Full name of titin/connectin
Posted 1/17/09 , edited 1/17/09
Methionylthreonylthreonylglutaminylala...
ylglutaminylprolylleucylglutaminylsery...
lserylthreonylalanylthreonylphenylalan...
rylglycylphenylalanylprolylvalylprolyl...
lanylarginylaspartylglycylglutaminylva...
nylleucylprolylglycylvalylglutaminylis...
ylglycylarginylalanyllysylleucylthreon...
llysylalanylasparaginylserylglycylargi...
eonylasparaginylglycylserylglycylgluta...
nylglutamylleucylleucylvalyllysylalany...
asparaginylphenylalanylvalylglutaminyl...
ylthreonylvalylarginylglutaminylglycyl...
utaminylvalylarginylvalylthreonylglycy...
lylvalyllysylphenylalanyltyrosylarginy...
cylglutaminylserylserylleucylaspartylp...
glutaminylglutamylglycylaspartylleucyl...
anylglutamylalanyltyrosylprolylglutamy...
serylvalylasparaginylalanylthreonylasp...
ylthreonylserylthreonylalanylglutamyll...
tamylglutamylglutamylvalylprolylalanyl...
eucylvalylserylthreonylalanylglutaminy...
glutaminylthreonylarginylisoleucylglut...
ylhistidylphenylalanylaspartylalanylar...
lylglutamylmethionylvalylisoleucylaspa...
nylglutaminylleucylprolylhistidyllysyl...
lprolylprolyllysylprolyllysylserylargi...
erylisoleucylalanylalanyllysylalanylgl...
ylglutaminylserylprolylserylprolylisol...
lprolylvalylarginylhistidylvalylarginy...
lylvalylarginylserylvalylserylprolylal...
onylserylprolylisoleucylarginylserylva...
thionylarginyllysylthreonylglutaminyla...
ylglycylprolylglutamylvalylprolylproly...
tamylglycyltyrosylvalylalanylserylsery...
ylarginylglutamylthreonylthreonylleucy...
minylisoleucylarginylthreonylglutamylg...
cylarginyltyrosylglycylvalylglutaminyl...
eucylserylglycylalanylalanylglycylalan...
serylalanylseryltyrosylalanylalanylglu...
lalanyllysylglutamylvalyllysylglutamin...
lanylalanylvalylalanylthreonylvalylval...
lalanylarginylvalylarginylglutamylprol...
tamylglutaminylthreonylalanylglutaminy...
eonylalanylvalylhistidylisoleucylgluta...
glutaminylvalylarginyllysylglutamylala...
threonyllysylvalylvalylvalylalanylalan...
lutaminylglutamylleucyllysylserylargin...
leucylthreonylthreonyllysylglutaminylg...
alylthreonylhistidylglutamylglutaminyl...
ylglutamyllysylthreonylphenylalanylval...
ylalanylalanyllysylalanyllysylglutamyl...
oleucylserylglutamylglutamylisoleucylt...
taminylvalylthreonylglutaminylglutamyl...
ylthreonylarginyllysylthreonylvalylval...
nylthreonylprolyllysylvalyllysylglutam...
larginylglycylarginylglutamylglycyliso...
lutamylglutaminylvalylglutaminylisoleu...
ethionylarginyllysylglutamylalanylglut...
hreonylisoleucylalanylvalylalanylthreo...
utaminylglutamylthreonylisoleucylleucy...
onylmethionylalanylthreonylarginylglut...
utaminylvalylthreonylhistidylglycyllys...
lalanylglutamylalanylvalylalanylthreon...
ylglutaminylalanylarginylvalylarginylg...
lycylhistidylleucylglutamylglutamylser...
threonylthreonylleucylglutamyltyrosylg...
leucylserylalanylalanyllysylvalylalany...
nylprolylalanylserylglutamylprolylhist...
llysylprolylarginylvalylisoleucylgluta...
nylhistidylisoleucyllysylthreonylthreo...
hionylhistidylisoleucylserylserylgluta...
eonylaspartylleucylthreonylthreonylglu...
laspartyllysylarginylprolylarginylthre...
alanylthreonylvalylseryllysylisoleucyl...
ylhistidylglycyltyrosylglutamylalanyls...
lisoleucylalanylthreonylleucylglutamin...
eonylserylserylalanylglutaminyllysylis...
alanylprolylthreonylvalyllysylprolylse...
nylalanylglutamylprolylthreonylprolyll...
olylphenylalanylalanylaspartylthreonyl...
erylglutamylalanylglycylvalylglutamylv...
lylserylisoleucylthreonylglycylthreony...
ylarginylphenylalanylglutamylvalylleuc...
yllysylvalylthreonylglutamylthreonylal...
alylglutamylisoleucylprolylvalylthreon...
rylglycylleucyllysylasparaginylvalylth...
lutamylserylvalylthreonylleucylglutamy...
cyltyrosylprolylserylprolylthreonylval...
lutamylaspartyltyrosylglutaminylisoleu...
tylphenylalanylglutaminylisoleucylthre...
ylisoleucylalanylarginylleucylmethiony...
ylalanylalanylglutamylaspartylserylgly...
inylserylalanylvalylasparaginylglutamy...
onylserylcysteinyltyrosylleucylalanylv...
tamylphenylalanylglutamyllysylglutamyl...
glutamyllysylphenylalanylthreonylthreo...
ylalanylvalylglutamylserylarginylaspar...
tylthreonylserylleucylthreonylglutamyl...
lglycylglutamylprolylalanylalanylproly...
yllysylprolylvalylvalylglutaminyllysyl...
lvalylvalylphenylalanylglycylcysteinyl...
nylprolyllysylprolylhistidylvalyltyros...
lylprolylleucylthreonylthreonylglycylt...
tyrosylasparaginyllysylglutaminylthreo...
ylvalylisoleucylserylmethionylthreonyl...
lanylglycylglutamyltyrosylthreonylisol...
sylhistidylglycylglutamylthreonylseryl...
lutamylglutamylalanylaspartyltyrosylgl...
ylglutaminylglutaminylglutamylmethiony...
taminylvalylthreonylalanylphenylalanyl...
ylvalylglycylglutamylthreonylalanylpro...
rylglutamyltyrosylglutamyllysylglutamy...
inylalanylleucylisoleucylarginyllysyll...
eonylvalylvalylvalylarginylthreonyltyr...
glutamylphenylalanylhistidylisoleucyls...
ylarginylleucylisoleucyllysylglutamyli...
ucylisoleucyllysylthreonylthreonylleuc...
mylglutamylaspartylglycylglutamylgluta...
lisoleucylserylglutamylserylglutamylal...
lanylaspartylleucylarginylisoleucyllys...
lleucylglutamylglycylmethionylglycylva...
einyllysylmethionylserylglycyltyrosylp...
yltryptophyltyrosyllysylaspartylglycyl...
lycylglutamylarginyltyrosylglutaminylm...
lutaminylaspartylglycylarginylalanylse...
lvalylleucylprolylglutamylaspartylglut...
lanylphenylalanylalanylserylasparaginy...
nylisoleucylcysteinylserylglycyllysyll...
ylalanylprolylleucylglycylalanylprolyl...
nylleucylglutamylprolylvalylserylargin...
rolylarginylserylvalylserylarginylsery...
ylprolylalanylarginylmethionylserylpro...
lalanylarginylmethionylserylprolylalan...
arginylarginylleucylglutamylglutamylth...
ylleucylglutamylarginylleucyltyrosylly...
yllysylprolylvalylserylphenylalanyllys...
ylasparaginylcysteinylarginylphenylala...
cylarginylprolylmethionylprolylglutamy...
ylalanylhistidylaspartylglycylglutamin...
ylaspartyltyrosylthreonylhistidyllysyl...
artylglycylthreonylglutaminylserylleuc...
ylthreonylprolylserylaspartylserylglyc...
lylalanylglutaminylasparaginylarginyla...
ylserylvalylisoleucylleucylthreonylval...
ylglutaminylvalyllysylprolylmethionylp...
lysylasparaginylvalylasparaginylisoleu...
eucylglutamylmethionyllysylvalylarginy...
lylasparaginylprolylaspartylisoleucylv...
lserylaspartylisoleucylisoleucylvalylp...
lisoleucylarginylisoleucylglutamylglyc...
alanylleucyllysylisoleucylaspartylsery...
ylserylalanyltryptophyltyrosylthreonyl...
ginyllysylalanylglycylarginylaspartylt...
lvalylasparaginylvalylglutamylvalylglu...
ylglutamylprolylglutamylarginyllysylle...
glycylthreonyltyrosylarginylalanyllysy...
lglutamylleucylglutamylprolylleucylhis...
aminylglutamylglutaminyltryptophylglut...
osylaspartyllysylglutamyllysylglutamin...
phenylalanyllysyllysyllysylleucylthreo...
inylphenylalanylglycylprolylalanylhist...
ginylleucylthreonylprolylisoleucylsery...
ylvalylglutamyltryptophylleucylhistidy...
tamylalanylalanylasparaginylarginylleu...
inylglutamylphenylalanylglycyltyrosylc...
lycylvalylalanyltyrosylserylarginylasp...
hreonylcysteinylarginylalanylthreonyla...
laspartylhistidylthreonylserylalanylth...
rtylglutamyllysylserylleucylvalylgluta...
lylglutamylglycylarginyllysylglycylleu...
ylglutamylleucylglutamylarginylmethion...
lleucylthreonylglycylvalylthreonylthre...
lysylglutaminyllysylprolylaspartylisol...
ylprolylvalylarginylvalylleucylglutamy...
lphenylalanylarginylcysteinylarginylva...
minylprolyllysylvalylasparaginyltrypto...
lutaminylleucylisoleucylarginyllysylse...
alylarginyltyrosylaspartylglycylisoleu...
leucylvalylaspartylcysteinyllysylseryl...
ylvalyllysylvalylthreonylalanylglutamy...
ylisoleucylglutamylhistidyllysylvalyll...
ylglutaminylarginylglutamylaspartylphe...
inylarginylalanylprolylglutamylprolyla...
tidylvalylhistidylglutamylprolylglycyl...
utamylvalylglutaminyllysylvalylasparty...
threonylglutamylthreonyllysylglutamylv...
nylglutamylarginylisoleucylthreonylhis...
ylglutamylserylglutamylglutamylleucyla...
ginylarginylthreonylglutamylglutamylgl...
leucylthreonylalanylvalylglutamylleucy...
lglutamylseryltyrosylglutamylglutamyll...
laspartylglutamylleucylleucylhistidylt...
