First  Prev  1  2  Next  Last

Basic Vocabulary

Post Reply
Creator
5861 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / M / [JDramaCliqueLead...
Offline
Posted 2/7/08 , edited 2/21/08
Vocabulary Set 1

ano - um...
ima - now
eego - English (language)
ee - yes
gakusee - student
... go - language - example ( nihon-go) Japanese language
kookoo - High School
go go - P.M
gozen - A.M
...sai - ... years old
...san - Mr./Ms...
...jin - people - example ( nihon-jin) Japanese people
sensee - teacher; Professor ...
senmon - major
soo desu - That's right.
daigaku - college; university
denwa - telephone
tomodachi - friend
namae - name
nan/nani - what
... nensee - ... year student - example ichinensee = first-year student
hai - yes
han - half - example - nijihan - half past two
bangoo - number
ryuugakusee - international student
watashi - I

Additional Vocabulary Set 1

Countries

Amerika - U.S.A
Igirisu - Britain
Oosutoraria - Australia
Kankoku - Korea
Sueeden - Sweden
Chuugoku - China

Majors

Kagaku - Science
Ajiakenkyuu - Asian studies
Keezai - Economics
Kokusaikankee - International relations
Konpyuutaa - Computer
Jinruigaku - Antropology
Seeji - Politics
Bijinesu - Business
Bungaku - Literature
Rekishi - History

Occupations

Shigoto - Job; Work; Occupation
Isha - Doctor
Kaishain - Office worker
Kookoosee - High school student
Shufu - Housewife
Daigakuinsee - Graduate student
Daigakusee - College student
Bengoshi - Lawyer

Family

Okaasan - Mother
Otoosan - Father
Oneesan - Older sister
Oniisan - Older brother
Imooto - Younger sister
otooto - Younger brother


__________________________________________


Body

arm ude
back senaka
chest mune
ear mimi
eye me
face kao
finger yubi
foot/leg ashi
hair kami/kami-no-ke
hand te
head atama
heart shinzoo
hips oshiri
mouth kuchi
neck kubi
nose hana
shoulder kata
skin hifu/hada
stomach onaka
throat nodo
tongue shita
tooth ha

CLOTHING & PARAPHERNALIA

brief case kaban
clothes [western] yoofuku
clothes [Japanese] kimono
glasses megane [o kakeru/suru 'wear']
handbag handobaggu
jacket uwagi
necklace nekkuresu [o suru 'wear']
necktie nekutai [o shimeru/suru 'wear']
purse/wallet saifu
ring yubiwa [o suru 'wear']
shirt waishatsu
shoes kutsuu [o haku 'wear']
skirt sukaaato [o haku 'wear']
slippers surippa [o haku 'put on']
socks kutsushita [o haku 'put on']
sweater seetaa
trousers zubon [o haku 'put on']
umbrella kasa [o sasu 'hold']
underwear shitagi
watch tokee [o hameru/suru 'wear']


COMMUNICATION

advertisement kookoku/senden
answering machine rusuban-denwa
car phone kaa-foon
cellular phone seryuraa-foon/keetai-denwa
Chinese character Kanji
communication komyunikeeshon/tsuushin
computer konpyuutaa
conference/meeting kaigi
conversation kaiwa
data deeta
discussion tooron/giron
e-mail denshi-meeru/ii-meeru
explanation setsumee
fax fakkusu
information infomeeshon
information superhighway infomeeshon-suupaa-haiwee/joohoo-haiwee
introduction shookai
Japanese language Nihon-go
language kotoba
letter tegami
magazine zasshi
mass comunication masukomi
memo meemo
message kotozuke
movie eega
news nyuusu
newspaper shinbun
PR pii-aaru
presentation happyoo
radio rajio
talk hanashi
telegram denpoo
telephone denwa
telex terekkusu
television terebi
video bideo

