First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
Shugo Chara Survior Couple
2249 cr points
Send Message: Send PM GB Post
23 / F / The avii store.
Offline
Posted 6/10/09 , edited 6/11/09
Characters:

Hinamori Amu -12
Tadase Hotori - 6
Nadeshiko/Nagehiko Fugisaki -16
Kukai Souma -14
Yaya Yuiki -10
Rima Mashiro -17
Ikuto Tsukiyomi -15
Utau Hoshina -20
Yuu Nikaidou -10
Yukari Sanjo -1

Charas:

Ran -10
Miki -17
Suu -12
Dia -14
Kiseki -5
Temari -15
Rizumu - 8
Pepe -13
Daichi -12
Kusukusu -15
Yoru -17
Iru -2
Eru -10
Member
24468 cr points
Send Message: Send PM GB Post
21 / F
Offline
Posted 6/13/09 , edited 6/13/09
Hinamori Amu - 13
Tadase Hotori - 6
Nadeshiko/Nagehiko Fugisaki - 16
Kukai Souma -14
Yaya Yuiki - 9
Rima Mashiro - 17
Ikuto Tsukiyomi - 15
Utau Hoshina -20
Yuu Nikaidou -10
Yukari Sanjo - 1

Charas:

Ran -10
Miki - 18
Suu - 12
Dia - 14
Kiseki - 5
Temari - 15
Rhythm - 8
Pepe - 13
Daichi - 12
Kusukusu - 15
Yoru - 17
Iru - 1
Eru - 10
Member
898 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Canada
Offline
Posted 6/13/09 , edited 6/14/09
Hinamori Amu - 13
Tadase Hotori - 5 (-1)
Nadeshiko/Nagehiko Fugisaki - 16
Kukai Souma -14
Yaya Yuiki - 9
Rima Mashiro - 17
Ikuto Tsukiyomi - 16 (+1)
Utau Hoshina -20
Yuu Nikaidou -10
Yukari Sanjo - 1

Charas:

Ran -10
Miki - 18
Suu - 12
Dia - 14
Kiseki - 4 (-1)
Temari - 15
Rhythm - 9 (+1)
Pepe - 13
Daichi - 12
Kusukusu - 15
Yoru - 17
Iru - 1
Eru - 10
Member
278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
23 / M
Offline
Posted 6/14/09 , edited 6/14/09
Hinamori Amu - 13
Tadase Hotori - 5
Nadeshiko/Nagehiko Fugisaki - 16
Kukai Souma -14
Yaya Yuiki - 9
Rima Mashiro - 17
Ikuto Tsukiyomi - 16
Utau Hoshina -19 (-1)
Yuu Nikaidou -10
Yukari Sanjo - 2 (+1)

Charas:

Ran -10
Miki - 17 (-1)
Suu - 12
Dia - 14
Kiseki - 4
Temari - 15
Rhythm - 9
Pepe - 13
Daichi - 12
Kusukusu - 15
Yoru - 17
Iru - 2 (+1)
Eru - 10
Member
64462 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Inside a cheese h...
Offline
Posted 6/14/09 , edited 6/15/09
Hinamori Amu - 13
Tadase Hotori - 5
Nadeshiko/Nagehiko Fugisaki - 17 (+1)
Kukai Souma -14
Yaya Yuiki - 8 (-1)
Rima Mashiro - 17
Ikuto Tsukiyomi - 16
Utau Hoshina -19
Yuu Nikaidou -10
Yukari Sanjo - 2

Charas:

Ran -10
Miki - 17
Suu - 12
Dia - 14
Kiseki - 4
Temari - 16 (+1)
Rhythm - 9
Pepe - 13
Daichi - 12
Kusukusu - 15
Yoru - 17
Iru - 1 (-1)
Eru - 10
Member
898 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Canada
Offline
Posted 6/14/09 , edited 6/15/09
Hinamori Amu - 13
Tadase Hotori - 5
Nadeshiko/Nagehiko Fugisaki - 18 (+1)
Kukai Souma -14
Yaya Yuiki - 7 (-1)
Rima Mashiro - 17
Ikuto Tsukiyomi - 16
Utau Hoshina -19
Yuu Nikaidou -10
Yukari Sanjo - 2

Charas:

Ran -10
Miki - 17
Suu - 12
Dia - 14
Kiseki - 4
Temari - 16
Rhythm - 9
Pepe - 12 (-1)
Daichi - 12
Kusukusu - 15
Yoru - 18 (+1)
Iru - 1
Eru - 10
Member
64462 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Inside a cheese h...
Offline
Posted 6/15/09 , edited 6/15/09
Hinamori Amu - 13
Tadase Hotori - 5
Nadeshiko/Nagehiko Fugisaki - 19 (+1)
Kukai Souma -14
Yaya Yuiki - 7
Rima Mashiro - 17
Ikuto Tsukiyomi - 16
Utau Hoshina -19
Yuu Nikaidou -10
Yukari Sanjo - 1 (-1)

Charas:

Ran -10
Miki - 17
Suu - 12
Dia - 14
Kiseki - 4
Temari - 16
Rhythm - 10 (+1)
Pepe - 12
Daichi - 12
Kusukusu - 15
Yoru - 18
Iru - 0 (-1) Eliminated!
Eru - 10
Member
563 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / F / Somewhere...
Offline
Posted 8/24/09 , edited 8/24/09
Hinamori Amu - 13
Tadase Hotori - 5
Nadeshiko/Nagehiko Fugisaki - 20 (+1)
Kukai Souma -14
Yaya Yuiki - 6 (-1)
Rima Mashiro - 17
Ikuto Tsukiyomi - 16
Utau Hoshina -19
Yuu Nikaidou -10
Yukari Sanjo - 1

