First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
Post Reply uʍop-ǝpısdn ƃuıʞɐǝdS
Posted 5/4/12 , edited 5/4/12

¡¡¡ɐɐɐɥɐɥɐɥɐʍq

˙ǝssnᴚʞuıԀ puɐ ʎʇıɐϽ ʎq pǝɯᴚoɟᴚǝd suoıʇɔɐ ǝᴚnʇᴚoʇ puɐ ʎʇɥƃnɐu oʇ ʇןnsǝᴚ ןןıʍ uʍop-ǝpısdn ʞɐǝds oʇ ǝᴚnןıɐℲ

˙ǝƃɐnƃuɐן ʎʇɥƃnɐu ǝɔuɐɥuƎ˙5
˙ʇuǝɯuıɐʇᴚǝʇuƎ ˙ᔭ
˙sןןıʞs ƃuıdʎʇ ǝɔuɐɥuƎ ˙Ɛ
˙uʍop-ǝpısdn ƃuıpɐǝᴚ ɟo ɥʇƃuǝᴚʇs uoısıʌ-ǝʎǝ ǝɔuɐɥuƎ ˙2
˙uʍop -ǝpısdn ʞɐǝds oʇ ƃuıuᴚɐǝן ǝɔuɐɥuƎ ˙1
:sǝʌıʇɔǝɾqO

˙pɐǝᴚɥʇ sıɥʇ uı uʍop-ǝpısdn ʞɐǝds ʎןuODownside-up Translation:

One speak upside-down in this thread.

1. Enhance learning to speak upside-down.
2. Enhance eye-vision strength of learning upside-down.
3. Enhance typing skills.
4. Entertainment.
5. Enhance naughty language.

Failure to speak upside-down will result to naughty and torture actions performed by Caity and Pinkrusse.

Site to turn your words; http://fsymbols.com/generators/aboqe-flip/

bwahahahaaa!!!


¡uıƃǝq ǝɯɐƃ ǝɥʇ ʇǝן
Posted 5/4/12 , edited 5/4/12
rebel
Posted 5/4/12 , edited 5/5/12
i dont want to write upside down..
Posted 5/6/12 , edited 5/7/12
yup
Posted 5/8/12 , edited 5/8/12

Posted 5/8/12 , edited 5/9/12
Posted 5/8/12 , edited 5/9/12
Posted 5/8/12 , edited 5/9/12
ohhhh kaaaaay
Posted 5/8/12 , edited 5/9/12
stop with the ponies already!
Posted 5/8/12 , edited 5/9/12
ur mad cuz u cant be a lesbian
Posted 5/8/12 , edited 5/9/12
im not mad
Posted 5/9/12 , edited 5/9/12
that was directed to zmichwr
Posted 5/9/12 , edited 5/9/12
oh.. lol xD you should put @(insert name here) next time :/
Posted 5/9/12 , edited 5/9/12
0˙o pǝןıɐɟ pɐǝᴚɥʇ sıɥʇ ןןǝM
Posted 5/9/12 , edited 5/9/12
it fell before it was not fell
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.