Yoshitsune
Country of Origin: Japan
Year Produced: 2005
Episodes: 49
Type: Series
Page Views: 36359
Fans: 43
Forum Posts: 0
Wall Posts: 92
Photos Uploaded: 0

Yoshitsune

[Edit]
Overview
AKA
義経

Summary
Yoshitsune tells the story of a late Heian general by the name of Minamoto no Yoshitsune. Son of Minamoto Yoshitomo, and younger half brother of Minamoto Yoritomo, he and his mother's lives were spared, while his father was betrayed and killed, and his brother was banished to the Izu Province . Yoshitsune was forced to become a monk, but his refusal to adhere to the Heike made them restless and suspicious. Yoshitsune then had no other choice but to flee to Hiraizumi, and went under the protection of Fujiwara no Hidehira where his fame began to spread.

Cast
Takizawa Hideaki - Minamoto Yoshitsune / Kurou / Shanao
Matsudaira Ken - Musashibo Benkei
Nanbara Kiyotaka - Ise Saburo
Ujiki Tsuyoshi - Suruga Jiro
Itoh Atsushi - Kisanta
Kaito Ken - Sato Tadanobu
Miyauchi Atsushi - Sato Tsugunobu
Ishihara Yoshizumi - Minamoto Noriyori
Oguri Shun - Kajiwara Kagesue
Ueto Aya - Utsubo
Uehara Misa - Tekona
Tsurumi Shingo - Taira Munemori
Abe Hiroshi - Taira Tomomori
Kato Kazuko - Muneko
Hosokawa Shigeki - Taira Shigehira
Kashu Toshiki - Taira Koremori
Extended Information
Write an extended description!
[Edit]
Cast
CharacterActor
Hideaki Takizawa
Shizuka (lead)Ishihara Satomi
Aya Ueto
Oguri Shun