First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
Vampire Knight SURVIVOR: Round 3
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/11/10 , edited 3/12/10
Yuuki Kuran - 15
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 14
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 15
Sayori Wakaba - 5
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 14
Kain Akatsuki -11
Ruka Souen - 10
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 7
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 4
Sara Shirabuki - 8
Kaito - 8
Rido Kuran - 7
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
500 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / United States
Offline
Posted 3/11/10 , edited 3/12/10
Yuuki Kuran - 15
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 14
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 16
Sayori Wakaba - 4
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 14
Kain Akatsuki -11
Ruka Souen - 10
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 7
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 4
Sara Shirabuki - 8
Kaito - 8
Rido Kuran - 7
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
45 / M / Western NY State
Offline
Posted 3/11/10 , edited 3/12/10
Yuuki Kuran - 15
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 14
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 15
Sayori Wakaba - 4
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 14
Kain Akatsuki -11
Ruka Souen - 10
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 7
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 4
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 8
Rido Kuran - 7
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/12/10 , edited 3/12/10
Yuuki Kuran - 15
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 15
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 15
Sayori Wakaba - 4
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 14
Kain Akatsuki -11
Ruka Souen - 10
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 7
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 3
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 8
Rido Kuran - 7
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
45 / M / Western NY State
Offline
Posted 3/12/10 , edited 3/12/10
Yuuki Kuran - 15
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 14
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 15
Sayori Wakaba - 4
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 14
Kain Akatsuki -11
Ruka Souen - 10
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 7
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 3
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/12/10 , edited 3/13/10
Yuuki Kuran - 15
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 14
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 15
Sayori Wakaba - 4
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 15
Kain Akatsuki -11
Ruka Souen - 10
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 7
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 2
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
45 / M / Western NY State
Offline
Posted 3/13/10 , edited 3/13/10
Yuuki Kuran - 16
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 14
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 4
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 15
Kain Akatsuki -11
Ruka Souen - 10
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 7
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 2
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/13/10 , edited 3/13/10
Yuuki Kuran - 16
Kaname Kuran - 14
Zero Kiryuu - 15
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 4
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 15
Kain Akatsuki -11
Ruka Souen - 10
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 7
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 1
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
317 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F
Offline
Posted 3/13/10 , edited 3/14/10
Yuuki Kuran - 16
Kaname Kuran - 15
Zero Kiryuu - 14
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 4
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 15
Kain Akatsuki -11
Ruka Souen - 10
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 7
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 1
Sara Shirabuki - 9
Kaito - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/13/10 , edited 3/14/10
Yuuki Kuran - 16
Kaname Kuran - 15
Zero Kiryuu - 15
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 4
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 15
Kain Akatsuki -11
Ruka Souen - 10
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 7
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 1
Sara Shirabuki - 8
Kaito - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
45 / M / Western NY State
Offline
Posted 3/14/10 , edited 3/14/10
Yuuki Kuran - 16
Kaname Kuran - 15
Zero Kiryuu - 14
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 4
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 15
Kain Akatsuki -11
Ruka Souen - 10
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 8
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 1
Sara Shirabuki - 8
Kaito - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/14/10 , edited 3/14/10
Yuuki Kuran - 16
Kaname Kuran - 15
Zero Kiryuu - 15
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 4
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 15
Kain Akatsuki -11
Ruka Souen - 10
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 7
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 1
Sara Shirabuki - 8
Kaito - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/14/10 , edited 3/15/10
Yuuki Kuran - 16
Kaname Kuran - 15
Zero Kiryuu - 16
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 4
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 15
Kain Akatsuki -11
Ruka Souen - 10
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 7
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Ichijou Asato - 1
Sara Shirabuki - 7
Kaito - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/15/10 , edited 3/15/10
Yuuki Kuran - 16
Kaname Kuran - 15
Zero Kiryuu - 16
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 5
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 15
Kain Akatsuki -11
Ruka Souen - 10
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 10
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 7
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 8
Ichijou Asato - 1
Sara Shirabuki - 7
Kaito - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
45 / M / Western NY State
Offline
Posted 3/15/10 , edited 3/15/10
Yuuki Kuran - 16
Kaname Kuran - 15
Zero Kiryuu - 16
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 5
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 15
Kain Akatsuki -11
Ruka Souen - 10
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 11
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 7
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 8
Ichijou Asato - ELIMINATED
Sara Shirabuki - 7
Kaito - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.