COMPANY & BUSINESS

[Department/Section]

adm. dept. soomu-bu/soomu-ka
budget/acct. dept. keeri-bu/keeri-ka
engineering dept. gijutsu-bu/gijutsu-ka
finance dept. zaimu-bu/zaimu-ka
indust. rel. dept. roomu-bu/roomu-ka
personnel dept. jinji-bu/jinji-ka
prod. contl. dept. seesan-kanri-bu/seesan-kanri-ka
public rel. dept. koohoo-shitsu
-department -bu
-division jigyoo-honbu
-office -shitsu
-section -ka[Facilities]

branch office shisha/shiten
cafeteria kafeteria/shokudoo
conference room kaigishitsu
dormitory ryoo
factory koojoo
main office honsha
office jimusho[Rank/Position]

board of directors torishimari-yaku-kai
chairman kaichoo
president shachoo
exec. vice pres. fuku-shachoo
exec. manag. dir. senmu-torishimari-yaku
managing director joomu-torishimari-yaku
director torishimari-yaku
general manager buchoo
deputy gen. manager jichoo
manager/act.gen.man. kachoo/buchoo-dairi
group chief/act.man. kakari-choo/kachoo-dairi
staff buin/kain[Practice]

assuming a new post w/o family tanshin-funin
entrance exams nyuusha-shiken/shuushoku-shiken
improvement kaizen
lifetime employment shuushin-koyoo
lifetime employment system shuushin-koyoosee
prearrangement nemawashi
promotion shooshin
quality control hinshitsu-kanri/kyuu-shii [QC]
retirement taishoku/intai
retirement age teenen
seniority system nenkoo-joretsu
transfer tenkin

COUNTING

General: can use for age

1: hito-tsu 2: futa-tsu 3: mit-tsu 4: yot-tsu 5: itsu-tsu
6: mut-tsu 7: nana-tsu 8: yat-tsu 9: kokono-tsu 10:too
11:juu-ichi 12:juu-ni 20:ni-juu [*hatachi '20 yrs old']24:ni-juu-yon
55:go-juu-go

Specific: number + counter [classifier]

animal [small]: -hiki/piki/biki
ip-piki/ni-hiki/san-biki/yon-hiki/go-hiki/rop-piki/nana-hiki/
hap-piki/kyuu-hiki/jup-piki

[large]: -too
it-too/ni-too.../hat-too.../jut-too

book : -satsu
is-satsu/ni-satsu/san-satsu/yon-satsu.../has-satsu/kyuu-satsu/
jus-satsu

bottle/pencil : -hon/pon/bon
ip-pon/ni-hon/san-bon/yon-hon/go-hon/rop-pon/nana-hon/hap-pon/
kyuu-hon/jup-pon

car : -dai
ichi-dai/ni-dai/san-dai/yon-dai

cup : -hai/pai/bai
ip-pai/ni-hai/san-bai/yon-hai/go-hai/rop-pai/nana-hai/hap-pai/
kyuu-hai/jup-pai

floor : -kai
ik-kai/ni-kai/san-gai/yon-kai/go-kai/rok-kai/nana-kai/hak-kai/
kyuu-kai/juk-kai

house : -ken/gen
ik-ken/ni-ken/san-gen/yon-ken/go-ken/rok-ken.../hak-ken.../
juk-ken

item [general]: -ko
ik-ko/ni-ko/san-ko/yon-ko.../rok-ko.../hak-ko/kyuu-ko/juk-ko

money : -en 'yen'
ichi-en/ni-en/yo-en/hyaku-en
-doru 'dollar'
ichi-doru/go-doru/hyaku-doru
-sento 'cent'
is-sento/ni-sento../jus-sento

paper : -mai
ichi-mai/ni-mai/san-mai/yon-mai

person : -ri/-nin
hito-ri/futa-ri/san-nin/yo-nin/go-nin/roku-nin

rank : -ban
ichi-ban/ni-ban/san-ban

time/frequency: -kai/-do
ik-kai/ni-kai/san-kai/yon-kai

*How many/much ? nan-
nan-nin, nan-dai, nan-bon, nan-bai[cups]


