First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
Vampire Knight SURVIVOR: Round 3
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/7/10 , edited 3/8/10
Yuuki Kuran - 13
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 13
Kaien Cross - 11
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 15
Sayori Wakaba - 6
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 13
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 9
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 7
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 9
Rido Kuran - 7
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
45 / M / Western NY State
Offline
Posted 3/7/10 , edited 3/8/10
Yuuki Kuran - 13
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 12
Kaien Cross - 11
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 15
Sayori Wakaba - 6
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 13
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 9
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 7
Sara Shirabuki - 10
Kaito - 9
Rido Kuran - 7
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/8/10 , edited 3/8/10
Yuuki Kuran - 13
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 12
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 15
Sayori Wakaba - 6
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 13
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 9
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 7
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 9
Rido Kuran - 7
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
500 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / United States
Offline
Posted 3/8/10 , edited 3/9/10
Yuuki Kuran - 13
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 12
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 16
Sayori Wakaba - 5
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 13
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 9
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 7
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 9
Rido Kuran - 7
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/8/10 , edited 3/9/10
Yuuki Kuran - 13
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 13
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 16
Sayori Wakaba - 5
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 13
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 9
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 6
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 9
Rido Kuran - 7
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
45 / M / Western NY State
Offline
Posted 3/9/10 , edited 3/9/10
Yuuki Kuran - 13
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 12
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 16
Sayori Wakaba - 5
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 13
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 9
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 6
Sara Shirabuki - 10
Kaito - 9
Rido Kuran - 7
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/9/10 , edited 3/9/10
Yuuki Kuran - 13
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 12
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 16
Sayori Wakaba - 5
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 14
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 9
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 6
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 9
Rido Kuran - 7
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
45 / M / Western NY State
Offline
Posted 3/9/10 , edited 3/9/10
Yuuki Kuran - 14
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 12
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 16
Sayori Wakaba - 5
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 14
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 9
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 6
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 8
Rido Kuran - 7
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
500 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / United States
Offline
Posted 3/9/10 , edited 3/9/10
Yuuki Kuran - 14
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 12
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 17
Sayori Wakaba -4
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 14
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 9
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 6
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 8
Rido Kuran - 7
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
45 / M / Western NY State
Offline
Posted 3/9/10 , edited 3/10/10
Yuuki Kuran - 14
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 12
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 16
Sayori Wakaba - 4
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 14
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 10
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 6
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 8
Rido Kuran - 7
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
45 / M / Western NY State
Offline
Posted 3/10/10 , edited 3/10/10
Yuuki Kuran - 15
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 12
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 15
Sayori Wakaba - 4
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 14
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 10
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 6
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 8
Rido Kuran - 7
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/10/10 , edited 3/11/10
Yuuki Kuran - 15
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 13
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 15
Sayori Wakaba - 4
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 14
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 10
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 7
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 6
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 8
Rido Kuran - 7
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/10/10 , edited 3/11/10
Yuuki Kuran - 15
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 14
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 15
Sayori Wakaba - 4
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 14
Kain Akatsuki -10
Ruka Souen - 10
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 7
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 5
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 8
Rido Kuran - 7
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
45 / M / Western NY State
Offline
Posted 3/11/10 , edited 3/11/10
Yuuki Kuran - 15
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 13
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 15
Sayori Wakaba - 4
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 14
Kain Akatsuki -11
Ruka Souen - 10
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 7
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 5
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 8
Rido Kuran - 7
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/11/10 , edited 3/11/10
Yuuki Kuran - 15
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 13
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 15
Sayori Wakaba - 5
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 14
Kain Akatsuki -11
Ruka Souen - 10
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 7
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 5
Sara Shirabuki - 8
Kaito - 8
Rido Kuran - 7
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.