First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
Shugo Chara Survior Couple
Member
118 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F
Offline
Posted 3/26/09 , edited 3/27/09
Hinamori Amu - 12
Tadase Hotori - 6
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 11
Kukai Souma - 11 (+1)
Yaya Yuiki -10
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 6
Ikuto Tsukiyomi - 12
Utau Hoshina - 12 (-1)
Lulu De Morcerf - 9
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 10

Charas:

Ran - 10
Miki - 12 (+1)
Su - 10
Dia - 15
Kiseki - 5 (-1)
Temari - 10
Rizumu - 11
Pepe - 10
Daichi - 9
Kusukusu - 11
Musashi - 5
Yoru - 14
Iru - 10
Eru - 11
Nana - 7
57 cr points
Send Message: Send PM GB Post
23 / F
Offline
Posted 5/19/09 , edited 5/20/09
Hinamori Amu - 12
Tadase Hotori - 6
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 11
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki -10
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 6
Ikuto Tsukiyomi - 13(+1)
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 8(-1)
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 10

Charas:

Ran - 10
Miki - 12
Su - 10
Dia - 15
Kiseki - 5
Temari - 10
Rizumu - 11
Pepe - 10
Daichi - 9
Kusukusu - 11
Musashi - 5
Yoru - 15(+1)
Iru - 10
Eru - 11
Nana - 6(-1)
Member
29 cr points
Send Message: Send PM GB Post
21 / F
Offline
Posted 5/19/09 , edited 5/20/09
Hinamori Amu - 12
Tadase Hotori - 6
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 11
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki -10
Rima Mashiro - 13 (+1)
Kairi Sanjo - 6
Ikuto Tsukiyomi - 13
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 8
Yuu Nikaidou - 9 (-1)
Yukari Sanjo - 10

Charas:

Ran - 10
Miki - 12
Su - 11 (+1)
Dia - 15
Kiseki - 5
Temari - 10
Rizumu - 11
Pepe - 10
Daichi - 9
Kusukusu - 11
Musashi - 4 (-1)
Yoru - 15
Iru - 10
Eru - 11
Nana - 6
Posted 5/19/09 , edited 5/20/09
Hinamori Amu - 12
Tadase Hotori - 6
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 11
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki -10
Rima Mashiro - 13
Kairi Sanjo - 6
Ikuto Tsukiyomi - 14 (+1)
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 8
Yuu Nikaidou - 9
Yukari Sanjo - 9 (-1)

Charas:

Ran - 10
Miki - 13 (+1)
Su - 11
Dia - 15
Kiseki - 5
Temari - 10
Rizumu - 10 (-1)
Pepe - 10
Daichi - 9
Kusukusu - 11
Musashi - 4
Yoru - 15
Iru - 10
Eru - 11
Nana - 6
Member
64582 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Inside a cheese h...
Offline
Posted 5/20/09 , edited 5/21/09
Hinamori Amu - 12
Tadase Hotori - 7 (+1)
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 11
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki -10
Rima Mashiro - 13
Kairi Sanjo - 6
Ikuto Tsukiyomi - 14
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 7 (-1)
Yuu Nikaidou - 9
Yukari Sanjo - 9

Charas:

Ran - 10
Miki - 13
Su - 11
Dia - 15
Kiseki - 5
Temari - 10
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 10 (+1)
Kusukusu - 11
Musashi - 4
Yoru - 15
Iru - 10
Eru - 11
Nana - 5 (-1)
Posted 5/20/09 , edited 5/21/09
Hinamori Amu - 12
Tadase Hotori - 7
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 12 (+1)
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki -9 (-1)
Rima Mashiro - 13
Kairi Sanjo - 6
Ikuto Tsukiyomi - 14
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 7
Yuu Nikaidou - 9
Yukari Sanjo - 9

Charas:

Ran - 10
Miki - 13
Su - 10 (-1)
Dia - 15
Kiseki - 5
Temari - 10
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 10
Kusukusu - 11
Musashi - 4
Yoru - 16 (+1)
Iru - 10
Eru - 11
Nana - 5
Member
35617 cr points
Send Message: Send PM GB Post
24 / F / Australia
Offline
Posted 5/21/09 , edited 5/21/09
Hinamori Amu - 12
Tadase Hotori - 8 (+1)
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 12
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki -9
Rima Mashiro - 13
Kairi Sanjo - 6
Ikuto Tsukiyomi - 14
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 6 (-1)
Yuu Nikaidou - 9
Yukari Sanjo - 9

Charas:

Ran - 10
Miki - 13
Su - 10
Dia - 15
Kiseki - 6 (+1)
Temari - 10
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 10
Kusukusu - 11
Musashi - 4
Yoru - 16
Iru - 10
Eru - 11
Nana - 4 (-1)
Posted 5/21/09 , edited 5/21/09
Hinamori Amu - 11 (-1)
Tadase Hotori - 9 (+1)
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 12
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki -9
Rima Mashiro - 13
Kairi Sanjo - 6
Ikuto Tsukiyomi - 14
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 6
Yuu Nikaidou - 9
Yukari Sanjo - 9

