First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last

Shugo Chara Survivor

Member
6033 cr points
Send Message: GB Post
24 / F
Offline
Posted 3/8/09 , edited 3/8/09
Hinamori Amu - 10
Tadase Hotori - 13
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 11
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki -10
Rima Mashiro - 11
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 12
Utau Hoshina - 10
Lulu De Morcerf - 7
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 10
Ran - 10
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 10
Kiseki - 11
Temari - 10
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 10
Kusukusu - 10
Musashi - 10
Yoru - 11
Iru - 9
Eru - 11
Nana - 10
Posted 3/8/09 , edited 3/8/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 13
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 11
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki -10
Rima Mashiro - 11
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 12
Utau Hoshina - 10
Lulu De Morcerf - 6
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 10
Ran - 10
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 10
Kiseki - 11
Temari - 10
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 10
Kusukusu - 10
Musashi - 10
Yoru - 11
Iru - 9
Eru - 11
Nana - 10
Member
6033 cr points
Send Message: GB Post
24 / F
Offline
Posted 3/8/09 , edited 3/8/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 13
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 11
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki -10
Rima Mashiro - 11
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 12
Utau Hoshina - 10
Lulu De Morcerf - 5
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 10
Ran - 10
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 10
Kiseki - 12
Temari - 10
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 10
Kusukusu - 10
Musashi - 10
Yoru - 11
Iru - 9
Eru - 11
Nana - 10
1525 cr points
Send Message: GB Post
F / ~in a dream~
Offline
Posted 3/8/09 , edited 3/8/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 13
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 11
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki -10
Rima Mashiro - 11
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 12
Utau Hoshina - 10
Lulu De Morcerf - 6
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 10
Ran - 11 (+1)
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 10
Kiseki - 11
Temari - 10
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 10
Kusukusu - 10
Musashi - 10
Yoru - 11
Iru - 9
Eru - 11
Nana - 9 (-1)
Member
21515 cr points
Send Message: GB Post
27 / F / The Netherlands
Offline
Posted 3/8/09 , edited 3/8/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 13
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 11
Kukai Souma - 12 (+1)
Yaya Yuiki -10
Rima Mashiro - 11
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 12
Utau Hoshina - 10
Lulu De Morcerf - 6
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 10
Kazuomi Hoshina - X (ELIMINATED)
Ran - 11
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 10
Kiseki - 11
Temari - 10
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 10
Kusukusu - 10
Musashi - 10
Yoru - 11
Iru - 9
Eru - 11
Nana - 8 (-1)
Posted 3/8/09 , edited 3/8/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 13
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 11
Kukai Souma - 12
Yaya Yuiki -10
Rima Mashiro - 11
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 13 (+1)
Utau Hoshina - 10
Lulu De Morcerf - 6
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 10
Kazuomi Hoshina - X (ELIMINATED)
Ran - 11
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 10
Kiseki - 11
Temari - 10
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 10
Kusukusu - 10
Musashi - 10
Yoru - 11
Iru - 9
Eru - 11
Nana - 7 (-1)
Member
8148 cr points
Send Message: GB Post
26 / F / California, USA
Offline
Posted 3/8/09 , edited 3/8/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 13
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 11
Kukai Souma - 12
Yaya Yuiki -9 (-1)
Rima Mashiro - 11
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 13
Utau Hoshina - 11 (+1)
Lulu De Morcerf - 6
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 10
Kazuomi Hoshina - X (ELIMINATED)
Ran - 11
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 10
Kiseki - 11
Temari - 10
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 10
Kusukusu - 10
Musashi - 10
Yoru - 11
Iru - 9
Eru - 11
Nana - 7
Member
11356 cr points
Send Message: GB Post
28 / F / Singapore
Offline
Posted 3/9/09 , edited 3/9/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 13
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 11
Kukai Souma - 12
Yaya Yuiki -9
Rima Mashiro - 11
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 14 (+1)
