First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
Shugo Chara Survior Couple
Member
29 cr points
Send Message: Send PM GB Post
21 / F
Offline
Posted 5/23/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 9
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 13
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki -9
Rima Mashiro - 13 (+1)
Kairi Sanjo - 4
Ikuto Tsukiyomi - 14
Utau Hoshina - 14
Lulu De Morcerf - 6
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 7 (-1)

Charas:

Ran - 8
Miki - 13
Su - 11 (+1)
Dia - 14
Kiseki - 8
Temari - 12
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 11
Kusukusu - 12
Yoru - 16
Iru - 9 (-1)
Eru - 12
Nana - 4
Posted 5/23/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 9
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 13
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki -9
Rima Mashiro - 14 (+1)
Kairi Sanjo - 3 (-1)
Ikuto Tsukiyomi - 14
Utau Hoshina - 14
Lulu De Morcerf - 6
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 7

Charas:

Ran - 8
Miki - 13
Su - 11 (+1)
Dia - 14
Kiseki - 8
Temari - 12
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 11
Kusukusu - 12
Yoru - 16
Iru - 9 (-1)
Eru - 12
Nana - 4
Member
64456 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Inside a cheese h...
Offline
Posted 5/23/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 9
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 13
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki -9
Rima Mashiro - 14
Kairi Sanjo - 2 (-1)
Ikuto Tsukiyomi - 14
Utau Hoshina - 15 (+1)
Lulu De Morcerf - 6
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 7

Charas:

Ran - 8
Miki - 13
Su - 11
Dia - 14
Kiseki - 8
Temari - 12
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 12 (+1)
Kusukusu - 12
Yoru - 16
Iru - 9
Eru - 12
Nana - 3 (-1)
Member
1209 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / wonderland.
Offline
Posted 5/23/09
Characters:
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 9
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 13
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki - 9
Rima Mashiro - 14
Kairi Sanjo - 3 (+1)
Ikuto Tsukiyomi - 14
Utau Hoshina - 15
Lulu De Morcerf - 6 (-1)
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 7

Charas:

Ran - 8
Miki - 14 (+1)
Su - 11
Dia - 14
Kiseki - 8
Temari - 12
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 12
Kusukusu - 12
Yoru - 16
Iru - 9
Eru - 12
Nana - 2 (-1)
Member
64456 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Inside a cheese h...
Offline
Posted 5/24/09
Characters:
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 9
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 14 (+1)
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki - 9
Rima Mashiro - 14
Kairi Sanjo - 3
Ikuto Tsukiyomi - 14
Utau Hoshina - 15
Lulu De Morcerf - 5 (-1)
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 7

Charas:

Ran - 9 (+1)
Miki - 14
Su - 11
Dia - 14
Kiseki - 8
Temari - 12
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 12
Kusukusu - 12
Yoru - 15 (-1)
Iru - 9
Eru - 12
Nana - 2
Member
29 cr points
Send Message: Send PM GB Post
21 / F
Offline
Posted 5/24/09
Characters:
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 9
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 14
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki - 9
Rima Mashiro - 15 (+1)
Kairi Sanjo - 3
Ikuto Tsukiyomi - 14
Utau Hoshina - 15
Lulu De Morcerf - 5
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 6 (-1)

Charas:

Ran - 9
Miki - 14
Su - 12 (+1)
Dia - 14
Kiseki - 8
Temari - 12
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 12
Kusukusu - 12
Yoru - 15
Iru - 8 (-1)
Eru - 12
Nana - 2
Member
64456 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Inside a cheese h...
Offline
Posted 5/25/09
Characters:
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 9
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 14
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki - 9
Rima Mashiro - 16 (+1)
Kairi Sanjo - 2 (-1)
Ikuto Tsukiyomi - 14
Utau Hoshina - 15
Lulu De Morcerf - 5
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 6

Charas:

Ran - 10 (+1)
Miki - 14
Su - 12
Dia - 14
Kiseki - 8
Temari - 12
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 12
Kusukusu - 12
Yoru - 15
Iru - 8
Eru - 12
Nana - 1 (-1)
57 cr points
Send Message: Send PM GB Post
23 / F
Offline
Posted 5/25/09 , edited 5/25/09
Characters:
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 9
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 14
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki - 9
Rima Mashiro - 16
Kairi Sanjo - 2
Ikuto Tsukiyomi - 15(+1)
Utau Hoshina - 15
Lulu De Morcerf - 4(-1)
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 6

Charas:

Ran - 10
Miki - 14
Su - 12
Dia - 14
Kiseki - 8
Temari - 12
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 12
Kusukusu - 12
Yoru - 16 (+1)
Iru - 8
Eru - 12
Nana - 0 (-1)ELIMINATED
Member
64456 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Inside a cheese h...
Offline
Posted 5/26/09
Characters:
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 9
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 15 (+1)
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki - 9
Rima Mashiro - 16
Kairi Sanjo - 2
Ikuto Tsukiyomi - 15
Utau Hoshina - 15
Lulu De Morcerf - 3 (-1)
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 6

