First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
Vampire Knight Survivor: Round 2
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
44 / M / Western NY State
Offline
Posted 9/2/09 , edited 9/3/09
Yuuki Kuran - 10
Kaname Kuran - 15
Zero Kiryuu - 11
Kaien Cross - 10
Ichiru Kiriyu - 13
Sayori Wakaba - 11
Ichijō Takuma - 10
Aidou Hanabusa - 10
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 14
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 9
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 9
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 10
Ichijou Asato - 9
Sara Shirabuki - 9
Kaitou - 3
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 10
Haruka Kuran - 11
5555 cr points
Send Message: Send PM GB Post
24 / F / here
Offline
Posted 9/3/09 , edited 9/3/09
Yuuki Kuran - 10
Kaname Kuran - 15
Zero Kiryuu - 11
Kaien Cross - 10
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 11
Ichijō Takuma - 10
Aidou Hanabusa - 10
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 14
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 9
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 9
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 10
Ichijou Asato - 9
Sara Shirabuki - 9
Kaitou - 2
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 10
Haruka Kuran - 11
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
44 / M / Western NY State
Offline
Posted 9/3/09 , edited 9/3/09
Yuuki Kuran - 10
Kaname Kuran - 16
Zero Kiryuu - 11
Kaien Cross - 10
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 11
Ichijō Takuma - 10
Aidou Hanabusa - 9
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 14
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 9
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 9
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 10
Ichijou Asato - 9
Sara Shirabuki - 9
Kaitou - 2
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 10
Haruka Kuran - 11
Member
5593 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Cyber world
Offline
Posted 9/3/09 , edited 9/3/09
Yuuki Kuran - 10
Kaname Kuran - 17
Zero Kiryuu - 11
Kaien Cross - 10
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 11
Ichijō Takuma - 10
Aidou Hanabusa - 9
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 14
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 9
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 10
Ichijou Asato - 9
Sara Shirabuki - 9
Kaitou - 2
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 10
Haruka Kuran - 11
5555 cr points
Send Message: Send PM GB Post
24 / F / here
Offline
Posted 9/3/09 , edited 9/3/09
Yuuki Kuran - 10
Kaname Kuran - 17
Zero Kiryuu - 11
Kaien Cross - 10
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 11
Ichijō Takuma - 10
Aidou Hanabusa - 9
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 14
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 9
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 10
Ichijou Asato - 9
Sara Shirabuki - 9
Kaitou - 1
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 11
Haruka Kuran - 11
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
44 / M / Western NY State
Offline
Posted 9/3/09 , edited 9/4/09
Yuuki Kuran - 11
Kaname Kuran - 17
Zero Kiryuu - 11
Kaien Cross - 10
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 11
Ichijō Takuma - 10
Aidou Hanabusa - 9
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 14
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 9
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 10
Ichijou Asato - 9
Sara Shirabuki - 9
Kaitou - GAME OVER
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 11
Haruka Kuran - 11
5555 cr points
Send Message: Send PM GB Post
24 / F / here
Offline
Posted 9/3/09 , edited 9/4/09
Yuuki Kuran - 11
Kaname Kuran - 17
Zero Kiryuu - 11
Kaien Cross - 10
Ichiru Kiriyu - 15
Sayori Wakaba - 11
Ichijō Takuma - 10
Aidou Hanabusa - 9
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 14
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 9
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 8
Maria Kurenai - 10
Ichijou Asato - 9
Sara Shirabuki - 9
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 11
Haruka Kuran - 11
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
44 / M / Western NY State
Offline
Posted 9/3/09 , edited 9/4/09
Yuuki Kuran - 11
Kaname Kuran - 17
Zero Kiryuu - 11
Kaien Cross - 10
