First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
Konoha Survivor
Member
5779 cr points
Send Message: Send PM GB Post
100 / F / Cafe Net's Basement
Offline
Posted 11/20/08 , edited 11/20/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 2
Hatake Kakashi - 21
Inuzuka Kiba - 11
Jiraiya - 11
Konohamaru - 6
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 10
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 10
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 17
Yuuhi Kurenai - 10
Posted 11/20/08 , edited 11/20/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 2
Hatake Kakashi - 20
Inuzuka Kiba - 11
Jiraiya - 11
Konohamaru - 7
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 10
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 10
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 17
Yuuhi Kurenai - 10
Member
546 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F
Offline
Posted 11/20/08 , edited 11/20/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 1
Hatake Kakashi - 20
Inuzuka Kiba - 11
Jiraiya - 11
Konohamaru - 7
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 10
Hyuuga Hinata - 10
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 10
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 17
Yuuhi Kurenai - 10
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Dreamland
Offline
Posted 11/20/08 , edited 11/20/08
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 0 (dead )
Hatake Kakashi - 20
Inuzuka Kiba - 11
Jiraiya - 11
Konohamaru - 7
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 10
Hyuuga Hinata - 10
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 10
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 18
Yuuhi Kurenai - 10
Member
11560 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / here....Matsujun...
Offline
Posted 11/20/08 , edited 11/20/08
Akimichi Chouji - 10
Hatake Kakashi - 21
Inuzuka Kiba - 11
Jiraiya - 11
Konohamaru - 6
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 10
Hyuuga Hinata - 10
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 10
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 18
Yuuhi Kurenai - 10
Member
546 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F
Offline
Posted 11/20/08 , edited 11/21/08
Akimichi Chouji - 10
Hatake Kakashi - 21
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 11
Konohamaru - 5
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 10
Hyuuga Hinata - 10
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 10
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 18
Yuuhi Kurenai - 10
Member
18247 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / Boring ol Maine
Offline
Posted 11/20/08 , edited 11/21/08
Akimichi Chouji - 10
Hatake Kakashi - 22
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 11
Konohamaru - 5
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 10
Hyuuga Hinata - 10
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 9
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 18
Yuuhi Kurenai - 10
Member
1549 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / Well, from here,...
Offline
Posted 11/20/08 , edited 11/21/08
Akimichi Chouji - 9
Hatake Kakashi - 22
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 11
Konohamaru - 5
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 10
Hyuuga Hinata - 10
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 9
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 19
Yuuhi Kurenai - 10
Posted 11/20/08 , edited 11/21/08
Akimichi Chouji - 9
Hatake Kakashi - 21
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 11
Konohamaru - 6
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 10
Hyuuga Hinata - 10
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 9
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 19
Yuuhi Kurenai - 10
Member
1431 cr points
Send Message: Send PM GB Post
27 / M / Beijing, China
Offline
Posted 11/20/08 , edited 11/21/08
Akimichi Chouji - 9
Hatake Kakashi - 21
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 5
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 10
Hyuuga Hinata - 10
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 9
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 19
Yuuhi Kurenai - 10
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Dreamland
Offline
Posted 11/21/08 , edited 11/21/08
Akimichi Chouji - 9
Hatake Kakashi - 21
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 5
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 10
Hyuuga Hinata - 11
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 8
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 19
Yuuhi Kurenai - 10
1387 cr points
Send Message: Send PM GB Post
M / there.. there.. o...
Offline
Posted 11/21/08 , edited 11/21/08
Akimichi Chouji - 9
Hatake Kakashi - 21
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 4
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 10
Hyuuga Hinata - 11
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 8
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 20
Yuuhi Kurenai - 10
Member
11560 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / here....Matsujun...
Offline
Posted 11/21/08 , edited 11/21/08
Akimichi Chouji - 9
Hatake Kakashi - 22
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 3
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 10
Hyuuga Hinata - 11
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 8
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 20
Yuuhi Kurenai - 10
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Dreamland
Offline
Posted 11/21/08 , edited 11/21/08
Akimichi Chouji - 9
Hatake Kakashi - 22
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 3
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 10
Hyuuga Hinata - 12
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 7
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 20
Yuuhi Kurenai - 10
Posted 11/21/08 , edited 11/21/08
Akimichi Chouji - 9
Hatake Kakashi - 21
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 4
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 10
Hyuuga Hinata - 12
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 7
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 20
Yuuhi Kurenai - 10
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.