First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Next  Last
Shugo Chara Surviver
Member
4621 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F
Offline
Posted 10/23/09
Hinamori Amu - 10
Tadase Hotori - 12(+)
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 11
Kukai Souma - 13
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 10
Utau Hoshina - 10
Lulu De Morcerf - 9
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 10
Kazuomi Hoshina - 2(-)
Ran - 8(-)
Miki - 12
Sû - 10
Dia - 12
Kiseki - 13(+)
Temari - 11
Rizumu - 11
Pepe - 8
Daichi - 11
Kusukusu - 11
Musashi - 7
Yoru - 9
Iru - 11
Eru - 10
Nana - 6
Member
2311 cr points
Send Message: Send PM GB Post
Offline
Posted 10/23/09 , edited 10/23/09
Hinamori Amu - 10
Tadase Hotori - 12
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 11
Kukai Souma - 13
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 11 (+1)
Utau Hoshina - 10
Lulu De Morcerf - 9
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 10
Kazuomi Hoshina - 1 (-1)
__________________________________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 10
Dia - 13 (+1)
Kiseki - 12 (-1)
Temari - 11
Rizumu - 11
Pepe - 8
Daichi - 11
Kusukusu - 11
Musashi - 7
Yoru - 9
Iru - 11
Eru - 10
Nana - 6
Member
34710 cr points
Send Message: Send PM GB Post
20 / F / no one needs to know
Offline
Posted 10/23/09
Hinamori Amu - 10
Tadase Hotori - 12
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 12 (+1)
Kukai Souma - 13
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 10 (-1)
Utau Hoshina - 10
Lulu De Morcerf - 9
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 10
Kazuomi Hoshina - 1
__________________________________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 10
Dia - 13
Kiseki - 12
Temari - 11
Rizumu - 11
Pepe - 8
Daichi - 11
Kusukusu - 11
Musashi - 7
Yoru - 8 (-1)
Iru - 11
Eru - 11 (+1)
Nana - 6
Member
4621 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F
Offline
Posted 10/23/09
Hinamori Amu - 10
Tadase Hotori - 12
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 13 (+1)
Kukai Souma - 13
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 9 (-1)
Utau Hoshina - 10
Lulu De Morcerf - 9
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 10
Kazuomi Hoshina - 1
__________________________________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 10
Dia - 13
Kiseki - 13(+)
Temari - 11
Rizumu - 11
Pepe - 8
Daichi - 11
Kusukusu - 11
Musashi - 7
Yoru - 7 (-1)
Iru - 11
Eru - 11
Nana - 6
Member
2311 cr points
Send Message: Send PM GB Post
Offline
Posted 10/24/09
Hinamori Amu - 10
Tadase Hotori - 12
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 13
Kukai Souma - 13
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 10 (+1)
Utau Hoshina - 10
Lulu De Morcerf - 9
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 10
Kazuomi Hoshina - 0 OUT
__________________________________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 10
Dia - 13
Kiseki - 12
Temari - 11
Rizumu - 11
Pepe - 8
Daichi - 11
Kusukusu - 11
Musashi - 7
Yoru - 8
Iru - 11
Eru - 11
Nana - 6
Member
1532 cr points
Send Message: Send PM GB Post
19 / F / a world where fav...