Charas:

Ran - 10
Miki - 14
Su - 12
Dia - 14
Kiseki - 8
Temari - 13 (+1)
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 12
Kusukusu - 12
Yoru - 16
Iru - 7 (-1)
Eru - 12
Member
5746 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F
Offline
Posted 5/27/09
Characters:
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 9
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 15
Kukai Souma - 12 (+1)
Yaya Yuiki - 9
Rima Mashiro - 16
Kairi Sanjo - 2
Ikuto Tsukiyomi - 15
Utau Hoshina - 15
Lulu De Morcerf - 2 (-1)
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 6

Charas:

Ran - 10
Miki - 15 (+1)
Su - 12
Dia - 14
Kiseki - 8
Temari - 13
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 12
Kusukusu - 12
Yoru - 16
Iru - 6 (-1)

Eru - 12
Member
64456 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Inside a cheese h...
Offline
Posted 5/28/09
Characters:
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 9
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 16 (+1)
Kukai Souma - 12
Yaya Yuiki - 9
Rima Mashiro - 16
Kairi Sanjo - 2
Ikuto Tsukiyomi - 15
Utau Hoshina - 15
Lulu De Morcerf - 1 (-1)
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 6

Charas:

Ran - 10
Miki - 15
Su - 12
Dia - 14
Kiseki - 8
Temari - 14 (+1)
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 12
Kusukusu - 12
Yoru - 16
Iru - 5 (-1)
Eru - 12
17 cr points
Send Message: Send PM GB Post
27 / M
Offline
Posted 5/28/09 , edited 5/28/09
Characters:
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 9
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 16
Kukai Souma - 12 (+1)
Yaya Yuiki - 9
Rima Mashiro - 16
Kairi Sanjo - 2
Ikuto Tsukiyomi - 15
Utau Hoshina - 15
Lulu De Morcerf - 0 (-1) =ELIMINATED
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 6

Charas:

Ran - 10
Miki - 15
Su - 12
Dia - 14
Kiseki - 7 (-1)
Temari - 14
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 12
Kusukusu - 13 (+1)
Yoru - 16
Iru - 5
Eru - 12
Member
2399 cr points
Send Message: Send PM GB Post
21 / F / The Blue Thing Wi...
Offline
Posted 5/29/09 , edited 5/29/09
Characters:

Hinamori Amu -11
Tadase Hotori -9
Nadeshiko/Nagehiko Fugisaki -16
Kukai Souma -12
Yaya Yuiki -9
Rima Mashiro -17 (+1)
Kairi Sango -1 (-1)
Ikuto Tsukiyomi -15
Utau Hoshina -15
Lulu De Morcef -0 (ELIMINATED)
Yuu Nikaidou -10
Yukari Sanjo -6

Charas:

Ran -10
Miki -15
Suu -12
Dia -14
Kiseki -7
Temari -14
Rizumu -10
Pepe -10
Daichi -12
Kusukusu -13
Yoru -17 (+1)
Iru -4 (-1)
Eru -12

Member
3232 cr points
Send Message: Send PM GB Post
21 / F / Swindon, England,...
Offline
Posted 5/29/09 , edited 5/29/09
Characters:

Hinamori Amu -11
Tadase Hotori -10(+1)
Nadeshiko/Nagehiko Fugisaki -16
Kukai Souma -12
Yaya Yuiki -9
Rima Mashiro -17
Kairi Sango -1
Ikuto Tsukiyomi -14(-1)
Utau Hoshina -15
Yuu Nikaidou -10
Yukari Sanjo -6

Charas:

Ran -10
Miki -15
Suu -12
Dia -14
Kiseki -6(+1)
Temari -14
Rizumu -10
Pepe -9(-1)
Daichi -12
Kusukusu -13
Yoru -17
Iru -4
Eru -12
17 cr points
Send Message: Send PM GB Post
27 / M
Offline
Posted 5/29/09
Characters:

Hinamori Amu -11
Tadase Hotori -9(-1)
Nadeshiko/Nagehiko Fugisaki -16
Kukai Souma -13(+1)
Yaya Yuiki -9
Rima Mashiro -17
Kairi Sango -1
Ikuto Tsukiyomi -14
Utau Hoshina -15
Yuu Nikaidou -10
Yukari Sanjo -6

Charas:

Ran -10
Miki -15
Suu -12
Dia -14
Kiseki -6
Temari -14
Rizumu -9(-1)
Pepe -9
Daichi -12
Kusukusu -14(+1)
Yoru -17
Iru -4
Eru -12
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.