First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Next  Last
Shugo Chara Surviver
Member
2311 cr points
Send Message: Send PM GB Post
Offline
Posted 10/24/09 , edited 10/25/09
Hinamori Amu - 10
Tadase Hotori - 12
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 13
Kukai Souma - 15
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 9
Ikuto Tsukiyomi - 11
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 6
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 9
___________________________________________________________
Ran - 7
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 14
Temari - 11
Rizumu - 10
Pepe - 8
Daichi - 13
Kusukusu - 11
Musashi - 5
Yoru - 10
Iru - 12
Eru - 12
Nana - 0 OUT
Member
24667 cr points
Send Message: Send PM GB Post
M / HTX
Offline
Posted 10/24/09 , edited 10/25/09
Hinamori Amu - 10
Tadase Hotori - 11
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 13
Kukai Souma - 15
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 9
Ikuto Tsukiyomi - 12
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 6
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 9
___________________________________________________________
Ran - 7
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 13
Temari - 11
Rizumu - 10
Pepe - 8
Daichi - 13
Kusukusu - 11
Musashi - 5
Yoru - 11
Iru - 12
Eru - 12
Member
5593 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Cyber world
Offline
Posted 10/24/09 , edited 10/25/09
Hinamori Amu - 10
Tadase Hotori - 11
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 13
Kukai Souma - 16
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 9
Ikuto Tsukiyomi - 12
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 5
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 9
___________________________________________________________
Ran - 7
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 13
Temari - 11
Rizumu - 10
Pepe - 7
Daichi - 14
Kusukusu - 11
Musashi - 5
Yoru - 11
Iru - 12
Eru - 12
Member
1532 cr points
Send Message: Send PM GB Post
20 / F / a world where fav...
Offline
Posted 10/25/09 , edited 10/25/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 11
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 13
Kukai Souma - 16
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 7
Ikuto Tsukiyomi - 12
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 5
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 9
___________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 13
Temari - 11
Rizumu - 10
Pepe - 7
Daichi - 14
Kusukusu - 11
Musashi - 4
Yoru - 11
Iru - 12
Eru - 12
Member
2311 cr points
Send Message: Send PM GB Post
Offline
Posted 10/25/09 , edited 10/25/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 11
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 13
Kukai Souma - 15
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 7
Ikuto Tsukiyomi - 13
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 5
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 9
___________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 15
Kiseki - 13
Temari - 11
Rizumu - 10
Pepe - 7
Daichi - 13
Kusukusu - 11
Musashi - 4
Yoru - 11
Iru - 12
Eru - 12
Member
24667 cr points
Send Message: Send PM GB Post
M / HTX
Offline
Posted 10/25/09 , edited 10/25/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 10
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 13
Kukai Souma - 15
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 7
Ikuto Tsukiyomi - 14
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 5
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 9
___________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 15
Kiseki - 13
Temari - 10
Rizumu - 10
Pepe - 7
Daichi - 13
Kusukusu - 11
Musashi - 4
Yoru - 12
Iru - 12
Eru - 12
Member
1151 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Somewhere under t...
Offline
Posted 10/25/09 , edited 10/25/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 11
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 13
Kukai Souma - 15
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 7
Ikuto Tsukiyomi - 13 Sorry, Ikuto.