lthreonylglutamylglutamylglutamyllysyl...
amylglycyllysylisoleucylthreonylisoleu...
rolylaspartyllysylisoleucylglutamylleu...
lalanylprolyllysylisoleucylphenylalany...
serylglutaminylthreonylvalylglycylglut...
idylphenylalanylarginylvalylarginylval...
lylglutamylcysteinylglutamyltryptophyl...
ysylisoleucylglutamylarginylserylaspar...
ltyrosyltryptophylprolylglutamylaspart...
leucylvalylisoleucylarginylaspartylval...
ylalanylserylisoleucylmethionylvalylly...
cylalanylglycylglutamylthreonylserylse...
leucylvalylglutaminylalanyllysylglutam...
anylthreonylglutaminylglutamylleucylgl...
ylglutamyllysylaspartylthreonylmethion...
lcysteinylglutamylthreonylserylglutamy...
ysyltryptophyltyrosyllysylaspartylglyc...
tamylglycylaspartyllysyltyrosylarginyl...
yllysylvalylhistidylphenylalanylleucyl...
ylaspartylthreonylserylaspartylalanylg...
lvalylleucylvalylglutamylaspartylgluta...
eonylalanyllysylleucylisoleucylvalylgl...
lphenylalanylvalyllysylglutamylleucylg...
alylprolylglutamylseryltyrosylserylgly...
soleucylvalylserylprolylglutamylaspara...
yptophyltyrosylhistidylasparaginylaspa...
paraginylglycyllysyltyrosylthreonyliso...
ycylarginylglutaminylasparaginylleucyl...
onyllysylglutamylaspartylglutaminylgly...
valylisoleucylaspartylglycyllysyllysyl...
llysylmethionyllysylprolylarginylproly...
aminylglycylleucylserylaspartylglutami...
laspartylisoleucylvalylglutaminylleucy...
glutamylserylvalylglutamylglycylvalylt...
ylglutaminylglutamylvalylglutaminylpro...
lisoleucylvalylisoleucylaspartyllysylg...
ylleucylisoleucylglutamylaspartylmethi...
anylglycylasparaginyltyrosylserylpheny...
lleucylglycylleucylserylthreonylserylg...
erylvalylaspartylvalylisoleucylthreony...
raginylvalylisoleucylglutamylglycylthr...
cysteinyllysylvalylserylvalylprolylasp...
yptophyltyrosylleucylasparaginylaspart...
rolylaspartylaspartylarginylvalylgluta...
lthreonyllysylglutaminylarginylleucylv...
onylhistidylalanylserylaspartylglutamy...
eucylvalylglycylarginylvalylglutamylth...
ylleucylserylvalylglutamyllysylisoleuc...
cylleucylarginylaspartylleucylthreonyl...
utaminylasparaginylvalylvalylphenylala...
histidylserylglycylisoleucylaspartylva...
lalanyllysylaspartyllysylglutamylisole...
yllysylisoleucylglutamylalanylhistidyl...
cylthreonylvalylleucylasparaginylmethi...
lutamylglycyllysyltyrosylthreonylpheny...
sparaginylmethionylthreonylserylglycyl...
lglycylalanylisoleucylseryllysylprolyl...
eonylvalylalanylglutamylserylglutaminy...
tamylcysteinylglutamylvalylalanylaspar...
lglutamyltryptophylleucylarginylaspart...
ucylthreonylasparaginylasparaginylisol...
tylglycylhistidyllysylarginylarginylle...
hreonyllysylleucylaspartylaspartylisol...
yrosyllysylvalylalanylthreonylseryllys...
ylvalylglutamylalanylvalyllysylisoleuc...
raginylleucylthreonylvalylthreonylglut...
lvalylphenylalanylthreonylvalylglutamy...
ginylvalyllysylglycylvalylglutaminyltr...
ycylvalylvalylleucylglutamylserylaspar...
leucylserylvalyllysylglycylthreonyliso...
eucyllysylasparaginylcysteinylalanylis...
lyltyrosylglycylphenylalanylarginylleu...
erylalanylarginylleucylhistidylvalylgl...
oleucyllysyllysylprolyllysylaspartylva...
raginylalanylthreonylvalylalanylphenyl...
istidylaspartylthreonylvalylprolylvaly...
llysylserylvalylglutamylisoleucyllysyl...
inylleucylvalylserylglutamylarginyllys...
leucylglutaminylasparaginylisoleucylse...
lutamyltyrosylthreonylalanylvalylvalyl...
inyllysylalanyllysylleucylphenylalanyl...
isoleucylthreonyllysylthreonylmethiony...
alylprolylglutamylthreonyllysylthreony...
teinylglutamylvalylserylhistidylphenyl...
thionyltryptophylleucyllysylasparaginy...
ylmethionylserylglutamyllysylphenylala...
ylglycyllysylleucylhistidylglutaminyll...
araginylthreonylserylthreonylglutamyla...
reonylphenylalanylvalylcysteinylglycyl...
erylalanylthreonylleucylthreonylvalylt...
eucylthreonylserylmethionylleucyllysyl...
lutamylglutamyllysylaspartylthreonylis...
valylthreonylvalylasparaginyltyrosylgl...
syltryptophylleucyllysylasparaginylgly...
threonylaspartyllysylcysteinylglutamin...
lleucylthreonylhistidylserylleucylaspa...
alylhistidylphenylalanylglycylaspartyl...
phenylalanylvalylalanylglycyllysylalan...
ylleucyltyrosylvalylglutamylalanylargi...
lanylarginyllysylhistidylisoleucyllysy...
lutamyllysyllysylarginylalanylmethiony...
mylvalylserylglutamylprolylaspartyliso...
phylmethionyllysylaspartylaspartylglut...
ucylthreonylaspartylarginylisoleucylly...
lysyltyrosylvalylhistidylarginylleucyl...
rginylmethionylserylaspartylalanylglyc...
nylglycylglycylasparaginylvalylserylth...
valylglutamylglycylarginylaspartylvaly...
cyllysyllysylglutamylvalylglutaminylva...
arginylalanylvalylvalylglutamylphenyla...
ylaspartylaspartylvalylaspartylalanylh...
ylglycylisoleucylglutamylisoleucylaspa...
lutaminylglutamylarginylhistidyllysylt...
nylisoleucylhistidylarginylmethionylph...
eonylarginylglutaminylserylaspartylala...
nylalanylvalylalanylglycylarginylaspar...
lleucyltyrosylvalylasparaginylalanylpr...
alylleucylglutaminylglutamylleucylglut...
minylserylglycyllysylprolylalanylargin...
nylisoleucylserylglycylarginylprolylgl...
yptophyltyrosyllysylglutamylglutamylgl...
ycylphenylalanyllysylcysteinyllysylphe...
ylglutaminylglutamyltyrosylthreonylleu...
nylphenylalanylprolylglutamylaspartyla...
einylglutamylalanyllysylasparaginylasp...
ylthreonylserylalanylserylleucylserylv...
lvalylserylprolylaspartylglutaminylglu...
lylprolylalanylisoleucylisoleucylthreo...
reonylvalylthreonylserylglutamylglycyl...
alanylglutaminylcysteinylarginylvalyls...
ylvalylseryltryptophyltyrosylseryllysy...
olylserylarginylphenylalanylphenylalan...
lphenylalanylglutamylaspartylthreonylt...
ucylalanylglutamylalanyltyrosylprolylg...
yltyrosylthreonylphenylalanylvalylalan...
glycylglutaminylvalylserylserylthreony...
glutamylalanylprolylglutamylserylisole...
oleucylglutamylglutaminylglutamylisole...
nyllysylglutamylphenylalanylserylseryl...
lutamylglutamylglutamylglycylleucylhis...
minylleucylseryllysylisoleucylasparagi...
ucylleucylserylglutamylserylprolylvaly...
anylaspartylserylglutamyllysylglutamyl...
phenylalanylisoleucyllysylglutamylvaly...
eucylserylmethionylglycylaspartylvalyl...
nylvalylisoleucylglycylisoleucylprolyl...
tryptophylphenylalanylphenylalanylaspa...
nylprolylserylalanylaspartyltyrosyllys...
rtylglycylaspartylaspartylhistidylsery...
ylalanylthreonyllysylleucylglutamylasp...
hreonylcysteinylmethionylalanylserylas...
threonylisoleucylcysteinylserylalanylt...
ylseryllysylglycylglutamylglycylhistid...
onylglutamylserylalanylvalylalanyllysy...
ylglycylprolylcysteinylprolylprolylhis...
lleucyllysylprolylisoleucylarginylcyst...
olylalanylisoleucylphenylalanylglutamy...
tamylprolylalanylprolylthreonylvalylth...
utamylasparaginyllysylglutaminylleucyl...
yrosylthreonylisoleucylisoleucylhistid...
lserylglycylthreonylphenylalanylisoleu...
utaminylarginylglutamylaspartylserylgl...
lysylalanylglutamylasparaginylmethiony...
ysteinylalanylalanylglutamylleucylleuc...
threonylaspartylmethionylthreonylaspar...
yllysylserylthreonylprolylglutamylalan...
lprolylglutaminylthreonylprolylleucyll...
alanylleucylaspartylserylglutamylgluta...
lphenylalanylvalyllysylaspartylthreony...
ucylisoleucylthreonylglutamylglutamyla...
lseryltyrosylglutamylhistidylisoleucyl...
lleucylserylserylglutaminylleucylproly...
ylleucylglutaminylserylisoleucylleucyl...
ylthreonylprolylglutamylserylthreonyla...
teinylisoleucylasparaginylglycylseryli...
nylprolylleucyllysylglutamylprolylsery...
eucylglutaminylisoleucylvalylglutaminy...
alanylseryllysylglutamylglycylisoleucy...
mylprolylglutamylthreonylglutaminylala...
glutamyllysylisoleucylphenylalanylprol...
lglutamylglutaminylisoleucylasparaginy...
olylleucyllysylthreonylleucylleucylala...
raginyltyrosylprolylglutaminylserylser...
ionylhistidylseryltyrosylleucylthreony...
lylleucylserylleucyllysylglutamyllysyl...
sparaginylarginylglutamylglutaminylarg...
sylglutaminylglutamylalanylglutaminyls...
lglutaminylserylleucylalanylglutamylgl...
lglutaminylserylprolylaspartylvalylmet...
asparaginyltyrosylglutamylprolylleucyl...
ylcysteinylthreonylglutamylglycylglycy...
mylserylalanylasparaginylprolylleucylg...