COUNTRIES & CITIES

Africa Afurika
Algonquin Park Arugonkin Paaku
Alberta Arubaata
Asia ajia
Australia Oosutoraria
Banff Banfu
Bangkok Bankoku
Bangla desh Banguradesshu
Beijin Pekin
Belgium Berugii
Berlin Berurin
Brazil Burajiru
British Columbia Buritisshu-Koronbia
Calgary Karugarii
California Kariforunia
Cambodia Kanbojia
Canada Kanada
Chicago Shikago
Chile Chiri
China Chuugoku
CN Tower Shii-enu tawaa
CND Rockies Rokkii sanmyaku
Cuba Kyuuba
Denmark Denmaaku
Detroit Detoroito
Edmonton Edomonton
Egypt Ejiputo
England Igirisu/Eekoku
Ethiopia Echiopia
Europe Yooroppa
Finland Finrando
Florida Furorida
France Furansu
Germany Doitsu
Ginza Ginza
Greece Girisha
Haiti Haichi
Hawaii Hawai
Hokkaido Hokkaidoo
Hong Kong Honkon
Honshu Honshuu
Hungary Hangarii
India indo
Indonasia Indoneshia
Iran iran
Ireland Airurando
Israel Isuraeru
Italy Itaria
Jamaica Jamaika
Japan Nihon/Nippon
Jasper Jasupaa
Kenya Kenia
Korea Kankoku [S] Choosen [N]
Kyoto Kyooto
Kyushu Kyuushuu
Laos Raosu
London Rondon
Los Angeles Rosanjerusu
Malaysia Mareeshia
Manitoba Manitoba
Mexico Mekishiko
Michigan Mishigan
Montreal Montoriooru
Moscow Mosukuwa
Mt. Fuji Fuji-san
Narita Airport Narita Kuukoo
Netherlands Oranda [Holland]
New Brunswick Nyuu Buranzuwikku
Newfoundland Nyuufaundorando
New York Nyuuyooku
New Zealand Nyuujiirando
Niagara Falls Naiagara no taki
Norway Noruwee
Nova Scotia Noova Sukoshia
Ontario Ontario
Osaka Oosaka
Ottawa otawa
Pakistan Pakisutan
Palestine Paresuchina
Panama Panama
Paris Pari
Peru Peruu
Philippines Firipin
Poland Poorando
Portugal Porutogaru
Prince Edward Island Purinsu Edowaado airando
Pyramid Piramiddo
Quebec Kebekku
Regina Rijaina
Rome Rooma
Russia Roshia
Rwanda Ruwanda
Sarajevo Saraebo
Saskatchewan Sasukachuwan
Saskatoon Sasukatuun
Scotland Sukottorando
Seoul Souru
Shikoku Shikoku
Singapore Shingapooru
Spain Supein
Sweden Suweeden
Switzerland Suisu
Taiwan Taiwan
Thailand Tai
Tibet Chibetto
Tokyo Tookyoo
Tokyo Station Tookyoo-eki
Toronto Toronto
Turkey Toruko
Ukraine Ukuraina
U.S.A. Amerika
Vancouver Bankuubaa
Victoria Bikutoria
Vietnam Betonamu
Washington D.C. Washinton
Winnipeg Winipeggu
Yokohama Yokohama

EATING & DRINKING:

Place

bar baa
Chinese restaurant Chuugoku-ryooriya
coffee shop kissaten
diningroom shokudoo
eel restaurant unagiya
hotel hoteru
Japanese restaurant Nihon-ryooriya
Korean restaurant Kankoku-ryooriya
lounge raunji
McDonald's Makudonarudo
menu menyuu
noodle shop sobaya
pub nomiya
restaurant resutoran
steak house suteeki hausu
sushi shop sushiya

Drink

alcoholic drink [gen.] (o)-sake
beer biiru
black tea koocha
coffee koohii
coke koora
cocktail kakuteru
draft beer nama-biiru
drinks nomimono
hot water o-yu
ice koori
ice coffee aisu-koohii
ice tea aisu-tii
juice juusu
lemonade remoneedo
milk miruku/gyuunyuu
rice wine (o)-sake
soft drink sofuto-dorinku
tea ocha
water mizu
whisky uisukii
wine wain

