First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Next  Last
Shugo Chara Surviver
Member
79387 cr points
Send Message: Send PM GB Post
21 / F / Canada
Offline
Posted 10/26/09 , edited 10/26/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 6
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 14
Kukai Souma - 27
Yaya Yuiki - 6
Rima Mashiro - 14
Kairi Sanjo - 5
Ikuto Tsukiyomi - 16
Utau Hoshina - 12
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjo - 8
__________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 12
Temari - 12
Rizumu - 10
Daichi - 24
Kusukusu - 11
Yoru - 17
Iru - 12
Eru - 6
Member
79387 cr points
Send Message: Send PM GB Post
21 / F / Canada
Offline
Posted 10/26/09 , edited 10/26/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 6
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 14
Kuukai Souma - 28
Yaya Yuiki - 5
Rima Mashiro - 14
Kairi Sanjou - 5
Ikuto Tsukiyomi - 16
Utau Hoshina - 12
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjou - 8
__________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 12
Temari - 12
Rizumu - 10
Daichi - 25
Kusukusu - 11
Yoru - 17
Iru - 12
Eru - 5
Member
36939 cr points
Send Message: Send PM GB Post
24 / F
Offline
Posted 10/26/09 , edited 10/26/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 5
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 14
Kuukai Souma - 28
Yaya Yuiki - 5
Rima Mashiro - 14
Kairi Sanjou - 5
Ikuto Tsukiyomi - 17
Utau Hoshina - 12
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjou - 8
__________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 13
Temari - 12
Rizumu - 10
Daichi - 25
Kusukusu - 11
Yoru - 17
Iru - 12
Eru - 4
Member
79387 cr points
Send Message: Send PM GB Post
21 / F / Canada
Offline
Posted 10/26/09 , edited 10/26/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 5
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 14
Kuukai Souma - 29
Yaya Yuiki - 4
Rima Mashiro - 14
Kairi Sanjou - 5
Ikuto Tsukiyomi - 17
Utau Hoshina - 12
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjou - 8
__________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 13
Temari - 12
Rizumu - 10
Daichi - 26
Kusukusu - 11
Yoru - 17
Iru - 12
Eru - 3
Member
24667 cr points
Send Message: Send PM GB Post
M / HTX
Offline
Posted 10/26/09 , edited 10/26/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 5
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 13
Kuukai Souma - 29
Yaya Yuiki - 4
Rima Mashiro - 14
Kairi Sanjou - 5
Ikuto Tsukiyomi - 18
Utau Hoshina - 12
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjou - 8
__________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 13
Temari - 12
Rizumu - 9
Daichi - 26
Kusukusu - 11
Yoru - 18
Iru - 12
Eru - 3
Member
79387 cr points
Send Message: Send PM GB Post
21 / F / Canada
Offline
Posted 10/26/09 , edited 10/26/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 5
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 13
Kuukai Souma - 30
Yaya Yuiki - 3
Rima Mashiro - 14
Kairi Sanjou - 5
Ikuto Tsukiyomi - 18
Utau Hoshina - 12
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjou - 8
__________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 13
Temari - 12
Rizumu - 9
Daichi - 27
Kusukusu - 11
Yoru - 18
Iru - 12
Eru - 2
Member
544 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / USA
Offline
Posted 10/26/09 , edited 10/26/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 4
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 13
Kuukai Souma - 30
Yaya Yuiki - 3
Rima Mashiro - 14
Kairi Sanjou - 5
Ikuto Tsukiyomi - 19
Utau Hoshina - 12
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjou - 8
__________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 12
Temari - 12
Rizumu - 9
Daichi - 27
Kusukusu - 11
Yoru - 19
Iru - 12
Eru - 2
Member
24667 cr points
Send Message: Send PM GB Post
M / HTX
Offline
Posted 10/26/09 , edited 10/26/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 3
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 13
Kuukai Souma - 30