minylaspartylserylalanylvalylarginylis...
erylleucylarginylphenylalanylprolylleu...
lglutaminylvalylleucylleucyllysylgluta...
araginylvalylvalylmethionylprolylproly...
ylglutamylseryllysylarginylglutamylpro...
lylglutaminylglutamylvalylglutaminylgl...
llysylglutamylserylleucylleucylserylgl...
glutaminylarginylleucylasparaginylleuc...
cysteinylarginylalanylleucylglutaminyl...
lglutaminylprolylglycylleucylphenylala...
inylasparaginylisoleucylglutamyllysylv...
lasparaginylisoleucylthreonylglutaminy...
ucylmethionylcysteinylmethionyltyrosyl...
serylvalylthreonylglutamylglutamylvaly...
lglutamylaspartylvalylaspartylprolylgl...
eucyllysylmethionylglutamylleucylargin...
ylisoleucylisoleucyltyrosylglutamylglu...
ylthreonylalanylglutamylglycylprolylar...
lycylalanyllysylthreonylserylleucylglu...
artylserylphenylalanylserylglycylseryl...
soleucylthreonylglutamylprolylglutamyl...
lisoleucylserylthreonylglutamylglutamy...
aginylvalylglutaminylserylarginylvalyl...
eonylprolylvalylthreonyllysylglycylval...
spartylglutamyllysylglutaminylaspartyl...
glutamylglutamyllysylglutamylglutamyls...
reonylglutamylglutamylvalylalanylthreo...
tamylalanylglutamylglycylglycylleucyli...
prolylmethionylisoleucylhistidylthreon...
valylserylglutamylglutamylglycylaspart...
nylthreonylserylisoleucylthreonylaspar...
aginyltryptophyltyrosylphenylalanylglu...
lylserylaspartylglutamyllysylphenylala...
partylglutaminylasparaginylthreonyltyr...
artyllysylvalylasparaginylthreonylglut...
lglutamyltyrosylvalylcysteinylglutamyl...
lglycyllysylthreonylalanylthreonylsery...
llysylarginylalanylalanylprolylvalylis...
utamylprolylleucylglutamylvalylalanyll...
lphenylalanylthreonylcysteinylglutamyl...
lasparaginylvalylarginylphenylalanylgl...
alanylglycylarginylglutamylisoleucylty...
einylserylisoleucylarginylserylserylly...
glutamylisoleucylleucylarginylthreonyl...
ylglycylglutamyltyrosylthreonylcystein...
yltyrosylglycylserylvalylserylcysteiny...
ylvalylthreonylvalylprolylglycylglycyl...
leucylleucylprolylglutamylarginyllysyl...
utamylvalylvalylleucyllysylserylvalyll...
mylglutamylglutamylglutamylprolyllysyl...
glutamyllysylvalyllysyllysylprolylalan...
olylprolyllysylprolylvalylglutamylglut...
lvalylthreonyllysylarginylglutamylargi...
ylthreonyllysylvalylprolylglutamylisol...
ylleucylprolylalanylprolylglutamylprol...
nylglutamylvalyllysylthreonylisoleucyl...
lprolylglutamylprolylthreonylprolyliso...
ylvalylprolylvalylvalylglycyllysyllysy...
lyllysylglutamylglutamylalanylalanylly...
lysylglycylvalylprolyllysyllysylthreon...
lalanylglutamylarginylarginyllysylleuc...
cylglutamyllysylprolylprolylaspartylgl...
nyltyrosylglutaminylleucyllysylalanylv...
lyllysylglutamylisoleucyllysylaspartyl...
tamylserylglutamylphenylalanylvalylgly...
lanylglutamylcysteinylleucylvalylseryl...
hreonylthreonyltryptophylmethionyllysy...
eucylarginylglutamylserylprolyllysylhi...
lanylaspartylglycyllysylaspartylarginy...
cylaspartylvalylglutaminylleucylseryla...
hreonylcysteinylvalylleucylarginylleuc...
ylthreonylserylthreonylalanyllysylleuc...
rolylvalylarginylphenylalanylvalyllysy...
amylvalylthreonylvalylvalyllysylglycyl...
serylcysteinylglutamylleucylasparaginy...
alyltryptophylarginyllysylaspartylglyc...
ysylprolylglycylarginylisoleucylvalylp...
ylmethionylarginylalanylleucylthreonyl...
spartylaspartylthreonylaspartylalanylg...
reonylvalylglutamylasparaginylalanylas...
ysteinylserylserylcysteinylvalyllysylv...
nylaspartyltryptophylleucylvalyllysylp...
inylhistidylvalyllysylprolyllysylglycy...
lalanylcysteinylaspartylisoleucylalany...
inylisoleucyllysyltryptophylphenylalan...
lisoleucylprolylalanylglutamylprolylas...
mylisoleucylleucylarginylaspartylglycy...
ucyllysylisoleucyllysylasparaginylalan...
oleucylalanylglutamyltyrosylalanylvaly...
ylarginyltyrosylprolylalanyllysylleucy...
lglutamylvalylglutamylleucylleucyllysy...
ylthreonylisoleucyltyrosylglutamyllysy...
ylaspartylalanylglutamylisoleucylseryl...
ylglycylglutaminyltryptophyllysylleucy...
inylprolylserylprolylthreonylcysteinyl...
lglycylglycyllysylarginylphenylalanyll...
yllysylleucylaspartylglutaminylalanylg...
aminylalanylleucylasparaginylalanyliso...
ylleucylthreonylvalyllysylglutamylisol...
anylalanylvalylprolylleucyllysylaspart...
rginylarginylglutaminylalanylarginylph...
cylthreonylarginylglutamylalanylaspara...
ysylglycylprolylaspartylisoleucylisole...
nylalanylaspartylisoleucylisoleucylala...
isoleucylleucylvalylisoleucylasparagin...
ylaspartylaspartylglutamylglycylvalylt...
utamylglycyllysyllysylthreonylserylala...
reonylglycylisoleucylarginylleucyllysy...
ucylglutamylaspartylglutaminylthreonyl...
eonylalanylthreonylphenylalanylvalylcy...
lutamyllysylmethionylhistidylvalylvaly...
inylaspartylalanyllysylleucylhistidylt...
cylisoleucylserylserylglutamylglycylly...
mylmethionyllysylglutamylvalylthreonyl...
lglutaminylisoleucyllysylalanylglutami...
ylthreonylalanylglutaminylleucyllysylv...
lyltyrosylphenylalanylthreonylvalyllys...
ylalanylvalylglutamyllysylaspartylglut...
teinylglutamylvalylseryllysylaspartylv...
lalanyllysylaspartylglycylglutamylglut...
lysyltyrosylserylisoleucyllysylalanyla...
oleucylleucyllysylisoleucyllysyllysyla...
ylglycylglutamyltyrosylvalylcysteinyla...
tyllysylthreonyllysylalanylasparaginyl...
inylleucylisoleucylglutamylvalylglutam...
ylglutamylvalylphenylalanylvalylglycyl...
lalanylglutamylisoleucylglutamylleucyl...
tidylglycylglutaminyltryptophyllysylle...
ylthreonylalanylserylprolylaspartylcys...
tamylaspartylglycyllysyllysylhistidyli...
ylasparaginylcysteinylglutaminylleucyl...
ylvalylserylphenylalanylglutaminylalan...
alanylalanylasparaginylleucyllysylvaly...
leucylphenylalanylisoleucylthreonylpro...
ylphenylalanylglutamyllysylaspartylglu...
lcysteinylglutamylvalylserylarginylglu...
larginyltryptophylleucyllysylglycylthr...
eonylglycylaspartylaspartylarginylphen...
laspartylglycylthreonyllysylhistidylse...
lalanylalanylphenylalanylglutamylaspar...
nylphenylalanylglutamylalanylglutamyla...
ycyllysylleucylisoleucylisoleucylgluta...
lphenylalanylleucylthreonylprolylleucy...
sylglutamyllysylglutamylserylalanylval...
leucylserylhistidylaspartylasparaginyl...
lphenylalanyllysylasparaginylaspartylg...
nylthreonylarginylserylvalylserylmethi...
llysylthreonylhistidylserylisoleucylth...
ylserylisoleucylaspartylaspartylthreon...
lylglutamylalanylmethionylglycylmethio...
cylthreonylvalylleucylglutamylglycylas...
onylglycyllysylleucylglutaminylasparty...
lysylaspartylglutamylvalylisoleucylleu...
ucylseryllysylalanylaspartylalanylprol...
ysylaspartylglycyllysylglutamylisoleuc...
lanylvalylisoleucyllysylthreonylaspart...
eucylisoleucylleucyllysyllysylalanylle...
ylglutaminyltyrosylthreonylcysteinylas...
yllysylthreonylserylglycyllysylleucyla...
inylglutamylisoleucyllysylleucylvalyla...
lglutamylvalylmethionylglutamylthreony...
lalanylglutamylthreonylglutamylisoleuc...
eucylhistidylalanylasparaginyltryptoph...
nylleucylleucylglutaminylthreonylproly...
lysylglutamylglutamylglycyllysylisoleu...
stidylasparaginylcysteinylarginylleucy...
ycylvalylaspartylphenylalanylglutaminy...
erylserylalanylhistidylleucylarginylva...
glycylleucylleucylarginylprolylleucyll...
nylalanylglycylglutamylthreonylalanylt...
lglutamylleucylseryltyrosylglutamylasp...
yptophyltyrosylleucyllysylglycyllysyll...
yllysylvalylvalylprolylarginylserylglu...
ylleucylthreonylleucylarginylaspartylv...
ylglycylglutamylvalylglutaminylleucylt...
nyllysylthreonylhistidylalanylasparagi...
amylprolylprolylvalylglutamylphenylala...
laspartylglutaminylthreonylvalylglutam...
lvalylleucylglutamylcysteinylglutamylv...
alanyllysylvalyllysyltryptophylphenyla...
glutamylisoleucylleucyllysylseryllysyl...
lanylaspartylglycylarginylvalylarginyl...
partylcysteinylthreonylprolylglutamyla...
lthreonylcysteinylaspartylalanyllysyla...
ylcysteinylasparaginylleucylasparaginy...
lglutamylphenylalanylleucylarginylprol...
minylvalylarginylglutamyllysylglutamyl...
lutamylcysteinylglutamylleucylserylarg...
alyllysyltryptophylphenylalanyllysylas...
lysyllysylglycyllysyllysyltyrosylaspar...
ylalanylvalylarginylisoleucylleucylval...
lleucylleucylaspartylaspartylglutamyla...