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 11
Ichijō Takuma - 10
Aidou Hanabusa - 9
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 15
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 9
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 8
Maria Kurenai - 10
Ichijou Asato - 9
Sara Shirabuki - 9
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 11
Haruka Kuran - 11
5555 cr points
Send Message: Send PM GB Post
24 / F / here
Offline
Posted 9/4/09 , edited 9/4/09
Yuuki Kuran - 11
Kaname Kuran - 17
Zero Kiryuu - 11
Kaien Cross - 10
Ichiru Kiriyu - 15
Sayori Wakaba - 11
Ichijō Takuma - 10
Aidou Hanabusa - 9
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 15
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 9
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 8
Maria Kurenai - 10
Ichijou Asato - 8
Sara Shirabuki - 9
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 11
Haruka Kuran - 11
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
44 / M / Western NY State
Offline
Posted 9/4/09 , edited 9/4/09
Yuuki Kuran - 12
Kaname Kuran - 17
Zero Kiryuu - 11
Kaien Cross - 10
Ichiru Kiriyuu - 14
Sayori Wakaba - 11
Ichijō Takuma - 10
Aidou Hanabusa - 9
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 15
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 9
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 8
Maria Kurenai - 10
Ichijou Asato - 8
Sara Shirabuki - 9
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 11
Haruka Kuran - 11
Member
42980 cr points
Send Message: Send PM GB Post
27 / F / In the shitty wea...
Offline
Posted 9/4/09 , edited 9/4/09
Yuuki Kuran - 12
Kaname Kuran - 18
Zero Kiryuu - 11
Kaien Cross - 10
Ichiru Kiriyuu - 14
Sayori Wakaba - 11
Ichijō Takuma - 10
Aidou Hanabusa - 9
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 15
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 9
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 8
Maria Kurenai - 10
Ichijou Asato - 8
Sara Shirabuki - 8 ----- die!!!! LOL
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 11
Haruka Kuran - 11
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
44 / M / Western NY State
Offline
Posted 9/4/09 , edited 9/4/09
Yuuki Kuran - 13
Kaname Kuran - 18
Zero Kiryuu - 11
Kaien Cross - 10
Ichiru Kiriyuu - 13
Sayori Wakaba - 11
Ichijō Takuma - 10
Aidou Hanabusa - 9
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 15
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 9
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 8
Maria Kurenai - 10
Ichijou Asato - 8
Sara Shirabuki - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 11
Haruka Kuran - 11
Member
5593 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Cyber world
Offline
Posted 9/4/09 , edited 9/4/09
Yuuki Kuran - 13
Kaname Kuran - 19
Zero Kiryuu - 11
Kaien Cross - 10
Ichiru Kiriyuu - 13
Sayori Wakaba - 11
Ichijō Takuma - 10
Aidou Hanabusa - 9
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 15
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 9
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 7
Toga Yagari - 8
Maria Kurenai - 10
Ichijou Asato - 8
Sara Shirabuki - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 11
Haruka Kuran - 11
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
44 / M / Western NY State
Offline
Posted 9/4/09 , edited 9/4/09
Yuuki Kuran - 13
Kaname Kuran - 19
Zero Kiryuu - 11
Kaien Cross - 10
Ichiru Kiryuu - 12
Sayori Wakaba - 11
Ichijō Takuma - 10
Aidou Hanabusa - 9
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 15
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 9
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 7
Toga Yagari - 8
Maria Kurenai - 11
Ichijou Asato - 8
Sara Shirabuki - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 11
Haruka Kuran - 11
5555 cr points
Send Message: Send PM GB Post
24 / F / here
Offline
Posted 9/4/09 , edited 9/4/09
Yuuki Kuran - 13
Kaname Kuran - 19
Zero Kiryuu - 11
Kaien Cross - 10
Ichiru Kiryuu - 13
Sayori Wakaba - 11
Ichijō Takuma - 10
Aidou Hanabusa - 9
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 14
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 9
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 7
Toga Yagari - 8
Maria Kurenai - 11
Ichijou Asato - 8
Sara Shirabuki - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 11
Haruka Kuran - 11
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.