First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last

Shugo Chara Survivor

101 cr points
Send Message: GB Post
F / Winnipeg, Manitoba
Offline
Posted 3/17/09 , edited 3/18/09
Hinamori Amu - 18
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 19
Kukai Souma - 17
Yaya Yuiki - 9
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 26 (-1)
Utau Hoshina - 19 (+1)
Yuu Nikaidou - 11
Ran - 11
Miki - 18
Suu - 14
Dia - 17
Kiseki - 10
Temari - 12
Rizumu - 5
Pepe - 11
Daichi - 10
Kusukusu - 11
Musashi - 2
Yoru - 15
Iru - 6
Member
21536 cr points
Send Message: GB Post
30 / F / Honduras
Offline
Posted 3/17/09 , edited 3/18/09
Hinamori Amu - 18
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 19
Kukai Souma - 17
Yaya Yuiki - 9
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 26
Utau Hoshina - 20
Yuu Nikaidou - 11
Ran - 11
Miki - 18
Suu - 14
Dia - 17
Kiseki - 10
Temari - 12
Rizumu - 5
Pepe - 11
Daichi - 10
Kusukusu - 11
Musashi - 2
Yoru - 15
Iru - 5
Posted 3/17/09 , edited 3/18/09
Hinamori Amu - 18+
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 19
Kukai Souma - 17
Yaya Yuiki - 9
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 27
Utau Hoshina - 20
Yuu Nikaidou - 11
Ran - 11
Miki - 18
Suu - 14
Dia - 17
Kiseki - 10
Temari - 12
Rizumu - 5
Pepe - 11
Daichi - 10
Kusukusu - 11
Musashi - 2-
Yoru - 15
Iru - 4