Utau Hoshina - 11
Lulu De Morcerf - 5 (-1)
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 10
Kazuomi Hoshina - X (ELIMINATED)
Ran - 11
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 10
Kiseki - 11
Temari - 10
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 10
Kusukusu - 10
Musashi - 10
Yoru - 11
Iru - 9
Eru - 11
Nana - 7
Member
5821 cr points
Send Message: GB Post
121 / F / here on earth!!:]
Offline
Posted 3/9/09 , edited 3/9/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 13
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 11
Kukai Souma - 13 (+1)
Yaya Yuiki -9
Rima Mashiro - 11
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 14 (+1)
Utau Hoshina - 11
Lulu De Morcerf - 5 (-1)
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 10
Kazuomi Hoshina - X (ELIMINATED)
Ran - 11
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 10
Kiseki - 11
Temari - 10
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 10
Kusukusu - 10
Musashi - 10
Yoru - 11
Iru - 9
Eru - 11
Nana - 6 (-1)
Posted 3/9/09 , edited 3/9/09
Hinamori Amu - 11 (+1)
Tadase Hotori - 13
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 11
Kukai Souma - 14
Yaya Yuiki - 9
Rima Mashiro - 11
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 15
Utau Hoshina - 11
Lulu De Morcerf - 4 (-1)
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 10
Kazuomi Hoshina - X (ELIMINATED)
Ran - 11
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 10
Kiseki - 11
Temari - 10
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 10
Kusukusu - 10
Musashi - 10
Yoru - 11
Iru - 9
Eru - 11
Nana - 5
Member
1678 cr points
Send Message: GB Post
25 / F / Michigan
Offline
Posted 3/9/09 , edited 3/9/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 13
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 11
Kukai Souma - 14
Yaya Yuiki - 9
Rima Mashiro - 12 (+1)
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 15
Utau Hoshina - 11
Lulu De Morcerf - 3 (-1)
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 10
Kazuomi Hoshina - X (ELIMINATED)
Ran - 11
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 10
Kiseki - 11
Temari - 10
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 10
Kusukusu - 10
Musashi - 10
Yoru - 11
Iru - 9
Eru - 11
Nana - 5
Member
46564 cr points
Send Message: GB Post
25 / F
Offline
Posted 3/9/09 , edited 3/9/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 13
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 11
Kukai Souma - 14
Yaya Yuiki - 9
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 16
Utau Hoshina - 11
Lulu De Morcerf - 2
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 10
Kazuomi Hoshina - X (ELIMINATED)
Ran - 11
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 10
Kiseki - 11
Temari - 10
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 10
Kusukusu - 10
Musashi - 10
Yoru - 11
Iru - 9
Eru - 11
Nana - 5
Member
11356 cr points
Send Message: GB Post
28 / F / Singapore
Offline
Posted 3/9/09 , edited 3/9/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 13
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 11
Kukai Souma - 14
Yaya Yuiki - 9
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 16
Utau Hoshina - 11
Lulu De Morcerf - 1 (-1)
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 10
Kazuomi Hoshina - X (ELIMINATED)
Ran - 11
Miki - 12
Sû - 12 (+1)
Dia - 10
Kiseki - 11
Temari - 10
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 10
Kusukusu - 10
Musashi - 10
Yoru - 11
Iru - 9
Eru - 11
Nana - 5
144 cr points
Send Message: GB Post
27 / F / London
Offline
Posted 3/9/09 , edited 3/9/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 13
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 11
Kukai Souma - 14
Yaya Yuiki - 10 (+1)
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 16
Utau Hoshina - 11
Lulu De Morcerf - 1 (-1)
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 10
Kazuomi Hoshina - X (ELIMINATED)
Ran - 11
Miki - 12
Sû - 12 (+1)
Dia - 10
Kiseki - 11
Temari - 10
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 10
Kusukusu - 10
Musashi - 9 (-1)
Yoru - 11
Iru - 9
Eru - 11
Nana - 5
Posted 3/9/09 , edited 3/9/09
Hinamori Amu - 12
Tadase Hotori - 13 (-1)
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 11
Kukai Souma - 14
Yaya Yuiki - 11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 16
Utau Hoshina - 11
Lulu De Morcerf - X (ELIMINATED)
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 10
Kazuomi Hoshina - X (ELIMINATED)
Ran - 11
Miki - 12
Sû - 13
Dia - 10 (+1)
Kiseki - 11
Temari - 10
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 10
Kusukusu - 10
Musashi - 8
Yoru - 11
Iru - 9
Eru - 11
Nana - 5
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.
Hime banner

Try The NEW CrunchyrollBeta

check it out