lutamylvalylarginylthreonylalanylargin...
lthreonylvalylleucylglutamylglutamylgl...
yllysylasparaginylleucylalanylasparagi...
mylthreonylaspartylthreonylisoleucylly...
lseryllysylprolylglycylalanylglutamylv...
glycylaspartylglutamylglutamylisoleucy...
inyltyrosylglutamylisoleucylleucylthre...
ylisoleucylleucylvalylisoleucylglutami...
lutamylaspartylalanylglycylasparaginyl...
eucylprolylserylserylarginylthreonylas...
tidylglutamylleucylalanylalanylglutamy...
lylglutaminylasparaginylleucylglutamyl...
yllysylalanylglutamylphenylalanylvalyl...
utamylserylphenylalanylprolylvalylglut...
laspartyllysylthreonylleucylglutamylse...
ylvalylisoleucylalanylaspartylglycylly...
llysylaspartylalanylthreonylleucylglut...
yltyrosylvalylvalylmethionylvalylglycy...
nylhistidylleucylthreonylvalylisoleucy...
lvalylvalylprolylleucyllysylaspartylth...
aminylglutaminylglutamylvalylvalylphen...
lvalylasparaginylthreonylglutamylglycy...
enylalanylarginylasparaginylglutamylgl...
partylserylseryllysyltyrosylisoleucyli...
ylleucylvalyltyrosylthreonylleucylargi...
stidylleucylaspartylaspartylglutaminyl...
valylserylleucylthreonylasparaginylhis...
ylvalyllysylserylalanylalanylasparagin...
mylglutamylaspartylleucylarginylisoleu...
partylisoleucylglutamylthreonylmethion...
nylphenylalanyltryptophylcysteinyllysy...
aginylvalylthreonylleucyllysyltryptoph...
tamylglutamylvalylprolylphenylalanylas...
yrosylarginylvalylaspartyllysyltyrosyl...
lisoleucyllysylaspartylcysteinylglycyl...
lycylglutamyltyrosylisoleucylvalylthre...
ysylserylvalylalanylglutamylleucylleuc...
rolylthreonylglutamylphenylalanylvalyl...
tylglutaminylthreonylvalylthreonylglut...
nylvalylphenylalanylserylcysteinylglut...
ylalanylasparaginylvalyllysyltryptophy...
inylglutamylisoleucyllysylglutamylglyc...
lglutamyllysylaspartylglycylserylisole...
soleucyllysylaspartylcysteinylarginyll...
nylglutamyltyrosylalanylcysteinylglycy...
erylarginylalanylarginylleucylphenylal...
rolylvalylglutamylisoleucylisoleucylar...
isoleucylleucylglutamylalanylprolylgly...
anylleucylalanylglutamylleucylasparagi...
alylglutaminyltryptophylleucylarginyla...
valylvalylglutaminylglycylaspartyllysy...
ylserylglutamylglycyllysylisoleucylhis...
ylcysteinylaspartylisoleucyllysylproly...
tamyltyrosylarginylphenylalanylisoleuc...
lanylarginylalanyllysylleucylglutamyll...
soleucyllysylthreonylalanylaspartylglu...
rtylvalylglycyllysylprolylleucylthreon...
spartylalanyltyrosylprolyllysylalanylg...
ylalanyllysylglutamylasparaginylglutam...
eonylisoleucylaspartylthreonylthreonyl...
ylphenylalanylarginylisoleucylleucylgl...
llysylglycylarginyltyrosyllysylisoleuc...
ysylhistidylglycyllysylalanylglutamylg...
ylleucyllysylvalylisoleucylaspartylval...
araginylleucylglutamylvalylthreonylglu...
ycylglutamylvalylserylleucylalanyltryp...
hreonylaspartylglycylglycylseryllysyli...
valylglutamylarginylarginylaspartyliso...
tophylvalylleucylalanylthreonylasparty...
lglutamylphenylalanylthreonylvalylthre...
ylglycylvalylglutamyltyrosylleucylphen...
nylasparaginylarginylvalylglycylthreon...
threonylaspartylasparaginylprolylvalyl...
sylaspartylvalylprolylglycylprolylprol...
leucylthreonylaspartylvalylasparaginyl...
leucylthreonyltryptophylglutamylprolyl...
glycylalanylglutamylisoleucylthreonyla...
amylleucylarginylaspartyllysylthreonyl...
rtylthreonylalanylmethionylthreonylval...
ylserylalanylthreonylvalylthreonylaspa...
nylglutamyltyrosylserylphenylalanylarg...
araginylarginylisoleucylglycylvalylgly...
onylprolylphenylalanylvalyllysylvalyla...
larginylprolylserylprolylprolylvalylas...
partylglutaminylthreonylglutaminylsery...
ptophylglutamylprolylprolylleucyllysyl...
eucylleucylglycyltyrosylisoleucylisole...
lglutamylglycyllysylaspartylasparaginy...
lasparaginylmethionyllysylleucylvalylp...
ysylvalylthreonylglycylleucylglutamyll...
ucyltyrosylarginylvalylserylalanylglut...
ylserylaspartylprolylserylglutamylisol...
ylalanylaspartylaspartylalanylphenylal...
ionylaspartylleucylserylalanylphenylal...
ylvalylisoleucylvalylprolylasparaginyl...
cylvalylprolylserylthreonylglycyltyros...
threonyltryptophylcysteinylphenylalany...
amylthreonylglycylaspartylarginylvalyl...
rylalanyltyrosylalanylglutamylleucylva...
larginylserylaspartyllysylglycylisoleu...
glutamylasparaginylarginylvalyllysylth...
soleucylaspartylvalylasparaginylvalyli...
nylprolyllysylglutamylleucyllysylpheny...
nyllysylaspartylserylvalylhistidylleuc...
rolylaspartylaspartylaspartylglycylgly...
yrosylvalylvalylglutamyllysylarginylgl...
ltryptophylthreonyllysylvalylmethionyl...
partylleucylglutamylphenylalanylthreon...
taminylglycyllysylglutamyltyrosylleucy...
nylarginylasparaginyllysylcysteinylgly...
tyrosylvalylaspartylglutamylprolylvaly...
rolylalanylthreonylvalylprolylaspartyl...
llysyltryptophylarginylaspartylarginyl...
ucylphenylalanylleucylthreonyltryptoph...
nylaspartylglycylglycylserylarginyliso...
lylglutamylarginylcysteinylprolylargin...
lvalylalanylcysteinylglycylglutamylpro...
methionylglutamylvalylthreonylglycylle...
tophyltyrosylalanyltyrosylarginylvalyl...
ylglutaminylglycylalanylseryllysylprol...
lglutamylisoleucylglutaminylalanylvaly...
alanylprolylglutamylisoleucylphenylala...
ucylalanylglycylleucylthreonylvalyllys...
lglutamylleucylprolylalanylthreonylval...
prolyllysylisoleucylthreonyltryptophyl...
lisoleucylleucyllysylglutaminylasparty...
ucylglutamylasparaginylvalylprolyllysy...
leucylvalylaspartylseryllysylarginylse...
rosylisoleucylisoleucylglutamylalanylv...
arginylalanylthreonylalanylvalylvalylg...
spartyllysylprolylglycylprolylprolylal...
ucylthreonylaspartylvalylthreonylaspar...
eucylthreonyltryptophylasparaginylprol...
ylglycylseryllysylisoleucylthreonylasp...
ginylarginylalanylthreonylaspartylsery...
ylleucylserylserylthreonylvalyllysylas...
yllysylalanylthreonyllysylleucylisoleu...
rosylisoleucylphenylalanylarginylvalyl...
ionyltyrosylglycylalanylglycylglutamyl...
lylisoleucylthreonylalanyllysyltyrosyl...
lprolylglycylprolylprolylthreonylargin...
isoleucylthreonyllysylaspartylalanylva...
cysteinylglutamylprolylaspartylasparty...
leucylthreonylglycyltyrosyltryptophylv...
olylaspartylthreonylaspartyllysyltrypt...
yllysylmethionylprolylvalyllysylaspart...
yllysylglycylleucylthreonylasparaginyl...
alanylarginylvalylleucylalanylglutamyl...
glycyllysylprolylseryllysylserylthreon...
eucyllysylaspartylprolylisoleucylaspar...
ylglycyllysylprolylthreonylvalyllysyla...
lvalylarginylleucylasparaginyltryptoph...
ylaspartylglycylglycylalanyllysylisole...
cylglutamylmethionylleucyllysylthreony...
tophylvalylarginylvalylalanylglutamylg...
taminylhistidylleucylleucylprolylglycy...
minylglutamyltyrosylserylphenylalanyla...
ginyllysylalanylglycylglutamylserylglu...
aspartylprolylvalylleucylcysteinylargi...
prolylserylprolylprolylarginyltryptoph...
aginylisoleucylthreonyllysylasparaginy...
ryptophylthreonylvalylprolylglutamylly...
soleucylthreonylasparaginyltyrosylisol...
tylvalylarginylarginyllysylglycyltrypt...
lthreonylthreonylvalyllysylaspartylthr...
eonylprolylleucylthreonylglutamylglycy...
larginylvalylalanylalanylglutamylaspar...
ylserylaspartyltyrosylthreonylglutamyl...
leucylalanyllysylaspartylthreonylpheny...
prolylprolyltyrosylalanylleucylalanylv...
arginylhistidylvalylaspartylleucyllysy...
lasparaginylaspartylglycylglycylarginy...
rosylvalylisoleucylglutamyllysyllysylg...
rginyltryptophylvalyllysylalanylglycyl...
rtylcysteinylasparaginylphenylalanylar...
eucylglutamylglycylthreonylglutamylval...
alylarginylalanylglutamylasparaginylgl...
ylprolylserylglutamylprolylthreonylglu...
lutamylaspartylprolylthreonylserylprol...
rtylleucylhistidylvalylthreonylasparty...
oleucylalanylisoleucylalanyltryptophyl...
aginylglycylglycylserylprolylisoleucyl...
glutamylmethionylcysteinylprolylvalylg...
lmethionylarginylvalylasparaginylseryl...
leucyllysylphenylalanyllysylvalylgluta...
partyllysylglutamyltyrosylvalylleucyla...
ginylalanylisoleucylglycylvalylserylgl...
erylglutamylasparaginylvalylvalylalany...
yllysylprolylthreonylisoleucylaspartyl...
tylisoleucylisoleucylvalylisoleucylglu...
isoleucylprolylvalylprolylphenylalanyl...
threonylvalylseryltryptophylhistidylly...
