First  Prev  1  2  Next  Last
Post Reply RANDOM~~ JE Test
Fanfic Lover
4876 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / JE's world..
Offline
Posted 2/1/09 , edited 2/3/09
Place Name
haha..all first are true ---> akanishi and yamashita will be mine..
1 Akanishi Jin
1 Yamashita Tomohisa
1 Nakajima Yuto
1 Yamada Ryosuke
1 Arioka Daiki
1 Takaki Yuya
1 Morimoto Ryutaro
1 Chinen Yuuri
1 Inoo Kei
10 Kamenashi Kazuya
10 Taguchi Junnosuke
10 Tanaka Koki
10 Tegoshi Yuya
10 Okamoto Keito
10 Takizawa Hideaki
10 Sakurai Sho
10 Matsumoto Jun
10 Ninomiya Kazunari
10 Aiba Masaki
10 Domoto Tsuyoshi
10 Domoto Koichi
10 Kokubun Taichi
10 Joshima Shigeru
10 Morita Go
10 Miyake Ken
10 Okada Junichi
10 Inohara Yoshihiko
10 Nagano Hiroshi
10 Sakamoto Masayuki
10 Nakai Masahiro
10 Kimura Takuya
10 Kusanagi Tsuyoshi
10 Katori Shingo
10 Inagaki Goro
35 Ueda Tatsuya
35 Nakamaru Yuichi
35 Kato Shigeaki
35 Masuda Takahisa
35 Murakami Shingo
35 Maruyama Ryuhei
35 Yasuda Shota
35 Ohkura Tadayoshi
35 Yabu Kota
35 Yaotome Hikaru
35 Imai Tsubasa
35 Ohno Satoshi
47 Nishikido Ryo
47 Koyama Keiichiro
47 Shibutani Subaru
47 Nagase Tomoya
51 Yokoyama Yu
51 Matsuoka Masahiro
51 Yamaguchi Tatsuya
Fanfic Lover
3153 cr points
Send Message: Send PM GB Post
28 / F / my freaky throne...
Offline
Posted 2/2/09 , edited 2/3/09
1 Morimoto Ryutaro ---> corrupting minors!!!nyahaha!!
1 Chinen Yuuri
3 Akanishi Jin <---man,you have to work hard, kids are now ahead of you!
4 Inoo Kei
5 Yamashita Tomohisa
6 Masuda Takahisa
7 Arioka Daiki
8 Nakajima Yuto
8 Yamada Ryosuke
8 Takaki Yuya
11 Tegoshi Yuya
11 Shibutani Subaru
11 Yokoyama Yu
14 Kamenashi Kazuya
14 Taguchi Junnosuke
14 Tanaka Koki
14 Nishikido Ryo
14 Kato Shigeaki
14 Murakami Shingo
14 Maruyama Ryuhei
14 Yasuda Shota
14 Ohkura Tadayoshi
14 Yabu Kota
14 Yaotome Hikaru
25 Nakamaru Yuichi
26 Ueda Tatsuya
26 Koyama Keiichiro
26 Takizawa Hideaki
26 Sakurai Sho
26 Ninomiya Kazunari
26 Aiba Masaki
26 Domoto Tsuyoshi
26 Domoto Koichi
26 Nagase Tomoya
26 Matsuoka Masahiro
26 Yamaguchi Tatsuya
37 Okamoto Keito
37 Imai Tsubasa
37 Ohno Satoshi
37 Kokubun Taichi
37 Joshima Shigeru
37 Morita Go
37 Miyake Ken
37 Okada Junichi
37 Inohara Yoshihiko
37 Nagano Hiroshi
37 Sakamoto Masayuki
37 Nakai Masahiro
37 Kimura Takuya
37 Kusanagi Tsuyoshi
37 Katori Shingo
37 Inagaki Goro
53 Matsumoto Jun
Fanfic Lover
8701 cr points
Send Message: Send PM GB Post
23 / F / Yuto's BED!!!(:
Offline
Posted 2/3/09 , edited 2/3/09
1 Nakajima Yuto>>>yeah so true ne(:
2 Arioka Daiki>>>my niban

3 Yamada Ryosuke
4 Inoo Kei
5 Chinen Yuuri
6 Morimoto Ryutaro
7 Yabu Kota
8 Yaotome Hikaru
9 Takaki Yuya
10 Tegoshi Yuya
10 Masuda Takahisa

