[Let's Learn] ♣ Chinese
BGICR Supporter
64822 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F
Offline
Posted 7/23/08 , edited 8/30/08
Links to HELP you in your Chinese Studies! ^^

http://www.zhongwen.com/
http://www.chinese-tools.com/learn/chinese
http://www.csulb.edu/~txie/ccol/content.htm
http://www.chinese-outpost.com/language/
http://www.hellomandarin.com/ilovechinese/
http://www.hellomandarin.com/ilovechinese/

Online Textbook:
http://en.wikibooks.org/wiki/Chinese

WORDS :D

Ni Hao = Hello
Wo = Me
N i= You
Hao = Good

ma ma-mom
ba ba-dad
ye ye-dad's dad
nai nai-dads mom
lao ye-moms dad
lao lao-mom's mom


xing qi yi-monday
xing qi er-tuesday
xing qi san-wednesday
xing qi si-thursday
xing qi wu-friday
xing qi liu-saturday
xing qi ri-sunday

shui-water
niu-cow also can mean beef if your like at a chinese market
jinyu-goldfish
yu-fish

hui-can be able to
da-to beat or to play
da pingpangqiu-ping pong
da bangqiu-baseball
da lanqiu-basketball
da wangqiu
hua bing-ice skating

ren-person
kou-mouth
shou-hand
shang-up
zhong-china
xia-down
da-big
shan-hill, mountain
xiao-small

chuntian-spring
xiatian-summer
qiutian-fall
dongtian-winter


Cantonese Phrasebook

Meeting People

English
Cantonese
yes
hai
no
m hai
thank you
doh jeh, m goi
you are welcome
m sai haak hei
please
m goi, ching
excuse me
ching yeung, dui m chu
hello
nei ho
goodbye
joi gin
Good morning
jo san
Good night
maan on, jo taau
I do not understand
ngoh m ming baak
Do you speak...?
lei sik gong...ma?
English
ying man
What is your name?
lei giu me ye meng?
Nice to meet you
rho go hing ying sik lei
How are you?
nei ho ma?
good
ho
bad
m ho

Directions

English
Cantonese
map
dei to
left
joh
right
yau
straight on
jik hui
far
yuen
near
gan

Methods of Transport

English
Cantonese
Where is...?
bin do hai...?
How much is the fare?
che fai gei doh chin?
ticket
piu
A ticket to..., please
yat jeung piu hui..., m goi
Where are you going?
nei yui hui bin?
Where do you live?
nei ju hai bin?
train
foh che, tit lo
bus
gung gung hei che, ba si
underground
dei ha tit
airport
fei gei cheung
train station
foh che jaam
bus station
gung gung hei che jaam, ba si jaam
underground station
dei tit jaam
departure
chut ching
arrival
yap ching
parking
ting che cheung

Time

English
Cantonese
What time is it?
gei dim jung a?
today
gam yat
yesterday
kam yat
tomorrow
ting yat

Accommodation

English
Cantonese
hotel
lui goon
room
fong
reservation
ding, yue ding
Are there any vacancies?
ching man gam maan yau mo hung fong?
No vacancies
mo saai hung fong
passport
woo jiu

Places

English
Cantonese
post office
yau ching guk
bank
ngan hong
police station
ging chaat guk
hospital
yi yuen
chemist
yeuk fong
shop
dim po
restaurant
chaan teng, jau lau
museum
bok mat goon
church
gau tong
square
gong yuen
street
gaai do, ma lo

Shopping

English
Cantonese
How much does this cost?
ni goh gei doh chin?
I will buy it
ngoh yiu maai ni goh
I would like to buy...
ngoh seung maai...
Do you have...?
lei yau mo...?
open
hoi
closed
yau sik
postcard
ming shun pin
stamps
yau piu
little
siu-siu
lot
taai doh
all
chuen bo

Meals

English
Cantonese
breakfast
cho chaan
lunch
ng chaan
dinner
maan chaan
vegetarian
so sik jeh
cheers!
ging jau, yam booi
The bill please
maai daan, m goi