Yaya Yuiki - 3
Rima Mashiro - 14
Kairi Sanjou - 5
Ikuto Tsukiyomi - 20
Utau Hoshina - 12
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjou - 8
__________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 12
Temari - 12
Rizumu - 9
Daichi - 27
Kusukusu - 11
Yoru - 20
Iru - 11
Eru - 2
Member
79387 cr points
Send Message: Send PM GB Post
21 / F / Canada
Offline
Posted 10/26/09 , edited 10/26/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 3
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 13
Kuukai Souma - 31
Yaya Yuiki - 2
Rima Mashiro - 14
Kairi Sanjou - 5
Ikuto Tsukiyomi - 20
Utau Hoshina - 12
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjou - 8
__________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 12
Temari - 12
Rizumu - 9
Daichi - 28
Kusukusu - 11
Yoru - 20
Iru - 11
Eru - 1
Member
24667 cr points
Send Message: Send PM GB Post
M / HTX
Offline
Posted 10/26/09 , edited 10/26/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 3
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 12
Kuukai Souma - 31
Yaya Yuiki - 2
Rima Mashiro - 14
Kairi Sanjou - 5
Ikuto Tsukiyomi - 21
Utau Hoshina - 12
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjou - 8
__________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 12
Temari - 11
Rizumu - 9
Daichi - 28
Kusukusu - 11
Yoru - 21
Iru - 11
Eru - 1
Posted 10/26/09 , edited 10/26/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 3
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 12
Kuukai Souma - 31
Yaya Yuiki - 2
Rima Mashiro - 14
Kairi Sanjou - 5
Ikuto Tsukiyomi - 22
Utau Hoshina - 12
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjou - 7
__________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 12
Temari - 11
Rizumu - 9
Daichi - 27
Kusukusu - 11
Yoru - 22
Iru - 11
Eru - 1
Member
24667 cr points
Send Message: Send PM GB Post
M / HTX
Offline
Posted 10/26/09 , edited 10/26/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 2
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 12
Kuukai Souma - 31
Yaya Yuiki - 2
Rima Mashiro - 14
Kairi Sanjou - 5
Ikuto Tsukiyomi - 23
Utau Hoshina - 12
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjou - 7
__________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 12
Temari - 11
Rizumu - 8
Daichi - 27
Kusukusu - 11
Yoru - 23
Iru - 11
Eru - 1
Member
79387 cr points
Send Message: Send PM GB Post
21 / F / Canada
Offline
Posted 10/26/09 , edited 10/26/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 3
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 12
Kuukai Souma - 32
Yaya Yuiki - 1
Rima Mashiro - 14
Kairi Sanjou - 5
Ikuto Tsukiyomi - 22
Utau Hoshina - 12
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjou - 7
__________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 12
Temari - 11
Rizumu - 9
Daichi - 28
Kusukusu - 11
Yoru - 22
Iru - 11
Eru - 0 -ELIMINATED


Member
24667 cr points
Send Message: Send PM GB Post
M / HTX
Offline
Posted 10/26/09 , edited 10/27/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 3
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 11
Kuukai Souma - 32
Yaya Yuiki - 1
Rima Mashiro - 14
Kairi Sanjou - 5
Ikuto Tsukiyomi - 23
Utau Hoshina - 12
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjou - 7
__________________________________________________________
Ran - 8
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 12
Temari - 10
Rizumu - 9
Daichi - 28
Kusukusu - 11
Yoru - 23
Iru - 11
Member
79387 cr points
Send Message: Send PM GB Post
21 / F / Canada
Offline
Posted 10/26/09 , edited 10/27/09
Hinamori Amu - 11
Tadase Hotori - 3
Nadeshiko/Nagihiko Fujisaki - 12
Kuukai Souma - 32
Yaya Yuiki - 1
Rima Mashiro - 14
Kairi Sanjou - 5
Ikuto Tsukiyomi - 22
Utau Hoshina - 12
Yuu Nikaidou - 10
Yukari Sanjou - 7
__________________________________________________________
Ran - 7
Miki - 12
Sû - 11
Dia - 14
Kiseki - 12
Temari - 10
Rizumu - 9
Daichi - 29
Kusukusu - 11
Yoru - 23
Iru - 11
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Next  Last
You must be logged in to post.