Charas:

Ran -10
Miki - 17
Suu - 12
Dia - 14
Kiseki - 4
Temari - 16
Rhythm - 11 (+1)
Pepe - 12
Daichi - 12
Kusukusu - 15
Yoru - 18
Eru - 9 (-1)
Member
716 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / United Kingdom
Offline
Posted 8/24/09 , edited 8/24/09
Hinamori Amu - 13
Tadase Hotori - 6 (+1)
Nadeshiko/Nagehiko Fugisaki - 20
Kukai Souma -14
Yaya Yuiki - 6
Rima Mashiro - 17
Ikuto Tsukiyomi - 15 (-1)
Utau Hoshina -19
Yuu Nikaidou -10
Yukari Sanjo - 1

Charas:

Ran -10
Miki - 17
Suu - 12
Dia - 14
Kiseki - 5 (+1)
Temari - 16
Rhythm - 11
Pepe - 12
Daichi - 12
Kusukusu - 15
Yoru - 17 (-1)
Eru - 9
Posted 8/24/09 , edited 8/24/09
Hinamori Amu - 12 (-1)
Tadase Hotori - 7 (+1)
Nadeshiko/Nagehiko Fugisaki - 20
Kukai Souma -14
Yaya Yuiki - 6
Rima Mashiro - 17
Ikuto Tsukiyomi - 15
Utau Hoshina -19
Yuu Nikaidou -10
Yukari Sanjo - 1

Charas:

Ran -10
Miki - 17
Suu - 12
Dia - 14
Kiseki - 5
Temari - 16
Rhythm - 12 (+1)
Pepe - 11 (-1)
Daichi - 12
Kusukusu - 15
Yoru - 17
Eru - 9
Member
6520 cr points
Send Message: Send PM GB Post
23 / F / The place where w...
Offline
Posted 8/24/09 , edited 8/24/09
Hinamori Amu - 12
Tadase Hotori - 7
Nadeshiko/Nagehiko Fugisaki - 21 (+1)
Kukai Souma -14
Yaya Yuiki - 6
Rima Mashiro - 17
Ikuto Tsukiyomi - 15
Utau Hoshina -19
Yuu Nikaidou -10
Yukari Sanjo - 0 (-1) ELIMINATED

Charas:

Ran -9 (-1)
Miki - 17
Suu - 12
Dia - 14
Kiseki - 5
Temari - 16
Rhythm - 12
Pepe - 11
Daichi - 12
Kusukusu - 15
Yoru - 17
Eru - 10 (+1)
Member
259 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / My House
Offline
Posted 8/24/09 , edited 8/24/09
Hinamori Amu - 12
Tadase Hotori - 8 (+1)
Nadeshiko/Nagehiko Fugisaki - 21
Kukai Souma -14
Yaya Yuiki - 5 (-1)
Rima Mashiro - 17
Ikuto Tsukiyomi - 15
Utau Hoshina -19
Yuu Nikaidou -10

Charas:

Ran -9
Miki - 17
Suu - 12
Dia - 14
Kiseki - 6 (+1)
Temari - 15 (-1)
Rhythm - 12
Pepe - 11
Daichi - 12
Kusukusu - 15
Yoru - 17
Eru - 10
Member
18240 cr points
Send Message: Send PM GB Post
27 / F / NY
Offline
Posted 8/24/09 , edited 8/24/09
Hinamori Amu - 12
Tadase Hotori - 7
Nadeshiko/Nagehiko Fugisaki - 21
Kukai Souma -14
Yaya Yuiki - 5
Rima Mashiro - 17
Ikuto Tsukiyomi - 16
Utau Hoshina -19
Yuu Nikaidou -10

Charas:

Ran -9
Miki - 18
Suu - 12
Dia - 14
Kiseki - 5
Temari - 15
Rhythm - 12
Pepe - 11
Daichi - 12
Kusukusu - 15
Yoru - 17
Eru - 10
Member
259 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / My House
Offline
Posted 8/24/09 , edited 8/24/09
Hinamori Amu - 12
Tadase Hotori - 8
Nadeshiko/Nagehiko Fugisaki - 21
Kukai Souma -14
Yaya Yuiki - 4
Rima Mashiro - 17
Ikuto Tsukiyomi - 16
Utau Hoshina -19
Yuu Nikaidou -10

Charas:

Ran -9
Miki - 18
Suu - 12
Dia - 14
Kiseki - 5
Temari - 15
Rhythm - 12
Pepe - 11
Daichi - 12
Kusukusu - 15
Yoru - 18
Eru - 9
Member
12565 cr points
Send Message: Send PM GB Post
21 / M / up the roof
Offline
Posted 8/24/09 , edited 8/24/09
Hinamori Amu - 12
Tadase Hotori - 8
Nadeshiko/Nagehiko Fugisaki - 20
Kukai Souma -14
Yaya Yuiki - 4
Rima Mashiro - 17
Ikuto Tsukiyomi - 17
Utau Hoshina -19
Yuu Nikaidou -10

Charas:

Ran -9
Miki - 18
Suu - 12
Dia - 14
Kiseki - 5
Temari - 15
Rhythm - 12
Pepe - 10
Daichi - 13
Kusukusu - 15
Yoru - 18
Eru - 9
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.