Meal & Food

bean curd toofu
beef gyuuniku
bread pan
breakfast asagohan/chooshoku
buckwheat noodles soba
butter bataa
cake keeki
cheese chiizu
chiken toriniku
cooked rice gohan
cookies kukkii
crab kani
dessert dezaato
dried seaweed nori
egg tamago
eel unagi
fish sakana
food tabemono
icecream aisukuriimu
lobster robusutaa/ise-ebi
lunch hirugohan/chuushoku
meal shokuji/gohan
meat niku
noodles udon
pork butaniku
salad sarada
seeweed [kelp] ko(n)bu
shrimp ebi
supper/dinner bangohan/yuushoku
tuna maguro

Vegetables & Fruits

apple ringo
avocado abokado
banana banana
bean sprouts moyashi
blueberry buruuberii
broccoli burokkori
burdock goboo
cabage kyabetsu
carrot ninjin
cauliflower karifurawaa
cherry sakuranboo
Chinese cabage hakusai
cucumber kyuuri
eggplant nasu
fruit kudamono
grapes budoo
grapefruit gureepufuruutsu
green onion negi
green pepper piiman [Fr. piment]
lemon remon
lettuce retasu
lotus root renkon
mushroom kinoko
onion tamanegi
orange orenji
pear nashi
pineapple painappuru
potato jagaimo/poteto
rice kome
spinach hoorensoo
strawberry ichigo
sweet potato satsumaimo
tangerine mikan
tomato tomato
watermelon suika
vegetable yasai
zucchini zukini

Dishes

broiled eel unagi no kabayaki
buckwheat noodles soba
chicken shish kebab yakitori
Chinese dumpling gyooza
Chinese food Chuuka/Chuugoku-ryoori
Chinese noodles raamen
Chinese noodles with bean paste
miso-raamen
custered soup chawan-mushi
dish [other than rice] okazu
French food Furansu-ryoori
fried egg medama-yaki
fried noodles yaki-soba
fried rice yaki-meshi/chaahan
Italian food Itaria-ryoori
Korean food Kankoku/Choosen-ryoori
miso soup misoshiru
noodles udon
omelet(te) omuretsu
pickles tsukemono
pie pai
pizza piza
ramen noodles raamen
raw fish sashimi
salad sarada
second helping okawari
set meal teeshoku
shabushabu shabushabu
soup suupu
steak suteeki
sukiyaki sukiyaki
sushi sushi
tenpura tenpura
teriyaki teriyaki
toast toosuto

Cooking & Utensils

chopsticks hashi
cutting board manaita
dishwasher sara-arai-ki
dish soap senzai
dish towel fukin
fork fooku
glass koppu
half-split chopstics waribashi
kettle yakan
knife naifu/hoochoo
mixer mikisaa
oil abura
pan furaipan
pepper koshoo
plate (o)sara
pot nabe
rice cooker suihanki
salt shio
soup ladle shamoji/otama
soy sauce shooyu
spatula [for rice] shamoji/hera
spoon saji
sugar satoo
toaster toosutaa

Flavour & Taste

bitter nigai
cold tsumetai
delicious oishii
hot atsui
salty shoppai/karai
sour suppai
spicy karai
sweet amai
unsavory mazui

Useful Expressions

Please give me coffee. Koohii o kudasai/onegai shimasu.

Do you have beer? Biiru ga arimasu ka?

What are you going to have? Nani o meshiagarimasu ka? [polite]

What are you going to drink? Nani o nomimasu ka?

I am going to drink sake. Sake o nomimasu.

Let's drink. Nomimashoo.

Cheers! Kanpai!

What are you going to eat? Nani o tabemasu ka?

I am going to eat sushi. Sushi o tabeamsu.

What do you like? Nani ga suki desu ka?

I like tenpura. Tenpura ga suki desu.

Bon appetit! Itadakimasu.

Thank you for a lovely meal/drink. Gochisoo-sama deshita.

It is very delicious (, isn't it?). Totemo oishii desu (ne).

Please have some more. Motto doozo.

No, thank you. Moo kekkoo desu.

I'm hungry. Onaka ga sukimashita.

I'm thirsty. Nodo ga kawakimashita.

Let's go to eat. Tabe ni ikimashoo.

I don't feel like eating. Tabetaku arimasen.