K♥K
Posted 3/17/09 , edited 3/18/09
Hinamori Amu - 20 (+1)
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 19
Kukai Souma - 17
Yaya Yuiki - 8 (-1)
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 27
Utau Hoshina - 20
Yuu Nikaidou - 11
Ran - 11
Miki - 18
Suu - 14
Dia - 17
Kiseki - 10
Temari - 12
Rizumu - 5
Pepe - 11
Daichi - 10
Kusukusu - 11
Musashi - 1
Yoru - 15
Iru - 4
Member
1497 cr points
Send Message: GB Post
25 / F / canada /québec
Offline
Posted 3/17/09 , edited 3/18/09
Hinamori Amu - 21
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 19
Kukai Souma - 17
Yaya Yuiki - 8
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 27
Utau Hoshina - 20
Yuu Nikaidou - 11
Ran - 11
Miki - 18
Suu - 14
Dia - 17
Kiseki - 10
Temari - 12
Rizumu - 5
Pepe - 11
Daichi - 10
Kusukusu - 11
Musashi - 0 ELIMINATED
Yoru - 15
Iru - 4
Posted 3/17/09 , edited 3/18/09
Hinamori Amu - 21
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 19
Kukai Souma - 17
Yaya Yuiki - 7 (-1)
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 27
Utau Hoshina - 20
Yuu Nikaidou - 11
Ran - 11
Miki - 18
Suu - 14
Dia - 18 (+1)
Kiseki - 10
Temari - 12
Rizumu - 5
Pepe - 11
Daichi - 10
Kusukusu - 11
Yoru - 15
Iru - 4
Posted 3/17/09 , edited 3/18/09
Hinamori Amu - 21
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 19
Kukai Souma - 17
Yaya Yuiki - 6 (-1)
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 27
Utau Hoshina - 20
Yuu Nikaidou - 11
Ran - 11
Miki - 18
Suu - 14
Dia - 18
Kiseki - 10
Temari - 12
Rizumu - 5
Pepe - 11
Daichi - 11 (+1)
Kusukusu - 11
Yoru - 15
Iru - 4
Member
6295 cr points
Send Message: GB Post
24 / F / in front of the m...
Offline
Posted 3/18/09 , edited 3/18/09
Hinamori Amu - 21
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 19
Kukai Souma - 17
Yaya Yuiki - 6
Rima Mashiro - 13 (+1)
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 26 (-1)
Utau Hoshina - 20
Yuu Nikaidou - 11
Ran - 11
Miki - 18
Suu - 14
Dia - 18
Kiseki - 10
Temari - 12
Rizumu - 5
Pepe - 11
Daichi - 11
Kusukusu - 11
Yoru - 15
Iru - 4
Posted 3/18/09 , edited 3/18/09
Hinamori Amu - 21
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 19
Kukai Souma - 17
Yaya Yuiki - 5 (-1)
Rima Mashiro - 13
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 27 (+1)
Utau Hoshina - 20
Yuu Nikaidou - 11
Ran - 11
Miki - 18
Suu - 14
Dia - 18
Kiseki - 10
Temari - 12
Rizumu - 5
Pepe - 11
Daichi - 11
Kusukusu - 11
Yoru - 15
Iru - 4
Posted 3/18/09 , edited 3/18/09
Hinamori Amu - 21
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 19
Kukai Souma - 17
Yaya Yuiki - 5
Rima Mashiro - 13
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 28 (+1)
Utau Hoshina - 20
Yuu Nikaidou - 11
Ran - 11
Miki - 18
Suu - 14
Dia - 18
Kiseki - 10
Temari - 12
Rizumu - 4 (-1)
Pepe - 11
Daichi - 11
Kusukusu - 11
Yoru - 15
Iru - 4
18 cr points
Send Message: GB Post
F
Offline
Posted 3/18/09 , edited 3/18/09
Hinamori Amu - 22 (+1)
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 19
Kukai Souma - 17
Yaya Yuiki - 4 (-1)
Rima Mashiro - 13
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 28
Utau Hoshina - 20
Yuu Nikaidou - 11
Ran - 11
Miki - 18
Suu - 14
Dia - 18
Kiseki - 10
Temari - 12
Rizumu - 4
Pepe - 11
Daichi - 11
Kusukusu - 11
Yoru - 15
Iru - 4
Posted 3/18/09 , edited 3/18/09
Hinamori Amu - 22 (+1)
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 19
Kukai Souma - 17
Yaya Yuiki - 3 (-1)
Rima Mashiro - 13
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 28
Utau Hoshina - 20
Yuu Nikaidou - 11
Ran - 11
Miki - 18
Suu - 14
Dia - 19 (+1)
Kiseki - 10
Temari - 12
Rizumu - 4
Pepe - 11
Daichi - 11
Kusukusu - 11
Yoru - 15
Iru - 4
Member
46564 cr points
Send Message: GB Post
24 / F
Offline
Posted 3/18/09 , edited 3/18/09
*sob**sniff**sob**sniff**sob**sob**sniff**sniff**sob* I wish I was here to save him...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hinamori Amu - 22
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 19
Kukai Souma - 17
Yaya Yuiki - 3
Rima Mashiro - 13
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 28
Utau Hoshina - 20
Yuu Nikaidou - 11
Ran - 11
Miki - 18
Suu - 14
Dia - 19
Kiseki - 11 (+1)
Temari - 12
Rizumu - 4
Pepe - 11
Daichi - 11
Kusukusu - 11
Yoru - 15
Iru - 3 (-1)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I call quits. Goodbye peeps. This is depressing. =/
Posted 3/18/09 , edited 3/18/09
Hinamori Amu - 22
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 19
Kukai Souma - 17
Yaya Yuiki - 3
Rima Mashiro - 13
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 28
Utau Hoshina - 20
Yuu Nikaidou - 11
Ran - 11
Miki - 18
Suu - 14
Dia - 19+
Kiseki - 12
Temari - 12
Rizumu - 4
Pepe - 11
Daichi - 11
Kusukusu - 11
Yoru - 15
Iru - 2-


K♥K


Member
21536 cr points
Send Message: GB Post
30 / F / Honduras
Offline
Posted 3/18/09 , edited 3/18/09
Hinamori Amu - 22
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 19
Kukai Souma - 17
Yaya Yuiki - 3
Rima Mashiro - 13
Kairi Sanjo - 10
Ikuto Tsukiyomi - 28
Utau Hoshina - 20
Yuu Nikaidou - 11
Ran - 11
Miki - 18
Suu - 15
Dia - 20
Kiseki - 12
Temari - 12
Rizumu - 4
Pepe - 11
Daichi - 11
Kusukusu - 11
Yoru - 15
Iru - 0 Eliminated xD!
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.