[Let's Learn] ♣ Thai
BGICR Supporter
64822 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F
Offline
Posted 8/30/08 , edited 8/30/08
1. Street

ถนน

THÀ-NŎN


2. Alley

ซอย

SOI


3. Street sign

ป้ายจราจร

PÂI JA-RAA-JON


4. Apartment

อพาร์ทเมนต์

ÀA-PHÁT-MÉN


5. Hotel

โรงแรม

RONG-RAM


6. Fire department

แผนกดับเพลิง

PHÀ-NÀEK DÀB-PHLEUNG


7. Police department

กรมตำรวจ

GROM TAM-RÙAT


8. Post office

ที่ทำการไปรษณีย์

TÊE-TAM-GAN PRAI-SÀ-NEE


9. Department store

ห้างสรรพสินค้า

HÂNG-SÀP-PHA-SĬN-KÁ


10. High school

โรงเรียนมัธยม

RONG-RIAN MÁT-THA-YOM


11. Supermarket

ซูเปอร์มาร์เก็ต

SÓOP-PÊR-MA-GÊT


12. Hardware store

ร้านขายเครื่องมือก่อสร้าง

RÁN KĂI KRÊUANG-MEU-GÀW-SÂNG


13. Market

ตลาด

TÀ-LÀT


14. Hospital

โรงพยาบาล

RONG-PA-YA-BAN


15. School

โรงเรียน

RONG-RIAN


16. University

มหาวิทยาลัย

MÁ-HĂ-WÍT-THÁ-YA-LAI


17. Traffic light

ไฟจราจร

FAI JÀ-RA-JON


18. Highway

ทางหลวง

THANG-LŬANG


19. Overpass

สะพานลอย

SÀ-PAN-LOY


20. Restaurant

ร้านอาหาร

RÁN-AA-HĂN

1. Food stall

แผงขายอาหาร

PHĂNG KĂI AA-HĂN


2. Coffee shop

ร้านกาแฟ

RÁN GA-FAE


3. Bar

บาร์

BA


4. Night club

ไนต์คลับ

NÁI-KLÀB


5. Library

ห้องสมุด

HÔNG-SÀ-MÒOT


6. Business office

สำนักงาน

SĂM-NÁK-NGAN


7. Embassy

สถานทูต

SÀ-THĂN-TÔOT


8. Gas station

ปั๊มน้ำมัน

PÁM-NÁM-MAN


9. Convenience store

ร้านสะดวกซื้อ

RÁN SÀ-DÙAK SÉU


10. House

บ้าน

BÂN


11. Store

ร้าน

RÁN


12. Roundabout

วงเวียน

WONG-WIAN


13. Furniture store

ร้านขายเฟอร์นิเจอร์

RÁN KĂI FER-NI-JÊR


14. Toy store

ร้านขายของเล่น

RÁN KĂI KŎNG-LÊN


15. Candy store

ร้านขายขนม

RÁN KĂI KÀ-NŎM


16. Internet cafe

ร้านอินเตอร์เนต

RÁN IN-TER-NÈT


17. Cafe

คาเฟ่

KA-FÂY


18. Park

สวน

SŬAN


19. Book store

ร้านหนังสือ

RÁN NĂNG-SĔU


20. Street vendor

พ่อค้าข้างถนน

PÔH-KÁ KÂNG THÀ-NŎN

1. Food stall

แผงขายอาหาร

PHĂNG KĂI AA-HĂN


2. Coffee shop

ร้านกาแฟ

RÁN GA-FAE


3. Bar

บาร์

BA


4. Night club

ไนต์คลับ

NÁI-KLÀB


5. Library

ห้องสมุด

HÔNG-SÀ-MÒOT


6. Business office

สำนักงาน

SĂM-NÁK-NGAN


7. Embassy

สถานทูต

SÀ-THĂN-TÔOT


8. Gas station

ปั๊มน้ำมัน

PÁM-NÁM-MAN


9. Convenience store

ร้านสะดวกซื้อ