lysylalanylserylaspartylarginylleucylt...
artylhistidylisoleucylserylalanylhisti...
rylvalylarginylalanylaspartylalanylgly...
lthreonylleucylglutamylasparaginyllysy...
nylserylisoleucylasparaginylvalyllysyl...
cylprolylcysteinyllysylaspartylisoleuc...
threonyllysylserylserylcysteinyllysyll...
ylprolylglutamylphenylalanylaspartylgl...
ucylhistidyltyrosylvalylleucylglutamyl...
rginylarginylthreonyltyrosylisoleucylp...
mylasparaginyllysylleucylseryltryptoph...
soleucylprolylasparaginylglycylglutamy...
inylvalyllysylalanylvalylasparaginylly...
yrosylisoleucylglutamylleucyllysylaspa...
utaminylaspartylprolyllysylglutaminylp...
laspartylvalylglutamylvalylhistidylasp...
lalanylmethionylthreonylisoleucylthreo...
ltyrosylaspartylglycylglycylseryllysyl...
eucylisoleucylglutamyllysylisoleucylal...
nyltryptophyllysylarginylcysteinylaspa...
rolylisoleucylleucylthreonyltyrosylthr...
lglutamylglycyllysylglutamyltyrosylglu...
nylalanylglutamylasparaginylalanylalan...
lserylarginylalanylthreonylprolylproly...
olylisoleucylaspartylalanylprolyllysyl...
serylleucylglutamylvalyllysylarginylgl...
leucylaspartylalanylserylisoleucylsery...
onylisoleucylthreonyltryptophylisoleuc...
alylisoleucylvalylprolylglutamylglutam...
lanylprolylleucylvalylarginylarginylar...
inylglutamylglutamylglutamylprolylphen...
onylglutaminylarginylleucylserylisoleu...
ylglycylglutamylserylglutaminylleucyla...
ylarginylprolylaspartylhistidylglycyll...
valylglutamylasparaginylaspartylhistid...
rolylcysteinylthreonylvalylserylvalyll...
olylprolylisoleucylasparaginylphenylal...
ylisoleucylarginyllysylthreonylserylva...
utamylprolylprolylleucylaspartylaspart...
lisoleucylasparaginyltyrosylthreonylle...
threonyllysylprolylaspartylserylglutam...
onylserylthreonylleucylarginylhistidyl...
onyllysylleucylisoleucylglutamylglycyl...
nylarginylvalylarginylalanylglutamylas...
rolylglycylprolylprolylcysteinylvalyls...
ylaspartylprolylphenylalanylglycylprol...
llysylprolylisoleucylvalylglutamylaspa...
rylmethionylleucylvalyllysyltryptophyl...
tylasparaginylglycylserylprolylisoleuc...
ylglutamyllysylarginylglutamylvalylasp...
phylserylarginylvalylasparaginyllysyls...
ucyllysylalanylasparaginylvalylasparty...
ucylthreonyltyrosylvalylphenylalanylar...
paraginylalanylalanylglycylprolylglycy...
serylaspartylprolyllysylthreonylalanyl...
lprolylprolylglycylprolylprolylisoleuc...
lthreonylserylserylthreonylthreonyliso...
hylglutamylprolylprolylalanylphenylala...
tamylisoleucylvalylglycyltyrosylphenyl...
eucylvalylglycylthreonylasparaginyllys...
reonylglutamyllysylmethionylisoleucyll...
reonylvalyllysylglutamylisoleucylargin...
yllysylleucylarginylvalylserylalanylva...
tamylglycylprolylprolylglycylglutamylt...
lvalylalanylglutamylprolylglutaminylgl...
ylleucylaspartylvalylserylvalyllysylgl...
cylmethionylalanylglycyllysylthreonyll...
lylvalylthreonylglycylarginylprolylval...
lthreonyllysylglutamylglutamylglycylgl...
ginylvalylvalylisoleucylaspartylaspara...
lutamylleucylisoleucylisoleucyllysylas...
tylhistidylglycylarginyltyrosylvalylis...
ginylserylcysteinylglycylseryllysylphe...
alylglutamylvalylphenylalanylaspartylv...
partylleucyllysylprolylvalylvalylthreo...
cysteinylleucylleucylasparaginyltrypto...
rtylaspartylglycylglycylserylglutamyli...
soleucylisoleucylglutamylarginyllysyla...
threonyltryptophylarginylglutaminylpro...
larginylseryllysylcysteinylaspartyliso...
tamylglycylglutaminylglutamyltyrosylly...
lalanyllysylasparaginyllysylphenylalan...
valylglutamylisoleucylglycylprolylisol...
lleucylglycylprolylprolylthreonylseryl...
tyrosylthreonylglutamylarginylglutamin...
onylleucylaspartyltryptophyllysylgluta...
cylglycylserylprolylisoleucylglutaminy...
tamyllysylarginylarginylhistidylaspart...
utamylarginylvalylasparaginyllysylargi...
eonylserylphenylalanylleucylvalylgluta...
lhistidylglutaminylmethionyltyrosylglu...
lanylvalylasparaginylglutamylisoleucyl...
rylleucylprolylleucylasparaginylvalylv...
rtylglutamylvalylprolylprolylthreonyli...
ylvalylarginylglycylaspartylthreonylis...
lutamylprolylvalylhistidylisoleucylpro...
lleucylprolylmethionylprolyllysylisole...
araginylglutamylthreonylvalylisoleucyl...
alanylleucylglutaminylisoleucylthreony...
inylserylglutamylalanyllysylthreonylgl...
ylalanylvalylarginylglutamylaspartylly...
ylthreonylalanylserylasparaginylarginy...
arginylasparaginylvalylhistidylvalylgl...
olylserylprolylprolylarginylasparaginy...
soleucyllysylalanylglutamylserylcystei...
spartylalanylprolylleucylaspartylaspar...
eucylthreonylhistidyltyrosylvalylisole...
nylserylarginyllysyllysylalanylglutamy...
eonylasparaginylthreonylalanylvalylglu...
ucyltryptophyllysylleucylisoleucylprol...
lglutamylphenylalanylarginylvalylargin...
lglycylisoleucylserylaspartylglutamylc...
lvalylisoleucylglutaminylaspartylproly...
olylprolylglycyllysylprolyllysylvalyll...
ylserylmethionylleucylvalylseryltrypto...
tylasparaginylglycylglycylserylprolyli...
phylleucylglutamyllysylarginylglutamyl...
ptophylserylarginylvalylserylarginylal...
ylglycylleucyllysylglycylvalylglutamyl...
rginylleucylleucylglutamylglycylvalyll...
ginylalanylmethionylalanylisoleucylasp...
glycylprolylprolylserylglutamylprolyls...
ylglycylaspartylprolylisoleucylphenyla...
serylcysteinylprolylglutamylvalyllysyl...
lisoleucylserylleucylglycyltryptophyll...
glycylglycylserylprolylisoleucyllysylg...
ethionylglutaminylglutamylglutamylglyc...
llysylarginylvalylasparaginylglutamylp...
reonylthreonylcysteinylglutamylcystein...
lysylglutamylleucylarginyllysyltyrosyl...
lalanylvalylasparaginylglutamylalanylg...
ylaspartylthreonylthreonylglycylglutam...
rtylisoleucylglutaminylglutamylglutamy...
leucylaspartylisoleucylglycylalanylglu...
cysteinyllysylalanylglycylserylglutami...
lanylvalylisoleucyllysylglycylarginylp...
ryptophylglutamylphenylalanylaspartylg...
hionyllysylaspartylglycylvalylhistidyl...
rtylalanylglutaminylleucylglutamylthre...
erylvalylisoleucylisoleucylisoleucylpr...
rylhistidylthreonylglycyllysyltyrosyls...
araginyllysylalanylglycylglutaminyllys...
larginylvalyllysylvalylmethionylaspart...
laspartylleucyllysylvalylserylaspartyl...
cysteinylarginylleucylseryltryptophyll...
aspartylglycylglycylaspartylarginyliso...
cylglutamyllysylarginylthreonylisoleuc...
ylthreonyllysylvalylasparaginylprolyla...
threonylphenylalanylvalylvalylprolylas...
aminylglutaminyltyrosylphenylalanylphe...
lutamylasparaginylarginylphenylalanylg...
ylglutamylthreonylisoleucylglutaminyla...
aspartylprolylisoleucyltyrosylprolylpr...
sylleucyllysylisoleucylglycylleucyliso...
nylvalylhistidylleucylseryltryptophyll...
artylglycylglycylserylprolylvalylthreo...
tamylcysteinylleucylalanyltryptophylas...
ysyllysylglutamylalanyltryptophylargin...
ylarginylaspartylvalylglutamylglutamyl...
lvalylglutamylaspartylleucylvalylgluta...
mylphenylalanylarginylvalyllysylalanyl...
alylseryllysylprolylserylalanylthreony...
cysteinylglutaminylarginylprolylaspart...
ylaspartylleucyllysylglutamylphenylala...
utamylglycylthreonylasparaginylvalylas...
soleucyllysylglycylvalylprolylphenylal...
ptophylphenylalanyllysylalanylprolylpr...
inyllysylglutamylprolylvalylleucyltyro...
araginyllysylleucylvalylvalylaspartyla...
cylvalylisoleucylprolylglutaminylseryl...
glycylleucyltyrosylthreonylisoleucylth...
inylleucylglycylthreonylalanylseryllys...
araginylvalylleucylglycylarginylprolyl...
isoleucyllysylphenylalanylglutamylsery...
methionylthreonylleucylseryltryptophyl...
ylaspartylglycylglycylseryllysylisoleu...
soleucylglutamyllysylarginylglutamylal...
tryptophylvalylhistidylvalylserylseryl...
lthreonyltyrosylthreonylisoleucylproly...
tidylglutamyltyrosylvalylphenylalanyla...
minylasparaginyllysyltyrosylglycylisol...
rtylserylglutamylprolylglutamylthreony...
ylalanylserylvalylprolylglycylalanylpr...
lserylserylvalylthreonylarginylasparag...
raginyltryptophylglutamylglutamylproly...
lserylprolylvalylthreonylglycyltyrosyl...
sylaspartylthreonylthreonylseryllysyla...
paraginylarginylaspartylprolylisoleucy...
glycylvalylseryltyrosyllysylvalylthreo...
cylserylaspartyltyrosylglutaminylpheny...
leucylasparaginylalanylalanylglycylval...
ylserylaspartylprolylalanylthreonylala...
anylprolylprolylglycylprolylprolylphen...
