First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
Vampire Knight SURVIVOR: Round 3
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/15/10 , edited 3/15/10
Yuuki Kuran - 16
Kaname Kuran - 16
Zero Kiryuu - 16
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 5
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 15
Kain Akatsuki -11
Ruka Souen - 10
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 11
Seiren - 10
Shizuka Hiō - 6
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 8
Sara Shirabuki - 7
Kaito - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
45 / M / Western NY State
Offline
Posted 3/15/10 , edited 3/15/10
Yuuki Kuran - 16
Kaname Kuran - 16
Zero Kiryuu - 16
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 5
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 15
Kain Akatsuki -11
Ruka Souen - 10
Senri Shiki - 10
Rima Tohya - 11
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 6
Toga Yagari - 8
Maria Kurenai - 8
Sara Shirabuki - 7
Kaito - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/15/10 , edited 3/16/10
Yuuki Kuran - 16
Kaname Kuran - 16
Zero Kiryuu - 17
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 5
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 15
Kain Akatsuki -11
Ruka Souen - 10
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 11
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 6
Toga Yagari - 8
Maria Kurenai - 8
Sara Shirabuki - 7
Kaito - 8
Rido Kuran - 8
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/16/10 , edited 3/16/10
Yuuki Kuran - 16
Kaname Kuran - 16
Zero Kiryuu - 17
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 5
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 15
Kain Akatsuki -12
Ruka Souen - 10
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 11
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 6
Toga Yagari - 8
Maria Kurenai - 8
Sara Shirabuki - 7
Kaito - 8
Rido Kuran - 7
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
45 / M / Western NY State
Offline
Posted 3/16/10 , edited 3/16/10
Yuuki Kuran - 16
Kaname Kuran - 16
Zero Kiryuu - 17
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 5
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 15
Kain Akatsuki -12
Ruka Souen - 11
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 11
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 6
Toga Yagari - 8
Maria Kurenai - 8
Sara Shirabuki - 7
Kaito - 8
Rido Kuran - 6
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
317 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F
Offline
Posted 3/16/10 , edited 3/17/10
Yuuki Kuran - 16
Kaname Kuran - 17
Zero Kiryuu - 17
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 5
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 15
Kain Akatsuki -12
Ruka Souen - 11
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 11
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 6
Toga Yagari - 8
Maria Kurenai - 8
Sara Shirabuki - 7
Kaito - 8
Rido Kuran - 5
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/17/10 , edited 3/17/10
Yuuki Kuran - 16
Kaname Kuran - 17
Zero Kiryuu - 18
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 5
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 15
Kain Akatsuki -12
Ruka Souen - 11
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 11
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 5
Toga Yagari - 8
Maria Kurenai - 8
Sara Shirabuki - 7
Kaito - 8
Rido Kuran - 5
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
45 / M / Western NY State
Offline
Posted 3/17/10 , edited 3/17/10
Yuuki Kuran - 16
Kaname Kuran - 17
Zero Kiryuu - 17
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 5
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 15
Kain Akatsuki -12
Ruka Souen - 11
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 11
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 5
Toga Yagari - 8
Maria Kurenai - 8
Sara Shirabuki - 8
Kaito - 8
Rido Kuran - 5
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/17/10 , edited 3/17/10
Yuuki Kuran - 16
Kaname Kuran - 17
Zero Kiryuu - 17
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 5
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 15
Kain Akatsuki -12
Ruka Souen - 11
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 11
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 5
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 8
Sara Shirabuki - 8
Kaito - 8
Rido Kuran - 4
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/18/10 , edited 3/18/10
Yuuki Kuran - 17
Kaname Kuran - 17
Zero Kiryuu - 17
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 5
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 15
Kain Akatsuki -12
Ruka Souen - 11
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 11
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 5
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 8
Sara Shirabuki - 8
Kaito - 8
Rido Kuran - 3
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/18/10 , edited 3/18/10
Yuuki Kuran - 17
Kaname Kuran - 17
Zero Kiryuu - 18
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 5
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 15
Kain Akatsuki -12
Ruka Souen - 11
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 11
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 4
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 8
Sara Shirabuki - 8
Kaito - 8
Rido Kuran - 3
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
45 / M / Western NY State
Offline
Posted 3/18/10 , edited 3/19/10
Yuuki Kuran - 17
Kaname Kuran - 18
Zero Kiryuu - 17
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 5
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 15
Kain Akatsuki -12
Ruka Souen - 11
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 11
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 4
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 8
Sara Shirabuki - 8
Kaito - 8
Rido Kuran - 3
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/19/10 , edited 3/19/10
Yuuki Kuran - 17
Kaname Kuran - 18
Zero Kiryuu - 18
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 5
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 15
Kain Akatsuki -12
Ruka Souen - 11
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 11
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 4
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 8
Sara Shirabuki - 8
Kaito - 8
Rido Kuran - 2
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
18163 cr points
Send Message: Send PM GB Post
45 / M / Western NY State
Offline
Posted 3/19/10 , edited 3/19/10
Yuuki Kuran - 17
Kaname Kuran - 18
Zero Kiryuu - 17
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 5
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 15
Kain Akatsuki -12
Ruka Souen - 11
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 11
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 4
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Sara Shirabuki - 8
Kaito - 8
Rido Kuran - 2
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
Member
13278 cr points
Send Message: Send PM GB Post
40 / F / Canada
Offline
Posted 3/19/10 , edited 3/19/10
Yuuki Kuran - 17
Kaname Kuran - 18
Zero Kiryuu - 18
Kaien Cross - 12
Isaya Shouto - 9
Ichiru Kiriyu - 14
Sayori Wakaba - 5
Ichijō Takuma -10
Aidou Hanabusa - 15
Kain Akatsuki -12
Ruka Souen - 11
Senri Shiki - 9
Rima Tohya - 11
Seiren - 11
Shizuka Hiō - 3
Toga Yagari - 9
Maria Kurenai - 9
Sara Shirabuki - 8
Kaito - 8
Rido Kuran - 2
Juri Kuran - 9
Haruka Kuran - 10
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.