First  Prev  1  2  3  4  Next  Last
Post Reply Karakura Survivor
Moderator
2613 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / inside the matrix
Offline
Posted 7/2/08 , edited 7/2/08
Kurosaki Ichigo - 10
Inoue Orihime - 10
Yasutora "Chad" Sado - 10
Arisawa Tatsuki - 10
Kon - 0
Ishida Uryū - 9
Urahara Kisuke - 19
Shihōin Yoruichi - 11
Hirako Shinji - 11
Sarugaki Hiyori - 10
Member
4109 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / M / Heaven~!!
Offline
Posted 7/2/08 , edited 7/3/08
Kurosaki Ichigo - 10
Inoue Orihime - 10
Yasutora "Chad" Sado - 10
Arisawa Tatsuki - 11
Ishida Uryū - 9
Urahara Kisuke - 19
Shihōin Yoruichi - 11
Hirako Shinji - 11
Sarugaki Hiyori - 10

lol when some1 reaches 0 you should delete him ^^
Moderator
2613 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / inside the matrix
Offline
Posted 7/7/08 , edited 7/7/08
Kurosaki Ichigo - 9
Inoue Orihime - 10
Yasutora "Chad" Sado - 11
Arisawa Tatsuki - 11
Ishida Uryū - 9
Urahara Kisuke - 20
Shihōin Yoruichi - 11
Hirako Shinji - 10
Sarugaki Hiyori - 10

Oops, now I know...
Moderator
2613 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / inside the matrix
Offline
Posted 7/17/08 , edited 7/17/08
Kurosaki Ichigo - 9
Inoue Orihime - 9
Yasutora "Chad" Sado - 12
Arisawa Tatsuki - 11
Ishida Uryū - 8
Urahara Kisuke - 21
Shihōin Yoruichi - 11
Hirako Shinji - 10
Sarugaki Hiyori - 10
Posted 7/18/08 , edited 7/18/08
Kurosaki Ichigo - 10
Inoue Orihime - 9
Yasutora "Chad" Sado - 12
Arisawa Tatsuki - 11
Ishida Uryū - 8
Urahara Kisuke - 21
Shihōin Yoruichi - 10
Hirako Shinji - 10
Sarugaki Hiyori - 10
Moderator
2613 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / inside the matrix
Offline
Posted 7/19/08 , edited 7/19/08
Kurosaki Ichigo - 10
Inoue Orihime - 9
Yasutora "Chad" Sado - 12
Arisawa Tatsuki - 11
Ishida Uryū - 7
Urahara Kisuke - 22
Shihōin Yoruichi - 10
Hirako Shinji - 10
Sarugaki Hiyori - 10
Moderator
15933 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / 1° 17′ 0″ N, 103°...
Offline
Posted 7/22/08 , edited 7/22/08
Kurosaki Ichigo - 10
Inoue Orihime - 9
Yasutora "Chad" Sado - 12
Arisawa Tatsuki - 11
Ishida Uryū - 6
Urahara Kisuke - 23
Shihōin Yoruichi - 10
Hirako Shinji - 10
Sarugaki Hiyori - 10
Moderator
2613 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / inside the matrix
Offline
Posted 7/24/08 , edited 7/24/08
Kurosaki Ichigo - 10
Inoue Orihime - 8
Yasutora "Chad" Sado - 12
Arisawa Tatsuki - 11
Ishida Uryū - 6
Urahara Kisuke - 24
Shihōin Yoruichi - 10
Hirako Shinji - 10
Sarugaki Hiyori - 10
Creator
102489 cr points
Send Message: Send PM GB Post
31 / F / Paradise⌒☆
Offline
Posted 8/28/08 , edited 8/29/08
Kurosaki Ichigo - 10
Inoue Orihime - 7
Yasutora "Chad" Sado - 12
Arisawa Tatsuki - 11
Ishida Uryū - 6
Urahara Kisuke - 24
Shihōin Yoruichi - 11
Hirako Shinji - 10
Sarugaki Hiyori - 10
Moderator
2613 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / inside the matrix
Offline
Posted 9/2/08 , edited 9/2/08
Kurosaki Ichigo - 10
Inoue Orihime - 7
Yasutora "Chad" Sado - 12
Arisawa Tatsuki - 11
Ishida Uryū - 5
Urahara Kisuke - 25
Shihōin Yoruichi - 11
Hirako Shinji - 10
Sarugaki Hiyori - 10
Creator
102489 cr points
Send Message: Send PM GB Post
31 / F / Paradise⌒☆
Offline
Posted 9/3/08 , edited 9/3/08
Kurosaki Ichigo - 10
Inoue Orihime - 6
Yasutora "Chad" Sado - 12
Arisawa Tatsuki - 11
Ishida Uryū - 5
Urahara Kisuke - 25
Shihōin Yoruichi - 12
Hirako Shinji - 10
Sarugaki Hiyori - 10
Member
5804 cr points
Send Message: Send PM GB Post
28 / F / Somewhere in hell
Offline
Posted 9/3/08 , edited 9/3/08
Kurosaki Ichigo - 10
Inoue Orihime - 5
Yasutora "Chad" Sado - 12
Arisawa Tatsuki - 11
Ishida Uryū - 6
Urahara Kisuke - 25
Shihōin Yoruichi - 12
Hirako Shinji - 10
Sarugaki Hiyori - 10
Moderator
2613 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / inside the matrix
Offline
Posted 9/3/08 , edited 9/3/08
Kurosaki Ichigo - 10
Inoue Orihime - 5
Yasutora "Chad" Sado - 11
Arisawa Tatsuki - 11
Ishida Uryū - 6
Urahara Kisuke - 26
Shihōin Yoruichi - 12
Hirako Shinji - 10
Sarugaki Hiyori - 10
Creator
102489 cr points
Send Message: Send PM GB Post
31 / F / Paradise⌒☆
Offline
Posted 9/4/08 , edited 9/4/08
Kurosaki Ichigo - 10
Inoue Orihime - 4
Yasutora "Chad" Sado - 11
Arisawa Tatsuki - 11
Ishida Uryū - 6
Urahara Kisuke - 26
Shihōin Yoruichi - 13
Hirako Shinji - 10
Sarugaki Hiyori - 10
Member
5804 cr points
Send Message: Send PM GB Post
28 / F / Somewhere in hell
Offline
Posted 9/4/08 , edited 9/4/08
Kurosaki Ichigo - 10
Inoue Orihime - 3
Yasutora "Chad" Sado - 11
Arisawa Tatsuki - 11
Ishida Uryū - 6
Urahara Kisuke - 27
Shihōin Yoruichi - 13
Hirako Shinji - 10
Sarugaki Hiyori - 10
First  Prev  1  2  3  4  Next  Last
You must be logged in to post.