artyltryptophylthreonyllysylserylseryl...
hylserylprolylprolylleucyllysylasparty...
lglycyltyrosylisoleucylvalylglutamylty...
ylglutamylglutamyltryptophylglutamylly...
valylarginylglycylthreonyllysylleucylv...
lutamylglycylalanylphenylalanyltyrosyl...
lanylvalylasparaginylisoleucylalanylgl...
ycylglutamylvalylthreonylaspartylvalyl...
rtylarginylleucylvalylserylprolylaspar...
anylserylvalylarginylaspartylarginylis...
ylglycylvalylisoleucylarginylisoleucyl...
cyllysylprolylprolylprolylthreonylvaly...
onylasparaginylglutamylarginylthreonyl...
lthreonylisoleucylglutamylthreonylthre...
ethionylvalylisoleucyllysylasparaginyl...
idylglutaminylglycylvalyltyrosylseryll...
utamylalanylglycylglutamylarginyllysyl...
laspartylvalylleucylaspartylvalylproly...
lylphenylalanylleucylalanylhistidylasp...
utamylserylcysteinyllysylleucylthreony...
lutamylaspartylaspartylglycylglycylser...
ltyrosylvalylisoleucylglutamyllysylarg...
inylalanyltryptophylthreonylprolylvaly...
ylarginylglutaminylasparaginylalanylth...
oleucylglutaminylglycyllysylalanyltyro...
soleucylalanylalanylglutamylasparaginy...
lprolylphenylalanylvalylglutamylthreon...
leucylarginylglutamylprolylisoleucylth...
lylglutamylaspartylleucylglutamylvalyl...
raginylthreonylvalylthreonylleucylthre...
yllysyltyrosylaspartylglycylglycylsery...
nyltyrosylvalylleucylglutamylserylargi...
tamyllysylphenylalanylhistidyllysylval...
ginylleucylleucylserylarginyllysyltyro...
sylglutamylglycylaspartylthreonyltyros...
lanylvalylasparaginylisoleucylvalylgly...
phenylalanylcysteinylthreonyllysylprol...
partylglutamylleucylalanylprolylprolyl...
lphenylalanylarginylaspartyllysylleucy...
lglutamylalanylphenylalanylalanylleucy...
lycyllysylprolyllysylprolyllysylvalyls...
rtylglutamylalanylaspartylvalylleucylg...
nylhistidylisoleucyllysylthreonylthreo...
leucylglutamyllysylisoleucyllysylalany...
yllysyltyrosylcysteinylvalylvalylvalyl...
cylserylarginyllysylglycylphenylalanyl...
valylvalylaspartylhistidylprolylglycyl...
erylphenylalanylaspartylglutamylvalylt...
lvalylisoleucylseryltryptophyllysylpro...
ylglycylseryllysylisoleucylthreonylasp...
utamyllysyllysylglutamylvalylglycyllys...
rolylvalylthreonylserylalanylserylalan...
ylvalylseryllysylleucylleucylglutamylg...
henylalanylarginylisoleucylhistidylala...
glycylisoleucylserylaspartylprolylleuc...
ysylalanyllysylaspartylarginylphenylal...
lprolylaspartylglutaminylprolylisoleuc...
llysylaspartylserylalanylleucylvalylth...
lylhistidylaspartylglycylglycyllysylpr...
osylisoleucylleucylglutamyllysylarginy...
larginyltryptophylalanylarginylvalylth...
istidylprolyltyrosylthreonyllysylpheny...
ucylleucylglutamylglycylcysteinylgluta...
inylvalylserylalanylglutamylasparaginy...
ycylaspartylprolylserylprolylprolylser...
llysylaspartylprolylisoleucylalanyllys...
aginylprolylglutamylalanylisoleucylasp...
aginylserylvalylaspartylleucylthreonyl...
inylhistidylaspartylglycylglycylseryll...
leucylvalylglutamyltyrosylglutaminylly...
myltryptophylarginylarginylalanylaspar...
lserylcysteinylprolylglutamylthreonyll...
leucylarginylaspartylglycylglutaminylt...
nylvalylleucylalanylvalylasparaginylal...
ylprolylalanylhistidylvalylprolylgluta...
tylarginylleucylglutamylprolylprolylgl...
alanylasparaginylmethionylalanylarginy...
llysylvalylglycylaspartylthreonylleucy...
soleucyllysylglycylvalylprolylphenylal...
hyllysyllysylglutamylaspartylarginylas...
ylarginylisoleucylaspartylvalylthreony...
lutamylisoleucylarginylasparaginylalan...
cylglycylisoleucyltyrosylserylleucylth...
lalanylglycylseryllysylthreonylvalylse...
aspartyllysylprolylglycylprolylprolyla...
rylglutamylisoleucylarginyllysylaspart...
yltryptophyllysylglutamylprolylleucyla...
ylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylv...
rtylvalylalanylserylalanylglutaminyltr...
lthreonylseryllysyllysyllysylserylhist...
leucylasparaginylglutamylglycylasparag...
anylarginylvalylalanylalanylglutamylas...
inylglycylprolylphenylalanylvalylgluta...
yllysylalanylleucylaspartylprolylleucy...
olyllysylaspartylleucylhistidylhistidy...
eonylglutamylvalylserylleucylvalyltryp...
larginylaspartylglycylglycylserylproly...
ylvalylglutamyltyrosylglutaminylglutam...
spartyltryptophylisoleucyllysylphenyla...
raginylleucylglutamylcysteinylvalylval...
taminylglycyllysylthreonyltyrosylargin...
ylglutamylasparaginylisoleucylvalylgly...
threonylthreonylisoleucylprolylisoleuc...
yllysylleucylvalylprolylprolylserylval...
eucylisoleucylglutamylglycylleucylvaly...
onylvalylarginylphenylalanylprolylalan...
lylprolylvalylprolylthreonylalanyllysy...
glycylserylglutamylisoleucyllysylthreo...
hreonylvalylglutamylthreonylaspartylas...
lleucylthreonylisoleucyllysylasparagin...
rtylthreonylglycylglutamyltyrosylgluta...
araginylalanylalanylglycylseryllysylth...
lthreonylvalylleucylaspartylvalylproly...
olylisoleucylasparaginylisoleucylleucy...
lhistidylmethionylthreonylisoleucylser...
ysylaspartylaspartylglycylglycylserylp...
ylisoleucylvalylglutamyllysylglutaminy...
ylthreonyltryptophylglycylvalylvalylse...
yllysylleucyllysylisoleucylprolylhisti...
inylglutamyltyrosylvalylphenylalanylar...
raginyllysylisoleucylglycylvalylglycyl...
onylprolylthreonylvalylalanyllysylhist...
lylserylprolylprolylglycyllysylprolylv...
hreonylglutamylasparaginylalanylalanyl...
lleucylprolyllysylserylaspartylglycylg...
ycyltyrosyltyrosylmethionylglutamylarg...
cyllysyltryptophylvalylarginylvalylasp...
lalanylaspartylleucyllysylphenylalanyl...
osylglutamylglycylasparaginylthreonylt...
lylphenylalanylalanylglutamylasparagin...
lprolylserylprolylserylserylaspartylpr...
ginylprolylisoleucyllysylprolylprolylg...
ylprolyllysylleucyllysylaspartyllysyls...
partylleucylvalyltryptophylthreonyllys...
ycylserylprolylisoleucylleucylglycylty...
taminyllysylprolylglycylthreonylalanyl...
nylisoleucylasparaginyllysylaspartylgl...
nylcysteinylalanylphenylalanylarginylv...
amylglycylasparaginylglutamyltyrosylar...
sylalanylalanylasparaginylisoleucylval...
larginylglutamylleucylalanylglutamylse...
lisoleucylleucylhistidylprolylprolylgl...
lylthreonylcysteinylarginylaspartylval...
lglycylglutaminylthreonylisoleucylargi...
llysylglycylarginylprolylglutamylproly...
lthreonyllysylglutamylglycyllysylvalyl...
nylvalylaspartylleucylisoleucylglutami...
glutamylleucylglutaminylisoleucyllysyl...
artylhistidylglycyllysyltyrosylisoleuc...
nylserylserylglycylhistidylalanylgluta...
lasparaginylvalylleucylaspartylarginyl...
ylasparaginylleucyllysylvalylthreonyla...
lasparaginylcysteinylthreonylisoleucyl...
rolylleucylaspartylasparaginylglycylgl...
sparaginylphenylalanylisoleucylvalylgl...
raginylglutaminyllysylglycyltryptophyl...
tylvalylthreonyllysylarginylleucylisol...
ucylalanylasparaginylasparaginylglutam...
valylcysteinylalanylglutamylasparaginy...
hreonylisoleucylglutamylthreonyllysylt...
soleucylasparaginylprolylisoleucylaspa...
ylglutamylasparaginylleucylhistidyliso...
lthreonylphenylalanylvalyltyrosylleucy...
laspartyltyrosylaspartylglycylglycylse...
sylhistidylvalylglutamylarginylarginyl...
tyltryptophylglutamylarginylvalylhisti...
utamylthreonylhistidyltyrosylmethionyl...
lutamylasparaginylglutaminylisoleucylt...
lylglutaminylthreonyllysylasparaginylg...
artyltryptophylvalyllysylthreonylgluta...
amylaspartylleucylglutaminyllysylproly...
ylserylglycylvalylleucylthreonylvalyll...
leucylarginylleucylglutamylalanylglycy...
lalanylprolylglutamylvalylalanyltrypto...
tylalanylthreonylaspartylleucylthreony...
lisoleucylaspartylthreonylarginylalany...
lserylleucylthreonyllysylalanyllysylar...
tyrosylvalylvalylthreonylalanylthreony...
ylphenylalanylvalylalanyltyrosylalanyl...
aspartyllysylprolylglycylprolylvalylar...
lvalylaspartylvalylserylserylaspartyla...
yltryptophylaspartylprolylprolylglutam...
inylglutamylisoleucylglutaminylasparag...
ysylcysteinylglutamylthreonyllysylargi...
eonyltyrosylserylalanylthreonylvalylle...
eonylvalylthreonylarginylleucylisoleuc...
tyrosylisoleucylphenylalanylarginylval...
ysylisoleucylglycylthreonylglycylproly...
olylvalylisoleucylalanyllysylthreonyll...
larginylprolylaspartylprolylprolylglut...
ylglutamylglutamylmethionylthreonylval...
rolylglutamyltyrosylaspartylglycylglyc...
tyrosylphenylalanylleucylglutamyllysyl...