RÁN SÀ-DÙAK SÉU


10. House

บ้าน

BÂN


11. Store

ร้าน

RÁN


12. Roundabout

วงเวียน

WONG-WIAN


13. Furniture store

ร้านขายเฟอร์นิเจอร์

RÁN KĂI FER-NI-JÊR


14. Toy store

ร้านขายของเล่น

RÁN KĂI KŎNG-LÊN


15. Candy store

ร้านขายขนม

RÁN KĂI KÀ-NŎM


16. Internet cafe

ร้านอินเตอร์เนต

RÁN IN-TER-NÈT


17. Cafe

คาเฟ่

KA-FÂY


18. Park

สวน

SŬAN


19. Book store

ร้านหนังสือ

RÁN NĂNG-SĔU


20. Street vendor

พ่อค้าข้างถนน

PÔH-KÁ KÂNG THÀ-NŎN

1. Pharmacy

ร้านขายยา

RÁN-KǍI-YAA


2. Building

อาคาร

AA-KAN


3. Skyscraper

ตึกระฟ้า

TÈUK-RÁ-FÁA


4. Airport

สนามบิน

SA-NǍM-BIN


5. Bridge

สะพาน

SA-PHAAN


6. Block

ช่วงตึก

CHÛANG-TÈUK


7. City hall

ศาลากลาง

SǍ-LA-KLANG


8. Courthouse

ศาล

SǍAN


9. Bakery

ร้านขายขนมปัง

RÁN-KǍI-KA-NǑM-PANG


10. Salon

ร้านเสริมสวย

RÁN-SĚRM-SǓAI


11. Barbershop

ร้านตัดผม

RÁN-TÀT-PHǑM


12. Spa

สปา

SA-PAA


13. Monument

อนุสาวรีย์

A-NÚ-SǍ-WÁ-REE


14. Statue

รูปปั้น

RÔOP-PÂN


15. Theater

โรงหนัง

RONG-NǍNG


16. Casino

บ่อนการพนัน

BÀWN-GAN-PHA-NAN


17. Graveyard

สุสาน

SÙ-SǍAN


18. On-ramp

ทางขึ้น

THANG-KÊUN


19. Off-ramp

ทางลง

THANG-LONG


20. Toll both

ด่านเก็บเงินทางด่วน

DÀN-GÈP-NGEUN THANG-DÙAN


1. Campus

พื้นที่มหาวิทยาลัย

PÉUN-THÊE MÁ-HĂ-WÍT-THA-YA-LAI


2. Professor

อาจารย์

AA-JAN


3. Dormitory

หอพัก

HĂW-PHÁK


4. Club

สโมสร

SÀ-MO-SĂWN


5. Graduation

การสำเร็จการศึกษา

GAN SĂM-RÈT GAN-SÈUK-SĂ


6. School

โรงเรียน

RONG-RIAN


7. Undergraduate student

นักศึกษาปริญญาตรี

NÁK-SÈUK-SĂ PÀ-RIN-YA-TREE


8. Graduate student

นักศึกษาปริญญาโท

NÁK-SÈUK-SĂ PÀ-RIN-YA-THO


9. Dean

คณบดี

KÁ-NÁ-BA-DEE


10. Enrollment

การลงทะเบียนเรียน

GAN-LONG-THA-BIAN-RIAN


11. Graduation ceremony

พิธีสำเร็จการศึกษา

PHÍ-THEE SĂM-RÈT GAN-SÈUK-SĂ


12. Course

หลักสูตร

LÀK-SÒOT


13. Lecture

การบรรยาย

GAN-BAN-YAI


14. Roommate

เพื่อนร่วมห้อง

PHÊUAN-RÛAM-HÂWNG


15. Tuition

ค่าเล่าเรียน

KÂ-LÂO-RIAN


16. Application

การสมัคร

GAN-SÀ-MÀK


17. Dissertation

ดุษฏีนิพนธ์

DÒOT-SÀ-DEE-NÍ-PHON


18. Final Exam

สอบปลายภาค

SÀWP-PLAI-PHÂK


19. Teacher's assistant

ผู้ช่วยอาจารย์

PHÔO-CHÛAY AA-JAN
You must be logged in to post.