First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last

Konoha Survivor

Moderator
102489 cr points
Send Message: Send PM GB Post
31 / F / Paradise⌒☆
Offline
Posted 11/20/08 , edited 11/20/08
-- Some errors were made, so I got the game back on track


Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 7
Hatake Kakashi - 14
Inuzuka Kiba - 11
Jiraiya - 13
Konohamaru - 10
Maito Gai - 11
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 7
Tenten - 12
Uchiha Sasuke - 10
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 12
Yamanaka Ino - 3
Yuuhi Kurenai - 10
Member
1549 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / Well, from here,...
Offline
Posted 11/20/08 , edited 11/21/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 7
Hatake Kakashi - 14
Inuzuka Kiba - 11
Jiraiya - 13
Konohamaru - 9
Maito Gai - 11
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 12
Uchiha Sasuke - 10
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 12
Yamanaka Ino - 3
Yuuhi Kurenai - 10
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Dreamland
Offline
Posted 11/21/08 , edited 11/21/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 6
Hatake Kakashi - 15
Inuzuka Kiba - 11
Jiraiya - 13
Konohamaru - 9
Maito Gai - 11
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 12
Uchiha Sasuke - 10
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 12
Yamanaka Ino - 3
Yuuhi Kurenai - 10
Posted 11/21/08 , edited 11/21/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 6
Hatake Kakashi - 15
Inuzuka Kiba - 11
Jiraiya - 13
Konohamaru - 9
Maito Gai - 10
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 12
Uchiha Sasuke - 11
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 12
Yamanaka Ino - 3
Yuuhi Kurenai - 10

Oh nuuu Ino!~
I didn`t know you guys hated her so much lols
She`s cute
Posted 11/21/08 , edited 11/22/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 6
Hatake Kakashi - 15
Inuzuka Kiba - 11
Jiraiya - 13
Konohamaru - 9
Maito Gai - 10
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 10
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 12
Yamanaka Ino - 3
Yuuhi Kurenai - 10
Posted 11/22/08 , edited 11/22/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 6
Hatake Kakashi - 15
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 13
Konohamaru - 9
Maito Gai - 10
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 12
Uchiha Sasuke - 10
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 12
Yamanaka Ino - 3
Yuuhi Kurenai - 10
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Dreamland
Offline
Posted 11/22/08 , edited 11/22/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 6
Hatake Kakashi - 16
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 13
Konohamaru - 9
Maito Gai - 10
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 12
Uchiha Sasuke - 9
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 12
Yamanaka Ino - 3
Yuuhi Kurenai - 10
Member
1549 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / Well, from here,...
Offline
Posted 11/22/08 , edited 11/22/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 9
Haruno Sakura - 6
Hatake Kakashi - 16
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 13
Konohamaru - 9
Maito Gai - 10
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 12
Uchiha Sasuke - 9
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 13
Yamanaka Ino - 3
Yuuhi Kurenai - 10
57 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / F / somewhere
Offline
Posted 11/22/08 , edited 11/23/08
wait
57 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / F / somewhere
Offline
Posted 11/22/08 , edited 11/23/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 9
Haruno Sakura - 6
Hatake Kakashi - 16
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 9
Maito Gai - 10
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 12
Uchiha Sasuke - 9
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 14
Yamanaka Ino - 3
Yuuhi Kurenai - 10
Posted 11/22/08 , edited 11/23/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 9
Haruno Sakura - 6
Hatake Kakashi - 16
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 9
Maito Gai - 10
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 9
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 14
Yamanaka Ino - 2
Yuuhi Kurenai - 10
Posted 11/23/08 , edited 11/23/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 9
Haruno Sakura - 6
Hatake Kakashi - 17
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 9
Maito Gai - 10
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 9
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 14
Yamanaka Ino - 1
Yuuhi Kurenai - 10
Posted 11/23/08 , edited 11/23/08
Ino going to be 0....hohoho..^^
Moderator
102489 cr points
Send Message: Send PM GB Post
31 / F / Paradise⌒☆
Offline
Posted 11/23/08 , edited 11/23/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 9
Haruno Sakura - 6
Hatake Kakashi - 17
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 9
Maito Gai - 10
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 8
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 10
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 14
Yamanaka Ino - 1
Yuuhi Kurenai - 10
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Dreamland
Offline
Posted 11/23/08 , edited 11/23/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 9
Haruno Sakura - 5
Hatake Kakashi - 17
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 9
Maito Gai - 10
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 10
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 14
Yamanaka Ino - 1
Yuuhi Kurenai - 10
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.