onylarginyltryptophylvalylprolylvalyla...
prolylglutamylarginylarginylmethionyll...
lleucylprolylaspartylhistidylglutamylt...
valyllysylalanylglutamylasparaginylglu...
glutamylprolylserylleucylprolylserylar...
artylprolylisoleucylglutamylprolylprol...
inylphenylalanylarginylvalylvalylaspar...
ylisoleucylthreonylleucylglycyltryptop...
artylglycylglycylalanylprolylisoleucyl...
tamylmethionylarginylprolyllysylisoleu...
spartylglutamylglycyltryptophyllysylar...
ylalanylglutaminylleucylvalylarginylly...
lthreonylserylleucylaspartylglutamylas...
lutamylphenylalanylarginylvalylcystein...
inylvalylglycylisoleucylglycylarginylp...
mylalanylisoleucyllysylprolyllysylglut...
olylglutamylisoleucylaspartylleucylasp...
ylleucylvalylisoleucylvalylarginylalan...
inylleucylphenylalanylalanylisoleucylv...
lprolyllysylvalylthreonyltryptophylarg...
ylasparaginylvalylvalylarginyllysylgly...
ylaspartylthreonylmethionylalanylpheny...
paraginylserylthreonylarginylaspartyla...
leucylthreonylleucylvalylasparaginylpr...
valylphenylalanylvalylasparaginylvalyl...
rolylglycylprolylvalylserylaspartylleu...
onyllysylthreonylserylcysteinylhistidy...
olylglutamylasparaginylaspartylglycylg...
stidyltyrosylisoleucylvalylglutamyllys...
nyllysylthreonyltryptophylserylthreony...
syllysylthreonylserylphenylalanylhisti...
lylprolylglycylasparaginylglutamyltyro...
hreonylalanylvalylasparaginylglutamylt...
threonylaspartylvalylprolyllysylprolyl...
lleucylserylglutamylprolylaspartylprol...
lanylthreonylglutamylmethionylthreonyl...
leucylalanyltryptophylleucylprolylprol...
alanyllysylisoleucylaspartylglycyltyro...
ginylglutamylglutamylglutamylglutaminy...
hylthreonylglutamyltyrosylserylvalylva...
lylvalylthreonylglycylleucyllysylgluta...
ylalanylarginylvalylalanylalanylarginy...
erylleucylprolylarginylglutamylalanylg...
anyllysylglutamylglutaminylleucylleucy...
thionylprolylglutamylglutaminylisoleuc...
llysyllysylleucylarginylisoleucylgluta...
lysylprolylhistidylprolylthreonylcyste...
glutamylaspartylglutamylvalylvalylthre...
alylhistidyllysylalanylaspartylserylse...
leucyllysylaspartylvalylthreonylarginy...
osylserylleucylthreonylalanylglutamyla...
spartylthreonylglutaminyllysylisoleucy...
tylalanylprolylglycylprolylprolylgluta...
ylisoleucylserylaspartylisoleucylaspar...
ylleucylseryltryptophylhistidylisoleuc...
lglycylserylasparaginylisoleucylthreon...
lutamyllysylcysteinylaspartylvalylsery...
ylthreonylalanylleucylalanylserylvalyl...
arginylvalylglycyllysylleucylisoleucyl...
ylisoleucylphenylalanylarginylvalylarg...
lphenylalanylglycylisoleucylserylgluta...
ysylmethionylvalylalanylglutaminylphen...
ylprolylserylglutamylprolyllysylaspara...
lvalylasparaginyllysylaspartylcysteiny...
yptophylaspartylarginylprolylaspartyls...
isoleucylisoleucylglycyltyrosylleucyli...
larginylasparaginylserylleucylleucyltr...
aspartylthreonylleucylvalylarginylsery...
inylalanylglycylleucylvalylglutamylgly...
alanylarginylisoleucyltyrosylalanylleu...
lserylprolylprolylseryllysylprolylthre...
nylarginylmethionylprolylvalylaspartyl...
ylvalylisoleucylaspartylvalylthreonyll...
oleucyltryptophylalanylarginylprolylly...
llysylisoleucylisoleucylglycyltyrosylp...
inyllysylleucylprolylglycylaspartyllys...
paraginylthreonylalanylprolylhistidylg...
lutamylglutamyltyrosylthreonylalanylth...
ysylalanylglutaminyltyrosylglutaminylp...
anylarginylthreonylalanylvalylasparagi...
lutamylprolylserylaspartylprolylvalylt...
lasparaginylvalylprolylprolylarginylis...
ylmethionyllysylserylleucylleucylthreo...
paraginylvalylcysteinylleucylaspartyla...
llysylprolylmethionylprolylthreonylval...
glycylthreonylleucylleucyllysylprolyla...
thionylalanylmethionylglutaminylarginy...
leucylglutamylleucylphenylalanylserylv...
serylglycylaspartyltyrosylthreonylisol...
nylserylserylglycylseryllysylserylalan...
valylleucylaspartyllysylprolylglycylpr...
eucylasparaginyllysylmethionyltyrosyls...
eucylseryltryptophylglutamylprolylprol...
lserylglutamylisoleucylthreonylasparag...
sylarginylglutamylthreonylserylarginyl...
utaminylvalylserylalanylthreonylvalylp...
lserylvalylglutamyllysylleucylisoleucy...
sylglutaminylphenylalanylarginylisoleu...
yllysyltyrosylglycylvalylglycylasparty...
tamylprolylalanylisoleucylalanyllysyla...
ylprolylglycylarginylcysteinylaspartyl...
raginylisoleucylthreonyllysylaspartylh...
ryptophyllysylprolylprolylalanylaspart...
oleucylthreonylglycyltyrosylleucylleuc...
nylglutaminylalanylvalylasparaginyltry...
larginyllysylprolylisoleucylisoleucylg...
anylthreonylglycylleucylglutaminylglut...
utamylphenylalanylarginylvalylthreonyl...
ylglycylprolylglycyllysylprolylserylas...
yrosylalanylarginylaspartylprolylgluta...
lprolylalanylphenylalanylprolyllysylva...
rginylserylserylvalylserylleucylserylt...
osylaspartylglycylglycylserylprolyliso...
alylglutamylvalyllysylarginylalanylasp...
phylvalylarginylcysteinylasparaginylle...
ylglutaminyllysylthreonylarginylphenyl...
ucylmethionylglutamylaspartylthreonylg...
nylarginylvalyltyrosylalanylvalylaspar...
rylaspartylprolylserylaspartylvalylpro...
yllysylaspartylisoleucylleucylisoleucy...
histidylaspartylalanylaspartylleucylar...
ucylarginylalanylglycylvalylthreonylme...
lylvalyllysylglycylarginylprolylprolyl...
hylseryllysylprolylasparaginylvalylasp...
lisoleucylglycylleucylaspartylisoleucy...
anylaspartylthreonylphenylalanylleucyl...
valylasparaginyllysyltyrosylaspartylal...
ylthreonylleucylglutamylasparaginylser...
tyrosylthreonylisoleucylvalylvalyllysy...
lycylprolylprolylisoleucylasparaginylv...
ucylseryllysylaspartylserylalanyltyros...
olylprolylisoleucylisoleucylaspartylgl...
ucylasparaginyltyrosylvalylvalylglutam...
mylarginyllysylseryltryptophylserylthr...
ysteinylseryllysylthreonylserylphenyla...
eucylglutamylglutamylglycyllysylserylt...
ylvalylphenylalanylalanylglutamylaspar...
lglycylaspartylprolylglycylglutamylthr...
lalanylserylglutaminylthreonylprolylgl...
ysylvalylarginylserylvalylseryllysylse...
yltryptophyllysyllysylprolylhistidylse...
isoleucylisoleucylglycyltyrosylvalylva...
ylglutamylglutamylasparaginyllysyltryp...
yllysylserylleucylserylleucylglutaminy...
cylthreonylglutamylglycyllysylglutamyl...
alylserylalanylglutamylasparaginylglut...
threonylprolylserylglutamylisoleucylth...
ylaspartylvalylvalylalanylprolylaspart...
ucylprolylaspartylleucylcysteinyltyros...
nylserylasparaginylphenylalanylarginyl...
lysylglycyllysylprolylalanylprolylsery...
ylglutamylaspartylprolylleucylalanylth...
erylvalylglutamylserylserylalanylvalyl...
oleucylvalyltyrosylaspartylcysteinylgl...
cyllysyltyrosylthreonylisoleucylthreon...
glycylthreonyllysylglutamylglycylthreo...
lvalylglycyllysylprolylglycylisoleucyl...
lysylphenylalanylaspartylglutamylvalyl...
ylthreonylleucyllysyltryptophylalanylp...
cylglycylserylglutamylisoleucylthreony...
lutamyllysylarginylaspartylserylvalyla...
lvalylthreonylcysteinylalanylserylalan...
nylphenylalanylarginylvalylthreonylarg...
hionylglutamyltyrosylthreonylphenylala...
sparaginyllysyltyrosylglycylvalylglycy...
amylprolylisoleucylvalylalanylarginylh...
lylprolylaspartylalanylprolylprolylpro...
spartylvalylarginylhistidylaspartylser...
lthreonylaspartylprolyllysyllysylthreo...
threonylglycyltyrosylhistidylleucylglu...
ylasparaginylserylleucylleucyltryptoph...
lthreonylprolylisoleucylarginylmethion...
alylthreonylglycylleucylthreonylglutam...
ylphenylalanylarginylvalylmethionylala...
glycylvalylglycyllysylprolylserylleucy...
lalanylleucylaspartylprolylisoleucylas...
glutamylvalylisoleucylasparaginylisole...
valylthreonylleucylisoleucyltryptophyl...
spartylglycylglycylhistidyllysylleucyl...
glutamyllysylarginylaspartylleucylprol...
llysylalanylasparaginylhistidylvalylas...
ylalanylphenylalanylthreonylvalylthreo...
lglycyllysyltyrosylglutamylphenylalany...
asparaginylthreonylalanylglycylalanyli...
mylserylthreonylglutamylthreonylisoleu...
lutamyltyrosylglutamylalanylprolylthre...
lylthreonylisoleucyllysylaspartylglycy...
glycylaspartylthreonylisoleucylvalylle...
isoleucylleucylglycyllysylprolylleucyl...
llysylalanylglycyllysylaspartylisoleuc...
ylthreonylglutaminylisoleucylthreonyls...
lmethionylleucylthreonylisoleucyllysyl...
partylalanylglycylglutamyltyrosylthreo...
