First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
Konoha Survivor
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Dreamland
Offline
Posted 11/12/08 , edited 11/12/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 9
Hatake Kakashi - 14
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 10
Konohamaru - 8
Maito Gai - 8
Nara Shikamaru - 11
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 7
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 12
Umino Iruka - 10
Uzumaki Naruto - 14
Yamanaka Ino - 6
Yuuhi Kurenai - 10
Member
4022 cr points
Send Message: Send PM GB Post
27 / F / look Behind you...
Offline
Posted 11/12/08 , edited 11/12/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 9
Hatake Kakashi - 15
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 10
Konohamaru - 8
Maito Gai - 8
Nara Shikamaru - 11
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 7
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 12
Umino Iruka - 10
Uzumaki Naruto - 14
Yamanaka Ino - 5
Yuuhi Kurenai - 10

Moderator
102489 cr points
Send Message: Send PM GB Post
30 / F / Paradise⌒☆
Offline
Posted 11/12/08 , edited 11/12/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 9
Hatake Kakashi - 15
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 10
Konohamaru - 8
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 11
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 7
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 13
Umino Iruka - 10
Uzumaki Naruto - 14
Yamanaka Ino - 5
Yuuhi Kurenai - 10
Member
589 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / Canada
Offline
Posted 11/14/08 , edited 11/14/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 9
Hatake Kakashi - 15
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 10
Konohamaru - 8
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 7
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 12
Umino Iruka - 10
Uzumaki Naruto - 14
Yamanaka Ino - 5
Yuuhi Kurenai - 10
Posted 11/14/08 , edited 11/15/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 9
Hatake Kakashi - 15
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 10
Konohamaru - 8
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 7
Sai - 9
Tenten - 14
Uchiha Sasuke - 12
Umino Iruka - 10
Uzumaki Naruto - 14
Yamanaka Ino - 4
Yuuhi Kurenai - 10
Member
1549 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / Well, from here,...
Offline
Posted 11/15/08 , edited 11/15/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 9
Hatake Kakashi - 15
Inuzuka Kiba - 9
Jiraiya - 10
Konohamaru - 8
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 7
Sai - 10
Tenten - 14
Uchiha Sasuke - 12
Umino Iruka - 10
Uzumaki Naruto - 14
Yamanaka Ino - 4
Yuuhi Kurenai - 10
Member
589 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / Canada
Offline
Posted 11/15/08 , edited 11/15/08

Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 10
Hatake Kakashi - 15
Inuzuka Kiba - 9
Jiraiya - 10
Konohamaru - 8
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 7
Sai - 10
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 12
Umino Iruka - 10
Uzumaki Naruto - 14
Yamanaka Ino - 4
Yuuhi Kurenai - 10
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Dreamland
Offline
Posted 11/15/08 , edited 11/15/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 9
Hatake Kakashi - 15
Inuzuka Kiba - 9
Jiraiya - 10
Konohamaru - 8
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 10
Hyuuga Hinata - 7
Sai - 10
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 12
Umino Iruka - 10
Uzumaki Naruto - 14
Yamanaka Ino - 4
Yuuhi Kurenai - 10
Member
18245 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / Boring ol Maine
Offline
Posted 11/15/08 , edited 11/16/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 9
Hatake Kakashi - 16
Inuzuka Kiba - 9
Jiraiya - 10
Konohamaru - 8
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 10
Hyuuga Hinata - 7
Sai - 10
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 12
Umino Iruka - 10
Uzumaki Naruto - 14
Yamanaka Ino - 3
Yuuhi Kurenai - 10
Member
589 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / Canada
Offline
Posted 11/16/08 , edited 11/16/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 9
Hatake Kakashi - 16
Inuzuka Kiba - 9
Jiraiya - 10
Konohamaru - 8
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 10
Hyuuga Hinata - 8
Sai - 10
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 12
Umino Iruka - 10
Uzumaki Naruto - 14
Yamanaka Ino - 2
Yuuhi Kurenai - 10
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Dreamland
Offline
Posted 11/16/08 , edited 11/16/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 9
Hatake Kakashi - 16
Inuzuka Kiba - 9
Jiraiya - 10
Konohamaru - 8
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 10
Hyuuga Hinata - 8
Sai - 10
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 12
Umino Iruka - 10
Uzumaki Naruto - 14
Yamanaka Ino - 1
Yuuhi Kurenai - 10
Member
589 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / Canada
Offline
Posted 11/16/08 , edited 11/17/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 9
Hatake Kakashi - 16
Inuzuka Kiba - 9
Jiraiya - 10
Konohamaru - 8
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 10
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 10
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 12
Umino Iruka - 10
Uzumaki Naruto - 14
Yamanaka Ino - 0No more Ino...
Yuuhi Kurenai - 10
Member
1549 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / Well, from here,...
Offline
Posted 11/17/08 , edited 11/18/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 9
Hatake Kakashi - 16
Inuzuka Kiba - 9
Jiraiya - 10
Konohamaru - 8
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 10
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 12
Umino Iruka - 10
Uzumaki Naruto - 15
Yuuhi Kurenai - 10
Member
2814 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / F / The Underworld
Offline
Posted 11/18/08 , edited 11/18/08
geez... as shikamaru would always say... what a drag...
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Dreamland
Offline
Posted 11/18/08 , edited 11/18/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 9
Hatake Kakashi - 16
Inuzuka Kiba - 9
Jiraiya - 10
Konohamaru - 7
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 10
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 12
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 15
Yuuhi Kurenai - 10
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.