Sara Shirabuki 14
Rido Kuran 6
Juri Kuran 16
Haruka Kuran 16
Pureblood Student
455 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F
Offline
Posted 3/7/09 , edited 3/7/09
hurt rido heal zero

Yuki Cross 21
Zero Kiryu 18
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 22
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 20
Akatsuki Kain 14
Ruka Souen 13
Senri Shiki 15
Rima Touya 14
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 12
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 11
Sara Shirabuki 14
Rido Kuran 5
Juri Kuran 16
Haruka Kuran 16
Vampire Leader
40285 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Cross Academy!
Offline
Posted 3/7/09 , edited 3/7/09
heal Yuki hurt Maria

Yuki Cross 22
Zero Kiryu 18
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 22
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 20
Akatsuki Kain 14
Ruka Souen 13
Senri Shiki 15
Rima Touya 14
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 12
Maria Kurenai 14
Asato Ichijo 11
Sara Shirabuki 14
Rido Kuran 5
Juri Kuran 16
Haruka Kuran 16
Pureblood Student
455 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F
Offline
Posted 4/4/09 , edited 4/4/09
hurt rido heal zero

Yuki Cross 22
Zero Kiryu 19
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 22
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 20
Akatsuki Kain 14
Ruka Souen 13
Senri Shiki 15
Rima Touya 14
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 12
Maria Kurenai 14
Asato Ichijo 11
Sara Shirabuki 14
Rido Kuran 4
Juri Kuran 16
Haruka Kuran 16
Vampire Leader
40285 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Cross Academy!
Offline
Posted 4/5/09 , edited 4/6/09
Hurt Rima Heal Yuki

Yuki Cross 23
Zero Kiryu 19
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 22
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 20
Akatsuki Kain 14
Ruka Souen 13
Senri Shiki 15
Rima Touya 13
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 12
Maria Kurenai 14
Asato Ichijo 11
Sara Shirabuki 14
Rido Kuran 4
Juri Kuran 16
Haruka Kuran 16
Pureblood Student
455 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F
Offline
Posted 5/15/09 , edited 5/16/09
hurt rido heal zero

Yuki Cross 23
Zero Kiryu 20
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 22
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 20
Akatsuki Kain 14
Ruka Souen 13
Senri Shiki 15
Rima Touya 13
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 12
Maria Kurenai 14
Asato Ichijo 11
Sara Shirabuki 14
Rido Kuran 3
Juri Kuran 16
Haruka Kuran 16
Vampire Leader
40285 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Cross Academy!
Offline
Posted 6/26/09 , edited 6/26/09
hurt sara, heal kaname :]

Yuki Cross 23
Zero Kiryu 20
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 23
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 20
Akatsuki Kain 14
Ruka Souen 13
Senri Shiki 15
Rima Touya 13
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 12
Maria Kurenai 14
Asato Ichijo 11
Sara Shirabuki 13
Rido Kuran 3
Juri Kuran 16
Haruka Kuran 16
First  Prev  1  2  3  4  Next  Last
You must be logged in to post.