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 5
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 9
___________________________________________________________
Ran - 9
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 15
Kiseki - 13
Temari - 10
Rizumu - 9
Pepe - 7
Daichi - 13
Kusukusu - 11
Musashi - 4
Yoru - 12
Iru - 12
Eru - 12
Member
24667 cr points
Send Message: Send PM GB Post
M / HTX
Offline
Posted 10/25/09 , edited 10/25/09
Hinamori Amu - 12
Tadase Hotori - 9
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 13
Kukai Souma - 15
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 7
Ikuto Tsukiyomi - 14
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 5
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 9
___________________________________________________________
Ran - 9
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 15
Kiseki - 13
Temari - 10
Rizumu - 8
Pepe - 7
Daichi - 13
Kusukusu - 11
Musashi - 4
Yoru - 13
Iru - 12
Eru - 12
Member
544 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / USA
Offline
Posted 10/25/09 , edited 10/25/09
Hinamori Amu - 12
Tadase Hotori - 9
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 12
Kukai Souma - 15
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 7
Ikuto Tsukiyomi - 15
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 5
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 9
___________________________________________________________
Ran - 9
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 13
Temari - 10
Rizumu - 8
Pepe - 7
Daichi - 13
Kusukusu - 11
Musashi - 4
Yoru - 14
Iru - 12
Eru - 12
Member
24667 cr points
Send Message: Send PM GB Post
M / HTX
Offline
Posted 10/25/09 , edited 10/25/09
Hinamori Amu - 12
Tadase Hotori - 9
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 12
Kukai Souma - 15
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 7
Ikuto Tsukiyomi - 16
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 4
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 9
__________________________________________________________
Ran - 9
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 12
Temari - 10
Rizumu - 8
Pepe - 7
Daichi - 13
Kusukusu - 11
Musashi - 4
Yoru - 15
Iru - 12
Eru - 12
Member
34710 cr points
Send Message: Send PM GB Post
21 / F / no one needs to know
Offline
Posted 10/25/09 , edited 10/25/09
Hinamori Amu - 12
Tadase Hotori - 9
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 13 (+1)
Kukai Souma - 15
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 7
Ikuto Tsukiyomi - 15 (-1)
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 4
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 9
__________________________________________________________
Ran - 9
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 12
Temari - 11 (+1)
Rizumu - 8
Pepe - 7
Daichi - 13
Kusukusu - 11
Musashi - 4
Yoru - 14 (-1)
Iru - 12
Eru - 12
Posted 10/25/09 , edited 10/25/09
Hinamori Amu - 12
Tadase Hotori - 8 ( -1 )
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 13
Kukai Souma - 15
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 7
Ikuto Tsukiyomi - 16 ( +1 )
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 4
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 9
__________________________________________________________
Ran - 9
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 12
Temari - 10 ( -1 )
Rizumu - 8
Pepe - 7
Daichi - 13
Kusukusu - 11
Musashi - 4
Yoru - 15 ( +1 )
Iru - 12
Eru - 12
Member
36939 cr points
Send Message: Send PM GB Post
24 / F
Offline
Posted 10/25/09 , edited 10/25/09
Hinamori Amu - 12
Tadase Hotori - 7 (-1)
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 14 (+1)
Kukai Souma - 15
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 7
Ikuto Tsukiyomi - 16
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 4
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 9
__________________________________________________________
Ran - 9
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 12
Temari - 11 (+1)
Rizumu - 8
Pepe - 7
Daichi - 13
Kusukusu - 11
Musashi - 3 (-1)
Yoru - 15
Iru - 12
Eru - 12
Member
79387 cr points
Send Message: Send PM GB Post
21 / F / Canada
Offline
Posted 10/25/09 , edited 10/25/09
Hinamori Amu - 12
Tadase Hotori - 6
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 14
Kukai Souma - 16
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 7
Ikuto Tsukiyomi - 16
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 4
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 9
__________________________________________________________
Ran - 9
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 12
Temari - 11
Rizumu - 8
Pepe - 7
Daichi - 14
Kusukusu - 11
Musashi - 2
Yoru - 15
Iru - 12
Member
4621 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / F
Offline
Posted 10/25/09 , edited 10/26/09
Hinamori Amu - 11(-)
Tadase Hotori - 7(+)
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 14
Kukai Souma - 16
Yaya Yuiki -11
Rima Mashiro - 12
Kairi Sanjo - 7
Ikuto Tsukiyomi - 16
Utau Hoshina - 12
Lulu De Morcerf - 4
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 9
__________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 13(+)
Temari - 11
Rizumu - 8
Pepe - 7
Daichi - 14
Kusukusu - 11
Musashi - 1(-)
Yoru - 15
Iru - 12
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Next  Last
You must be logged in to post.