EDUCATION

assignment kadai
assistant joshu
B.A. degree gakushigoo
board of education kyooiku-iinkai
book store hon'ya
caretaker yoomuin
computer konpyuutaa
conversation kaiwa
course koosu
dictation kikitori
dormitory ryoo
ellective sentaku-kamoku
entrance nyuugaku [-suru 'enter'][gakkoo ni]
entrance ceremony nyuugakushiki
entrance exam nyuugaku-shiken/nyuushi
essay shoo-ronbun/essee
examination shiken [o ukeru 'write']
final exam kimatsu-shikeen
grade gakunen
graduate school daigakuin
graduate student [daigaku]in-see
graduation sotsugyoo [-suru 'graduate'][gakkoo o]
homework shukudai [o suru 'do']
junior high school [middle] chuugakkoo
kindergarten yoochien
language lab rabo
lecture koogi [o ukeru 'attend']
lecturer kooshi
library toshokan
listening kiki-kata
long weekend renkyuu
M.A. degree shuushigoo
major senkoo [~ o -suru 'major in']
mid-term exam chuukan-shiken
ministry of education monbushoo
new semester shin-gakki
office [departmental] jimusho
office [professor's] kenkyuushitsu
Ph.D degree hakasegoo
preparatory school yobikoo/juku
president [university] gakuchoo
primary school shoogakkoo
principal koochoo[-sensee]
professor kyooju
pupil seeto
quiz shoo-shiken
reading yomi-kata
reading week dokusho-shuukan
registration tooroku [-suru 'register']
required course hisshuu-kamoku
research institute kenkyuujo
school gakkoo
secretary hisho
seminar seminaa/zemi
senior high school kookoo [kootoo-gakkoo]
speaking hanashi-kata
spring vacation haruyasumi
student gakusee
subject kamoku
summer vacation natsuyasumi
teacher sensee/kyooshi
term/semester -gakki
term paper peepaa
test tesuto
tutorial enshuu
undergrad gakubu no gakusee
university daigaku
winter vacation fuyuyasumi
writing kaki-kata

EVENTS & SPECIAL OCCASIONS

academic festival gakuensai [univ.]/gakugeekai
anniversary kinenbi
[wedding] kekkon-kinenbi
[death] meenichi
autumnal equinox shuubun
[A.E. Day] Shuubun no hi
banquet enkai
birthday tanjoobi
[60th birthday (celebration)]
kanreki (no iwai)
[70th birthday (celebration)]
koki (no iwai)
[77th birthday (celebration)]
kiju (no iwai)
[88th birthday (celebration)]
beeju (no iwai)
Boy's Festival Tango no sekku [May 5]
bride's first call to old home
sato-gaeri
cherry-blossom viewing hanami/ohanami
Christmas Kurisumasu
company entrance nyuusha
coming-of-age ceremony seejinshiki
divorce rikon
Doll's Festival Momo no sekku [March 3]
engagement kon'yaku
eve of the beginning of spring
setsubun
examination shiken
[entrance] nyuugaku-shiken [school]
nyuusha-shiken [company]
[mid-term] chuukan-shiken
[final] kimatsu-shiken
festival (o)matsuri
first day of spring risshun
summer rikka
autums risshuu
winter rittoo
funeral sooshiki
gift/present okurimono/purezento
golden wedding kinkonshiki
graduation sotsugyoo
[ceremony] sotsugyoo-shiki
Halloween Harowiin
harvest moon chuushuu no meegetsu
harvest moon viewing (o-)tsukimi
homecoming kisee
honeymoon shinkon-ryokoo
Lantern Festival obon
marriage kekkon
memorial service hooji
mid-autumn chuushuu
mid-year gift (o-)chuugen
mourning mo(chuu)
moving hikkoshi
[offer noodles] hikkoshi-soba
national holiday saijitsu/kyuujitsu
newly married shinkon
new year shinnen/(o)shoogatsu
New Year's Day gantan/ganjitsu
New Year's Eve Oomisoka
New Year's greetings nenga/nenshi
obituary gift kooden
[return for] kooden-gaeshi
party paatii
reception [wedding] hirooen
resepushon
remarriage saikon
retirement intai/teenen/taishoku
school entrance nyuugaku
[ceremony] nyuugaku-shiki
school excursion ensoku
7th day after death shonanoka
7-5-3 ceremony Shichi-go-san [Nov. 15]
silver wedding ginkonshi/ki
souvenir (o)miyage
St. Valentine's day barentain-dee
[obligation-chocolate] giri-choko
transfer [job] tenkin
vacation yasumi/kyuuka
[summer] natsu-yasumi
[winter] fuyu-yasumi
vernal equinox shunbun
[V.E. Day] Shunbun no hi
visit/call [sympathy] (o)mimai
wake (o)tsuya
Weaver Star Festival Tanabata(-matsuri)
wedding kekkon-shiki
[change of costume] oiro-naoshi
year-end kure
year-end gift (o-)seebo
year-end party boonenkai