Drinks

Drinks

English
Cantonese
drink
yam ban
coffee
ga feh
tea
cha
juice
jap
water
shui
beer
beh jau
wine
jau

Food

English
Cantonese
meat
yuk
fish
yue
vegetable
sho choi
fruit
shui gwoh
potato
ma ling sue
salad
sa laai
dessert
tim ban

Buy phrasebooks online at Amazon.co.uk
Mandarin Phrasebook

Meeting People

English
Mandarin
yes
shi
no
bú shi
thank you
xìe xìe
you are welcome
bu yong xie
please
qíng
excuse me
qi-ng ràng, dui bu qi
hello
ni hao
goodbye
zài jiàn
Good morning
zao-an
Good night
wan-an
I do not understand
wo-bù míng bài
Do you speak...?
ni-hùi jia-ng...ma?
English
yi-ng yu
Chinese
pu-to-ng hùa / hàn yu
What is your name?
ni-jiào shen me míng zi?
Nice to meet you
hen-gao-xíng yù jiàn ni
How are you?
ni-hao-ma?
good
hao
bad
bù hao

Directions

English
Mandarin
map
dì tù
left
zuo
right
yòu
straight on
zhí
far
yuan
near
jìn

Methods of Transport

English
Mandarin
Where is...?
zai-na li-?
How much is the fare?
che-fei duo shao?
ticket
piao
A ticket to..., please
yì zha-ng qù...de piào
Where are you going?
ni-qù na li?
Where do you live?
ni-zhù zài na li?
train
huo-che
bus
gong-gòng qì che
underground
dì tie
airport
fei-ji-chang
train station
huo-che-zhàn
bus station
gong-gòng qì che-zhàn
underground station
dì tie-zhàn
departure
chu-jìng
arrival
rù jìng
parking
tíng che-chang

Time

English
Mandarin
What time is it?
jí dian-zhòng le?
today
jin-tian
yesterday
zúo tian
tomorrow
míng tian

Accommodation

English
Mandarin
hotel
lü guan
room
kè fáng
reservation
yù dìng
Are there any vacancies?
jin-wan-you-méi you-kong-fáng
No vacancies
kè man-/ méi you-kong-fáng
passport
hù zhào

Places

English
Mandarin
post office
yóu jú
bank
yín háng
police station
jing-chá jú
hospital
yi-yuàn
chemist
yào fáng
shop
diàn
restaurant
jiu-lóu
museum
bó wú guan
square
fang, guang chang
street
jie

Shopping

English
Mandarin
How much does this cost?
zhe duo-shao-qián?
I will buy it
wo-mai
I would like to buy...
wo-yào mai...
Do you have...?
ni you-méi you...?
open
kai
closed
guan
postcard
míng xìn piàn
stamps
yóu piào
little
yi dian er
lot
hen-duo
all
quán bù

Meals

English
Mandarin
breakfast
zao-can
lunch
wu-can
dinner
wan-can
vegetarian
sù shí zhe
cheers!
gan bei
The bill please
qing-jíe zhàng

Drinks

Drinks

English
Mandarin
drink
yin-liào
coffee
ka-fei
tea
chá
juice
guo-zhi
water
shui
beer
pí jiu
wine
jiu

Food

English
Mandarin
meat
roù
fish

vegetable
cài
fruit
shui-guo
potato
ma-líng shu
salad
sa-là
dessert
tián pin
BGICR Supporter
36330 cr points
Send Message: Send PM GB Post
the bottom of bro...
Offline
Posted 7/24/08 , edited 7/24/08
wo fei chang dan xin bu zhi dao wo de wei xiang hui zhen me yang >___<
BGICR Supporter
3447 cr points
Send Message: Send PM GB Post
24 / F / Singapore
Offline
Posted 12/11/08 , edited 12/12/08
woa cool dere's even a forum bout chinese xD
You must be logged in to post.