12 Kamenashi Kazuya
12 Yamashita Tomohisa
14 Nishikido Ryo
14 Kato Shigeaki
16 Aiba Masaki
17 Domoto Koichi
18 Taguchi Junnosuke
18 Ueda Tatsuya
20 Koyama Keiichiro
21 Akanishi Jin
21 Tanaka Koki
21 Nakamaru Yuichi
21 Shibutani Subaru
21 Yokoyama Yu
21 Murakami Shingo
21 Maruyama Ryuhei
21 Yasuda Shota
21 Ohkura Tadayoshi
21 Okamoto Keito
21 Domoto Tsuyoshi
21 Nagase Tomoya
21 Matsuoka Masahiro
21 Yamaguchi Tatsuya
21 Kokubun Taichi
21 Joshima Shigeru
21 Morita Go
21 Miyake Ken
21 Okada Junichi
21 Inohara Yoshihiko
21 Nagano Hiroshi
21 Sakamoto Masayuki
21 Nakai Masahiro
21 Kimura Takuya
21 Kusanagi Tsuyoshi
21 Inagaki Goro
47 Matsumoto Jun
48 Takizawa Hideaki
48 Ninomiya Kazunari
50 Sakurai Sho
50 Ohno Satoshi
52 Imai Tsubasa
52 Katori Shingo
Fanfic Lover
2339 cr points
Send Message: Send PM GB Post
21 / F / JUMPの世界!
Offline
Posted 2/28/09 , edited 3/1/09
1 Nakajima Yuto
1 Yamada Ryosuke
1 Takaki Yuya
1 Morimoto Ryutaro
1 Inoo Kei
6 Yaotome Hikaru
6 Arioka Daiki
6 Chinen Yuuri
9 Yabu Kota
10 Kamenashi Kazuya
10 Akanishi Jin
10 Yamashita Tomohisa
10 Kato Shigeaki
10 Masuda Takahisa
15 Koyama Keiichiro
15 Tegoshi Yuya
17 Okamoto Keito
18 Ninomiya Kazunari
19 Taguchi Junnosuke
19 Nakamaru Yuichi
19 Nishikido Ryo
19 Takizawa Hideaki
23 Ueda Tatsuya
24 Matsumoto Jun
25 Yokoyama Yu
25 Sakurai Sho
25 Ohno Satoshi
28 Aiba Masaki
28 Nagase Tomoya
28 Yamaguchi Tatsuya
31 Shibutani Subaru
31 Imai Tsubasa
31 Domoto Koichi
31 Matsuoka Masahiro
31 Kokubun Taichi
31 Joshima Shigeru
31 Morita Go
31 Miyake Ken
31 Inohara Yoshihiko
31 Sakamoto Masayuki
31 Nakai Masahiro
31 Kimura Takuya
31 Katori Shingo
31 Inagaki Goro
45 Tanaka Koki
45 Murakami Shingo
45 Yasuda Shota
45 Ohkura Tadayoshi
45 Domoto Tsuyoshi
45 Okada Junichi
45 Nagano Hiroshi
45 Kusanagi Tsuyoshi
53 Maruyama Ryuhei

5580 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Oklahoma City
Offline
Posted 3/6/09 , edited 3/7/09
1 Nakajima Yuto <--- :DD yay!!~ VERY TRUE~ xD
2 Akanishi Jin <--- :3 my past love XD
2 Ueda Tatsuya <------ past love as well xP
2 Yamashita Tomohisa <---- Pi-chan!!~
2 Masuda Takahisa <--- ehh? o-o;; thats a surprise...
2 Yamada Ryosuke <---- O.O!!!! HE'S..... HE'S .....NOOOOOOO O.O he should be on top of.. Ueda at least >.<
2 Takaki Yuya <---- :3
2 Inoo Kei <--- :3
9 Kamenashi Kazuya
9 Taguchi Junnosuke
9 Tanaka Koki
9 Nakamaru Yuichi
9 Yabu Kota
9 Arioka Daiki
9 Morimoto Ryutaro
9 Sakurai Sho
9 Ninomiya Kazunari
9 Aiba Masaki
9 Nagase Tomoya
9 Yamaguchi Tatsuya
<-- -.- i dont even kno who he is...
21 Nishikido Ryo
21 Koyama Keiichiro
21 Tegoshi Yuya
21 Yaotome Hikaru
21 Chinen Yuuri
21 Ohno Satoshi
27 Kato Shigeaki
27 Takizawa Hideaki
27 Matsumoto Jun