Offline
Posted 10/24/09
Hinamori Amu - 10
Tadase Hotori - 12
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 13
Kukai Souma - 13
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 10
Utau Hoshina - 11
Lulu De Morcerf - 9
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 9
___________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 10
Dia - 13
Kiseki - 12
Temari - 11
Rizumu - 11
Pepe - 8
Daichi - 11
Kusukusu - 11
Musashi - 6
Yoru - 8
Iru - 12
Eru - 11
Nana - 6
Member
2311 cr points
Send Message: Send PM GB Post
Offline
Posted 10/24/09
Hinamori Amu - 10
Tadase Hotori - 12
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 12
Kukai Souma - 13
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 11
Utau Hoshina - 11
Lulu De Morcerf - 9
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 9
___________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 10
Dia - 13
Kiseki - 12
Temari - 11
Rizumu - 11
Pepe - 8
Daichi - 10
Kusukusu - 11
Musashi - 6
Yoru - 9
Iru - 12
Eru - 11
Nana - 6
Member
5593 cr points
Send Message: Send PM GB Post
28 / F / Cyber world
Offline
Posted 10/24/09
Hinamori Amu - 10
Tadase Hotori - 12
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 12
Kukai Souma - 14 (+)
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 10 (-)
Utau Hoshina - 11
Lulu De Morcerf - 9
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 9
___________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 10
Dia - 13
Kiseki - 12
Temari - 11
Rizumu - 11
Pepe - 8
Daichi - 11 (+)
Kusukusu - 11
Musashi - 6
Yoru - 9
Iru - 12
Eru - 11
Nana - 5 (-)
Member
4621 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F
Offline
Posted 10/24/09
Hinamori Amu - 10
Tadase Hotori - 12
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 12
Kukai Souma - 15 (+)
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 9 (-)
Utau Hoshina - 11
Lulu De Morcerf - 9
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 9
___________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 10
Dia - 13
Kiseki - 13(+)
Temari - 11
Rizumu - 11
Pepe - 8
Daichi - 11
Kusukusu - 11
Musashi - 6
Yoru - 9
Iru - 12
Eru - 11
Nana - 4 (-)
Member
1532 cr points
Send Message: Send PM GB Post
19 / F / a world where fav...
Offline
Posted 10/24/09
Hinamori Amu - 10
Tadase Hotori - 12
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 12
Kukai Souma - 15
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 8
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 9
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 9
___________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 13
Kiseki - 13
Temari - 11
Rizumu - 11
Pepe - 8
Daichi - 11
Kusukusu - 11
Musashi - 5
Yoru - 9
Iru - 12
Eru - 11
Nana - 4
Member
34710 cr points
Send Message: Send PM GB Post
20 / F / no one needs to know
Offline
Posted 10/24/09
Hinamori Amu - 10
Tadase Hotori - 12
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 13 (+1)
Kukai Souma - 14 (-1)
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 8
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 9
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 9
___________________________________________________________
Ran - 7 (-1)
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 13
Kiseki - 13
Temari - 11
Rizumu - 11
Pepe - 8
Daichi - 11
Kusukusu - 11
Musashi - 5
Yoru - 9
Iru - 12
Eru - 12 (+1)
Nana - 4
Member
5593 cr points
Send Message: Send PM GB Post
28 / F / Cyber world
Offline
Posted 10/24/09
Hinamori Amu - 10
Tadase Hotori - 12
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 13
Kukai Souma - 15 (+)
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 8
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 8 (-)
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 9
___________________________________________________________
Ran - 7
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 13
Kiseki - 13
Temari - 11
Rizumu - 11
Pepe - 8
Daichi - 12 (+)
Kusukusu - 11
Musashi - 5
Yoru - 9
Iru - 12
Eru - 12
Nana - 3 (-)
Member
2311 cr points
Send Message: Send PM GB Post
Offline
Posted 10/24/09
Hinamori Amu - 10
Tadase Hotori - 12
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 13
Kukai Souma - 14
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 9
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 8
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 9
___________________________________________________________
Ran - 7
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 13
Kiseki - 13
Temari - 11
Rizumu - 10
Pepe - 8
Daichi - 12
Kusukusu - 11
Musashi - 5
Yoru - 10
Iru - 12
Eru - 12
Nana - 3
Member
31372 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / District 12
Offline
Posted 10/24/09 , edited 10/24/09
Hinamori Amu - 10
Tadase Hotori - 12
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 13
Kukai Souma - 15
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 9
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 7
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 9
___________________________________________________________
Ran - 7
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 13
Kiseki - 13
Temari - 11
Rizumu - 10
Pepe - 8
Daichi - 13
Kusukusu - 11
Musashi - 5
Yoru - 10
Iru - 12
Eru - 12
Nana - 2
Member
36939 cr points
Send Message: Send PM GB Post
23 / F
Offline
Posted 10/24/09
Hinamori Amu - 10
Tadase Hotori - 12
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 13
Kukai Souma - 15
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 10
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 6
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 9
___________________________________________________________
Ran - 7
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 13
Kiseki - 14
Temari - 11
Rizumu - 10
Pepe - 8
Daichi - 13
Kusukusu - 11
Musashi - 5
Yoru - 10
Iru - 12
Eru - 12
Nana - 1
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Next  Last
You must be logged in to post.