Charas:

Ran - 9 (-1)
Miki - 13
Su - 10
Dia - 15
Kiseki - 6
Temari - 10
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 11 (+1)
Kusukusu - 11
Musashi - 4
Yoru - 16
Iru - 10
Eru - 11
Nana - 4
Member
11356 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / Singapore
Offline
Posted 5/21/09 , edited 5/21/09
Hinamori Amu - 12 (+1)
Tadase Hotori - 9
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 12
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki -9
Rima Mashiro - 13
Kairi Sanjo - 5 (-1)
Ikuto Tsukiyomi - 14
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 6
Yuu Nikaidou - 9
Yukari Sanjo - 9

Charas:

Ran - 9
Miki - 13
Su - 10
Dia - 15
Kiseki - 6
Temari - 10
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 11
Kusukusu - 12 (+1)
Musashi - 3 (-1)
Yoru - 16
Iru - 10
Eru - 11
Nana - 4
Member
64582 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Inside a cheese h...
Offline
Posted 5/21/09 , edited 5/21/09
Hinamori Amu - 12
Tadase Hotori - 9
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 13 (+1)
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki -9
Rima Mashiro - 13
Kairi Sanjo - 5
Ikuto Tsukiyomi - 14
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 6
Yuu Nikaidou - 9
Yukari Sanjo - 8 (-1)

Charas:

Ran - 9
Miki - 13
Su - 10
Dia - 15
Kiseki - 7 (+1)
Temari - 10
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 11
Kusukusu - 12
Musashi - 2 (-1)
Yoru - 16
Iru - 10
Eru - 11
Nana - 4
Member
41 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Philippines
Offline
Posted 5/21/09 , edited 5/22/09
Hinamori Amu - 11 (-1)
Tadase Hotori - 9
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 13
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki -9
Rima Mashiro - 13
Kairi Sanjo - 5
Ikuto Tsukiyomi - 14
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 7 (+1)
Yuu Nikaidou - 9
Yukari Sanjo - 8

Charas:

Ran - 9
Miki - 13
Su - 10
Dia - 14 (-1)
Kiseki - 8 (+1)
Temari - 10
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 11
Kusukusu - 12
Musashi - 2
Yoru - 16
Iru - 10
Eru - 11
Nana - 4
Member
64582 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Inside a cheese h...
Offline
Posted 5/22/09 , edited 5/22/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 9
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 13
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki -9
Rima Mashiro - 13
Kairi Sanjo - 4 (-1)
Ikuto Tsukiyomi - 14
Utau Hoshina - 13 (+1)
Lulu De Morcerf - 7
Yuu Nikaidou - 9
Yukari Sanjo - 8

Charas:

Ran - 9
Miki - 13
Su - 10
Dia - 14
Kiseki - 8
Temari - 11 (+1)
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 11
Kusukusu - 12
Musashi - 1 (-1)
Yoru - 16
Iru - 10
Eru - 11
Nana - 4
Posted 5/22/09 , edited 5/23/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 9
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 13
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki -9
Rima Mashiro - 12 (-1)
Kairi Sanjo - 4
Ikuto Tsukiyomi - 15 (+1)
Utau Hoshina - 13
Lulu De Morcerf - 7
Yuu Nikaidou - 9
Yukari Sanjo - 8

Charas:

Ran - 9
Miki - 13
Su - 10
Dia - 14
Kiseki - 8
Temari - 11
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 11
Kusukusu - 12
Musashi - 0 (-1) ELIMINATED
Yoru - 16
Iru - 10
Eru - 12 (+1)
Nana - 4
Posted 5/23/09 , edited 5/23/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 9
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 13
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki -9
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 4
Ikuto Tsukiyomi - 14 (-1)
Utau Hoshina - 14 (+1)
Lulu De Morcerf - 7
Yuu Nikaidou - 9
Yukari Sanjo - 8

Charas:

Ran - 9
Miki - 13
Su - 10
Dia - 14
Kiseki - 8
Temari - 12 (+1)
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 11
Kusukusu - 12
Musashi - ELIMINATED
Yoru - 15 (-1)
Iru - 10
Eru - 12
Nana - 4
Posted 5/23/09 , edited 5/23/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 9
Nadeshiko/Nagehiko Fujisaki - 13
Kukai Souma - 11
Yaya Yuiki -9
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 4
Ikuto Tsukiyomi - 14
Utau Hoshina - 14
Lulu De Morcerf - 6 (-1)
Yuu Nikaidou - 10 (+1)
Yukari Sanjo - 8

Charas:

Ran - 8 (-1)
Miki - 13
Su - 10
Dia - 14
Kiseki - 8
Temari - 12
Rizumu - 10
Pepe - 10
Daichi - 11
Kusukusu - 12
Yoru - 16 (+1)
Iru - 10
Eru - 12
Nana - 4
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.