30 Okamoto Keito
31 Shibutani Subaru
31 Yokoyama Yu
31 Murakami Shingo
31 Maruyama Ryuhei
31 Yasuda Shota
31 Ohkura Tadayoshi
31 Domoto Koichi
31 Matsuoka Masahiro
31 Kokubun Taichi
31 Joshima Shigeru
31 Morita Go
31 Miyake Ken
31 Okada Junichi
31 Inohara Yoshihiko
31 Nagano Hiroshi
31 Sakamoto Masayuki
31 Nakai Masahiro
31 Kimura Takuya
31 Kusanagi Tsuyoshi
31 Katori Shingo
31 Inagaki Goro

52 Domoto Tsuyoshi
53 Imai Tsubasa
<-- Dx sorry tsubasa!!
Posted 3/7/09 , edited 3/7/09
I ended up with this:

1 Inoo Kei [FTW!! :w00t: ]
2 Yabu Kota [InooBu :w00t:]
2 Yaotome Hikaru [HikaruInoo :blush:]
2 Nakajima Yuto
2 Morimoto Ryutaro
2 Chinen Yuuri
7 Okamoto Keito
7 Sakurai Sho
7 Ninomiya Kazunari
7 Aiba Masaki
7 Domoto Koichi
12 Yamada Ryosuke
12 Arioka Daiki
12 Takaki Yuya
15 Takizawa Hideaki
15 Imai Tsubasa
15 Domoto Tsuyoshi
15 Nagase Tomoya
15 Matsuoka Masahiro
15 Yamaguchi Tatsuya
21 Matsumoto Jun
21 Ohno Satoshi
23 Taguchi Junnosuke
23 Ueda Tatsuya
23 Nakamaru Yuichi
23 Yamashita Tomohisa
23 Nishikido Ryo
23 Koyama Keiichiro
23 Kato Shigeaki
23 Tegoshi Yuya
23 Masuda Takahisa
23 Yokoyama Yu
23 Murakami Shingo
23 Maruyama Ryuhei
23 Yasuda Shota
23 Ohkura Tadayoshi
37 Kamenashi Kazuya
37 Akanishi Jin
39 Okada Junichi
39 Inohara Yoshihiko
41 Tanaka Koki
41 Shibutani Subaru
41 Kokubun Taichi
41 Joshima Shigeru
41 Miyake Ken
41 Nagano Hiroshi
41 Sakamoto Masayuki
41 Nakai Masahiro
41 Kimura Takuya
41 Kusanagi Tsuyoshi
41 Katori Shingo
41 Inagaki Goro
53 Morita Go

It seems that Hey! Say! JUMP overpowered me @-)
Fanfic Lover
5526 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / USA
Offline
Posted 3/7/09 , edited 3/8/09
1 Yaotome Hikaru >>>YES~!!!!! I luv him so much^^
1 Nakajima Yuto
1 Yamada Ryosuke
1 Takaki Yuya
1 Morimoto Ryutaro
1 Chinen Yuuri
1 Inoo Kei

8 Kamenashi Kazuya
8 Akanishi Jin
8 Yamashita Tomohisa
8 Nishikido Ryo
8 Koyama Keiichiro
8 Kato Shigeaki
8 Tegoshi Yuya
8 Masuda Takahisa

16 Okamoto Keito
16 Takizawa Hideaki
16 Sakurai Sho
16 Matsumoto Jun
16 Ohno Satoshi
16 Ninomiya Kazunari
16 Aiba Masaki

23 Domoto Koichi
24 Imai Tsubasa
25 Domoto Tsuyoshi

26 Taguchi Junnosuke
26 Tanaka Koki
26 Nakamaru Yuichi
26 Arioka Daiki

30 Ueda Tatsuya
30 Shibutani Subaru

32 Yokoyama Yu
32 Murakami Shingo
32 Maruyama Ryuhei
32 Yasuda Shota
32 Ohkura Tadayoshi
32 Yabu Kota
32 Nagase Tomoya
32 Matsuoka Masahiro
32 Yamaguchi Tatsuya
32 Morita Go
32 Inohara Yoshihiko
32 Nagano Hiroshi
32 Sakamoto Masayuki
32 Nakai Masahiro
32 Kimura Takuya
32 Kusanagi Tsuyoshi
32 Katori Shingo
32 Inagaki Goro

50 Miyake Ken
50 Okada Junichi
52 Kokubun Taichi
52 Joshima Shigeru
First  Prev  1  2  Next  Last
You must be logged in to post.