sparaginylprolylphenylalanylglycylthre...
lysylvalylthreonylvalylleucylaspartylv...
rolylvalylglutamylisoleucylserylaspara...
lanylthreonylleucylthreonyltryptophylt...
partylglycylglycylserylprolylisoleucyl...
tamyllysylarginylglutamylthreonylseryl...
ylvalylvalylserylglutamylaspartylisole...
histidylvalylalanylthreonyllysylleucyl...
lglutamyltyrosylisoleucylphenylalanyla...
nylhistidyltyrosylglycyllysylglycylglu...
amylprolylvalyllysylmethionylvalylaspa...
prolylglycylprolylprolylglutamyllysylp...
alylthreonyllysylasparaginylthreonylal...
ylarginylprolylvalylaspartylaspartylgl...
eonylglycyltyrosylhistidylvalylglutamy...
rylleucylarginyltryptophylvalylarginyl...
alylserylaspartylleucylarginylcysteiny...
aminylglutamylglycylserylthreonyltyros...
erylalanylglutamylasparaginylarginylal...
ylserylglutamylalanylserylaspartylsery...
lanylalanyltyrosylprolylprolylglycylpr...
tidylvalylthreonylaspartylthreonylthre...
lalanyltryptophylglycyllysylprolylhist...
ylglutamylisoleucylthreonylglycyltyros...
nyllysylvalylglycylaspartylglutamylala...
threonylthreonylglycylthreonylalanylle...
nylphenylalanylvalylvalylprolylasparty...
myllysyltyrosylasparaginylphenylalanyl...
lasparaginylaspartylalanylglycylvalylg...
ucylprolylaspartylvalylglutamylisoleuc...
onylalanylprolylaspartylphenylalanylgl...
eucylarginylarginylthreonylleucylvalyl...
isoleucylarginylisoleucylphenylalanylv...
ylprolylalanylprolylglutamylvalylthreo...
sparaginylisoleucylasparaginylleucylly...
nylisoleucylglutamylasparaginylthreony...
eucylleucylisoleucylisoleucylprolylglu...
osylaspartylthreonylglycyllysylphenyla...
lglutamylasparaginylprolylalanylglycyl...
lylasparaginylvalylarginylvalylleucyla...
lylleucylasparaginylleucylarginylproly...
ysylaspartylserylvalylthreonylleucylhi...
lleucylisoleucylaspartylglycylglycylse...
nyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysyla...
lysylseryltyrosylserylthreonylalanylth...
llysylcysteinylthreonyltyrosyllysylval...
glycylcysteinylglutamyltyrosylphenylal...
ylalanylglutamylasparaginylglutamyltyr...
olylthreonylglutamylthreonylthreonylgl...
utamylalanylprolylserylprolylprolylasp...
lmethionylaspartylisoleucylthreonyllys...
yltryptophylprolyllysylprolyllysylhist...
soleucylthreonylglycyltyrosylvalylisol...
llysylglycylserylaspartylglutaminyltry...
eonylthreonylvalyllysylglycylleucylglu...
raginylleucylthreonylglutamylglycylglu...
lanylglutaminylvalylmethionylalanylval...
ylserylalanylprolylarginylglutamylsery...
sylglutamylglutaminylthreonylmethionyl...
eucylarginylglycylisoleucyltyrosylglut...
yllysylalanylglycylaspartylasparaginyl...
lprolylvalylleucylglycylarginylprolyll...
tophyllysyllysylglycylaspartylglutamin...
eonylglutaminylarginylvalylasparaginyl...
lalanylthreonylserylthreonylisoleucyll...
lglutamylcysteinylvalylarginylserylasp...
leucylthreonylalanylarginylasparaginyl...
ycylaspartylvalylisoleucylthreonylisol...
lisoleucylprolylglycylprolylprolylthre...
lalanylaspartylglutamylvalylserylseryl...
enylalanylseryltryptophylaspartylproly...
lycylglycylvalylprolylisoleucylserylas...
ethionylarginylglutaminylthreonylaspar...
alylglutamylleucylalanylthreonylthreon...
onyltyrosyllysylalanylthreonylarginyll...
utamyltyrosylglutaminylphenylalanylarg...
aginylarginyltyrosylglycylvalylglycylp...
anyltryptophylisoleucylvalylalanylaspa...
ylvalylprolylglycylprolylprolylglycylt...
lalanylvalylthreonyllysylaspartylseryl...
tophylhistidylglutamylprolylleucylsery...
leucylleucylglycyltyrosylhistidylvalyl...
asparaginylglycylisoleucylleucyltrypto...
ylalanylleucylvalylprolylglycylasparag...
serylglycylleucylthreonylaspartylglycy...
ylalanylarginylvalylisoleucylalanylglu...
yllysylseryllysylprolylseryllysylproly...
alanylleucylaspartylprolylisoleucylasp...
alylprolylleucylasparaginylisoleucylth...
hreonylleucyllysyltryptophylalanyllysy...
lglycylphenylalanyllysylisoleucylthreo...
yllysylarginylaspartylleucylprolylaspa...
llysylalanylasparaginylphenylalanylser...
lasparaginylglutamylphenylalanylthreon...
tamylaspartylalanylalanyltyrosylglutam...
alanyllysylasparaginylalanylalanylglyc...
erylglutamylprolylserylaspartylalanyli...
artylaspartylvalylglutamylalanylprolyl...
yllysylphenylalanyllysylaspartylthreon...
ycylglutamylalanylphenylalanylarginyll...
ylglycylarginylprolylprolylprolylthreo...
lysylaspartylglycyllysylglutamylleucyl...
ucylglutamylisoleucyllysylisoleucylala...
lasparaginylleucylvalylasparaginyllysy...
laspartylserylglycylalanyltyrosylthreo...
raginylprolylglycylglycylphenylalanyla...
anylasparaginylvalyllysylvalylleucylas...
ylglutamylglycylprolylleucylalanylvaly...
glutamyllysylcysteinylvalylleucylseryl...
eucylaspartylaspartylglycylglycylalany...
sylisoleucylvalylglutaminyllysylarginy...
alanyltryptophylthreonylasparaginylval...
lvalylthreonyllysylleucyllysylvalylthr...
paraginylglutamyltyrosylisoleucylpheny...
alylasparaginyllysyltyrosylglycylvalyl...
erylglutamylprolylvalylleucylalanylval...
lylprolylaspartylprolylprolyllysylaspa...
hreonylisoleucylthreonyllysylaspartyls...
ptophylglycylhistidylprolylaspartylser...
isoleucylisoleucylasparaginyltyrosylis...
spartyllysylalanylglycylglutaminylargi...
lasparaginyllysyllysylthreonylleucylth...
ysylvalylserylglycylleucylthreonylglut...
utamylphenylalanylarginylisoleucylmeth...
lalanylglycylisoleucylserylalanylproly...
ylalanyltyrosyllysylalanylcysteinylasp...
prolylglycylprolylprolylglycylasparagi...
threonylserylarginylserylserylisoleucy...
raginyllysylprolylisoleucyltyrosylaspa...
cylthreonylglycyltyrosylmethionylvalyl...
glutamylglutamylaspartylglutamyltrypto...
lprolylprolylalanylglycylleucyllysylal...
leucylthreonylglycylleucylthreonylglut...
rosyllysylisoleucylarginylisoleucyltyr...
glutamylglycylleucylglycylglutamylprol...
onylprolyllysylalanylglutamylaspartyla...
utamylisoleucylglutamylleucylaspartyla...
lvalylthreonylisoleucylarginylalanylcy...
ylleucylphenylalanylvalylprolylisoleuc...
rolylglutamylvalyllysyltryptophylalany...
mylserylleucylaspartyllysylalanylseryl...
ryltyrosylthreonylleucylleucylisoleucy...
inylarginylphenylalanylaspartylserylgl...
onylvalylglutamylasparaginylserylseryl...
anylvalylasparaginylvalylarginylvalyll...
olylprolylglutaminylaspartylleucyllysy...
ylthreonylserylvalylthreonylleucylthre...
eucylleucylaspartylglycylglycylserylly...
isoleucylvalylglutamyllysylarginylglut...
tyrosylserylthreonylvalylalanylthreony...
hreonylseryltryptophyllysylvalylaspart...
lglycylcysteinylseryltyrosyltyrosylphe...
utamylasparaginylglutamyltyrosylglycyl...
utamylthreonylalanylglutamylserylvalyl...
ylleucylprolylprolylglycyllysylisoleuc...
lylthreonylarginylasparaginylserylvaly...
lysylprolylglutamylhistidylaspartylgly...
lglycyltyrosylisoleucylvalylglutamylme...
lserylaspartyllysyltryptophylalanylthr...
sylvalylthreonylglutamylalanylthreonyl...
cylglutaminylglycylglutamylglutamyltyr...
rylalanylglutaminylasparaginylglutamyl...
olylarginylglutaminylleucylserylvalylp...
tylleucylvalylisoleucylprolylprolylala...
nylalanylasparaginylthreonylphenylalan...
utamylaspartylleucyllysylvalylaspartyl...
cylarginylprolylthreonylprolylalanylva...
spartylasparaginylvalylprolylleucyllys...
valylasparaginylalanylglutamylserylthr...
serylleucylleucylthreonylisoleucyllysy...
amylaspartylvalylglycylhistidyltyrosyl...
ginylserylalanylglycylglutamylalanylis...
ginylvalylisoleucylvalylleucylaspartyl...
ylglycylprolylvalyllysylmethionylaspar...
tylserylisoleucylthreonylleucylseryltr...
sylaspartylglycylglycylserylserylisole...
oleucylvalylglutamyllysylarginylaspart...
ony
16315 cr points
Send Message: Send PM GB Post
M / ♪ ♫ ☼ england
Offline
Posted 1/17/09 , edited 1/17/09
i don't get it...
19735 cr points
Send Message: Send PM GB Post
70 / M / Limbo
Offline
Posted 1/17/09 , edited 1/17/09
diaf
Posted 1/17/09 , edited 1/17/09
@[email protected] i dont get this thread....
29345 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / bishounen land~!
Offline
Posted 1/17/09 , edited 1/17/09
what ??

Posted 1/17/09 , edited 1/17/09
woooow
Posted 1/17/09 , edited 1/17/09
what's the point of this???
6140 cr points
Send Message: Send PM GB Post
M / Florida, USA
Offline
Posted 1/17/09 , edited 1/17/09
Posted 1/17/09 , edited 1/17/09
This kind of thread can lead to spamming posts

~ Locked
You must be logged in to post.