First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
Konoha Survivor
Posted 11/18/08 , edited 11/18/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 9
Hatake Kakashi - 16
Inuzuka Kiba - 9
Jiraiya - 10
Konohamaru - 7
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 10
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 11
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 16
Yuuhi Kurenai - 10
Member
546 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F
Offline
Posted 11/18/08 , edited 11/19/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 8
Hatake Kakashi - 16
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 10
Konohamaru - 7
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 10
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 11
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 16
Yuuhi Kurenai - 10

KIBA INUZUKA - PLUS 1

SAKURA HARUNO - MINUS 1
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Dreamland
Offline
Posted 11/19/08 , edited 11/19/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 7
Hatake Kakashi - 16
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 11
Konohamaru - 7
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 10
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 11
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 16
Yuuhi Kurenai - 10
1387 cr points
Send Message: Send PM GB Post
M / there.. there.. o...
Offline
Posted 11/19/08 , edited 11/19/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 7
Hatake Kakashi - 16
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 11
Konohamaru - 6
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 10
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 11
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 17
Yuuhi Kurenai - 10
Member
1853 cr points
Send Message: Send PM GB Post
23 / F / in my OWN world.
Offline
Posted 11/19/08 , edited 11/19/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 7
Hatake Kakashi - 17
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 11
Konohamaru - 5
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 10
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 11
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 17
Yuuhi Kurenai - 10
1387 cr points
Send Message: Send PM GB Post
M / there.. there.. o...
Offline
Posted 11/19/08 , edited 11/19/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 7
Hatake Kakashi - 17
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 11
Konohamaru - 4
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 10
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 11
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 18
Yuuhi Kurenai - 10
Member
11560 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / here....Matsujun...
Offline
Posted 11/19/08 , edited 11/19/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 6
Hatake Kakashi - 18
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 11
Konohamaru - 4
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 10
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 11
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 18
Yuuhi Kurenai - 10
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Dreamland
Offline
Posted 11/19/08 , edited 11/19/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 5
Hatake Kakashi - 19
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 11
Konohamaru - 4
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 10
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 11
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 18
Yuuhi Kurenai - 10
Member
11560 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / here....Matsujun...
Offline
Posted 11/19/08 , edited 11/19/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 4
Hatake Kakashi - 20
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 11
Konohamaru - 4
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 10
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 11
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 18
Yuuhi Kurenai - 10
Posted 11/19/08 , edited 11/20/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 4
Hatake Kakashi - 19
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 11
Konohamaru - 5
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 10
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 11
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 18
Yuuhi Kurenai - 10
Posted 11/19/08 , edited 11/20/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 4
Hatake Kakashi - 20
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 11
Konohamaru - 5
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 10
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 11
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 17
Yuuhi Kurenai - 10
Posted 11/19/08 , edited 11/20/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 4
Hatake Kakashi - 19
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 11
Konohamaru - 6
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 10
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 11
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 17
Yuuhi Kurenai - 10
Member
589 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / Canada
Offline
Posted 11/19/08 , edited 11/20/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 5
Hatake Kakashi - 19
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 11
Konohamaru - 6
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 11
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 17
Yuuhi Kurenai - 10
Member
546 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F
Offline
Posted 11/19/08 , edited 11/20/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 4
Hatake Kakashi - 19
Inuzuka Kiba - 11
Jiraiya - 11
Konohamaru - 6
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 11
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 17
Yuuhi Kurenai - 10
Member
18245 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / Boring ol Maine
Offline
Posted 11/19/08 , edited 11/20/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 4
Hatake Kakashi - 20
Inuzuka Kiba - 11
Jiraiya - 11
Konohamaru - 6
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 10
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 17
Yuuhi Kurenai - 10
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Dreamland
Offline
Posted 11/20/08 , edited 11/20/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 3
Hatake Kakashi - 21
Inuzuka Kiba - 11
Jiraiya - 11
Konohamaru - 6
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 10
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 17
Yuuhi Kurenai - 10
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.