First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
Vampire Knight SURVIVOR: Round 3
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
45 / M / Western NY State
Offline
Posted 3/4/10 , edited 3/5/10
Yuuki Kuran - 11
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 12
Kaien Cross - 10
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 7
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 11
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 9
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 11
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 9
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 9
Rido Kuran - 9
Juri Kuran - 10
Haruka Kuran - 10
Member
500 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / United States
Offline
Posted 3/4/10 , edited 3/5/10
Yuuki Kuran - 11
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 12
Kaien Cross - 10
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 15
Sayori Wakaba -6
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 11
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 9
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 11
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 9
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 9
Rido Kuran - 9
Juri Kuran - 10
Haruka Kuran - 10
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
45 / M / Western NY State
Offline
Posted 3/5/10 , edited 3/5/10
Yuuki Kuran - 11
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 11
Kaien Cross - 10
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 15
Sayori Wakaba - 7
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 11
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 9
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 11
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 9
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 9
Rido Kuran - 9
Juri Kuran - 10
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/5/10 , edited 3/5/10
Yuuki Kuran - 11
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 12
Kaien Cross - 10
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 15
Sayori Wakaba - 7
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 11
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 9
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 11
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 9
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 9
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 10
Haruka Kuran - 10
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
45 / M / Western NY State
Offline
Posted 3/5/10 , edited 3/5/10
Yuuki Kuran - 12
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 12
Kaien Cross - 10
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 15
Sayori Wakaba - 7
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 11
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 9
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 11
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 9
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 10
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/5/10 , edited 3/6/10
Yuuki Kuran - 12
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 13
Kaien Cross - 10
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 15
Sayori Wakaba - 7
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 11
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 9
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 11
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 9
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
45 / M / Western NY State
Offline
Posted 3/5/10 , edited 3/6/10
Yuuki Kuran - 12
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 12
Kaien Cross - 10
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 15
Sayori Wakaba - 7
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 12
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 9
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 11
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 9
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/6/10 , edited 3/6/10
Yuuki Kuran - 12
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 12
Kaien Cross - 11
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 15
Sayori Wakaba - 7
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 12
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 9
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 9
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
45 / M / Western NY State
Offline
Posted 3/6/10 , edited 3/6/10
Yuuki Kuran - 12
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 12
Kaien Cross - 11
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 7
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 12
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 9
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 9
Sara Shirabuki - 10
Kaito - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/6/10 , edited 3/6/10
Yuuki Kuran - 12
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 13
Kaien Cross - 11
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 7
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 12
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 9
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 8
Sara Shirabuki - 10
Kaito - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
45 / M / Western NY State
Offline
Posted 3/6/10 , edited 3/7/10
Yuuki Kuran - 12
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 12
Kaien Cross - 11
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 7
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 13
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 9
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 8
Sara Shirabuki - 10
Kaito - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/6/10 , edited 3/7/10
Yuuki Kuran - 12
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 13
Kaien Cross - 11
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 7
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 13
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 9
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 8
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
45 / M / Western NY State
Offline
Posted 3/7/10 , edited 3/7/10
Yuuki Kuran - 12
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 12
Kaien Cross - 11
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 7
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 13
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 9
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 8
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 9
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/7/10 , edited 3/7/10
Yuuki Kuran - 13
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 12
Kaien Cross - 11
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 7
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 13
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 9
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 7
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 9
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
500 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / United States
Offline
Posted 3/7/10 , edited 3/7/10
Yuuki Kuran - 13
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 12
Kaien Cross - 11
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 15
Sayori Wakaba - 6
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 13
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 9
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 7
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 9
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.