First  Prev  1  2  3  4  Next  Last
Post Reply [Game] Hurt and Heal VK Version
Pureblood Student
455 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F
Offline
Posted 6/27/09 , edited 6/27/09
hurt rido heal rima

Yuki Cross 23
Zero Kiryu 20
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 23
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 20
Akatsuki Kain 14
Ruka Souen 13
Senri Shiki 15
Rima Touya 14
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 12
Maria Kurenai 14
Asato Ichijo 11
Sara Shirabuki 13
Rido Kuran 2
Juri Kuran 16
Haruka Kuran 16
Vampire Leader
40285 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Cross Academy!
Offline
Posted 6/27/09 , edited 6/27/09
hurt shizuka heal maria

Yuki Cross 23
Zero Kiryu 20
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 23
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 20
Akatsuki Kain 14
Ruka Souen 13
Senri Shiki 15
Rima Touya 14
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 11
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 11
Sara Shirabuki 13
Rido Kuran 2
Juri Kuran 16
Haruka Kuran 16
level-E student
289 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / A place~
Offline
Posted 7/1/09 , edited 7/1/09
heal yuki, hurt rido

Yuki Cross 24
Zero Kiryu 20
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 23
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 20
Akatsuki Kain 14
Ruka Souen 13
Senri Shiki 15
Rima Touya 14
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 11
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 11
Sara Shirabuki 13
Rido Kuran 1
Juri Kuran 16
Haruka Kuran 16
level-E student
10681 cr points
Send Message: Send PM GB Post
23 / F / In my own little...
Offline
Posted 7/4/09 , edited 7/5/09
Hurt Zero, Heal Kaname

Yuki Cross 24
Zero Kiryu 19
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 24
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 20
Akatsuki Kain 14
Ruka Souen 13
Senri Shiki 15
Rima Touya 14
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 11
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 11
Sara Shirabuki 13
Rido Kuran 1
Juri Kuran 16
Haruka Kuran 16
Vampire Leader
40285 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Cross Academy!
Offline
Posted 7/5/09 , edited 7/5/09
Hurt Zero Heal kaname

Yuki Cross 24
Zero Kiryu 18
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 25
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 20
Akatsuki Kain 14
Ruka Souen 13
Senri Shiki 15
Rima Touya 14
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 11
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 11
Sara Shirabuki 13
Rido Kuran 1
Juri Kuran 16
Haruka Kuran 16
Noble Student
3943 cr points
Send Message: Send PM GB Post
20 / F / o.o STRANGER DANGER!
Offline
Posted 7/5/09 , edited 7/6/09
hurt kaname HEAL ZERO >.<
Yuki Cross 24
Zero Kiryu 19
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 24
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 20
Akatsuki Kain 14
Ruka Souen 13
Senri Shiki 15
Rima Touya 14
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 11
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 11
Sara Shirabuki 13
Rido Kuran 1
Juri Kuran 16
Haruka Kuran 16
Vampire Leader
4119 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F
Offline
Posted 7/22/09 , edited 7/22/09
Hurt Sara, Heal Yuki (:

Yuki Cross 25
Zero Kiryu 19
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 24
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 20
Akatsuki Kain 14
Ruka Souen 13
Senri Shiki 15
Rima Touya 14
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 11
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 11
Sara Shirabuki 12
Rido Kuran 1
Juri Kuran 16
Haruka Kuran 16
Pureblood Student
455 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F
Offline
Posted 8/7/09 , edited 8/8/09
hurt rido heal zero

Yuki Cross 25
Zero Kiryu 20
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 24
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 20
Akatsuki Kain 14
Ruka Souen 13
Senri Shiki 15
Rima Touya 14
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 11
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 11
Sara Shirabuki 12
Rido Kuran 0
Juri Kuran 16
Haruka Kuran 16
Vampire Leader
4119 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F
Offline
Posted 8/11/09 , edited 8/11/09
Hurt sara heal aidou

Yuki Cross 25
Zero Kiryu 20
Sayori Wakaba 16
Kaname Kuran 24
Takuma Ichijo 14
Hanabusa Aido 21
Akatsuki Kain 14
Ruka Souen 13
Senri Shiki 15
Rima Touya 14
Kaien Cross 17
Ichiru Kiryu 14
Toga Yagari 15
Shizuka Hio 11
Maria Kurenai 15
Asato Ichijo 11
Sara Shirabuki 11
Rido Kuran 0
Juri Kuran 16
Haruka Kuran 16
First  Prev  1  2  3  4  Next  Last
You must be logged in to post.