Health & Hygiene:

aftershave afutaasheebu
AIDS eizu
Aspirin asupirin
bandage hootai
Band-Aid bando-eido
blood chi [ga deru 'bleed']
clinic kurinikku
cold/flu kaze [o hiku 'catch a cold]
cologne koron
condom kondoomu
cosmetics keshoohin
dentist haisha
doctor isha [ni kakaru 'see a doctor']
fever netsu [ga deru/o dasu 'run a fever']
hospital byooin
injury kega [o suru 'get injured']
lipstick kuchibeni [o tsukeru 'put on']
medicine kusuri [o nomu 'take']
nurse kangofu
pads [hygine] napukin ['napkin']
pregnancy ninshin [-suru 'get pregnant]
sex sekku/su
shampoo shanpuu
sickness byooki [ni naru/o suru 'get sick']
soap sekken
tissue paper tisshu-peepaa
toilet paper toiretto-peepaa
toothbrush haburashi
toothpaste hamigaki
towel taoru
vitamine bitamin

Useful expressions

I'm tired. Tsukaremashita.
I'm fine. Genki desu.
I'm sick. Byooki desu.
I feel sick. Kimochi ga warui desu.
I have a headache. Atama ga itai desu.
I have a fever. Netsu ga arimasu.
I'm thirsty. Nodo ga kawaita.
I'm hungry. Onaka ga suita.
I'm in bed. Nete imasu.

HOBBY:

aerobics earobikkusu
archery aacherii/kyuujutsu
baseball yakyuu
baseball card yakyuu-kaado
basketball basukettobooru
billiards tamatsuki/biriyaado
bird-watching baado-wotchingu
calligraphy shuuji/shodoo
camping kyanpu
cards toranpu
chess chesu
[Japanese] shoogi
classical music kurasshikku
cooking ryoori/kukkingu
comics manga
computer game konpyuutaa-geemu
cycling saikuringu
dance dansu
drinking sake
driving doraibu
exercise undoo
fishing tsuri
flower arrangement ohana
foreign language gaikokugo
go go
golf gorufu
gymnastics taisoo
hiking haikingu
horse race keeba
hobby shumi
hockey hokkee
jazz jazu
jogging jogingu
judo juudoo
Kabuki Kabuki
karaoke karaoke
karate karate
kendo kendoo
mah-jongg maajan
martial arts bujutsu
mountain-climbing yama-nobori/tozan
movie eega
music ongaku
Noh Noo
novel shoosetsu
opera opera
painting e
party paatii
photography shashin
piano piano
pinball pachinko
ping-pong pinpon/takkyuu
poetry shi
reading dokusho
record rekoodo
rock music rokku
sailing yotto
sewing saihoo
shopping kaimono
singing uta
skating sukeeto
skiing sukii
sky diving sukai-daibingu
soccer sakkaa
sports supootsu
stamp collection kitte-atsume
stargazing tentai-kansoku
swimming suiee
tennis tenisu
tea ceremony ocha
theatre geki/engeki
travelling ryokoo
video games bideo-geemu
vegetable growing yasai-saibai
volleyball bareebooru
walking sanpo
yoga yoga

HOUSING

air-conditioning reeboo
alcove tokonoma
ashtray haizara
basement chika
bath furo
bathroom furoba
bed beddo
bedroom shinshitsu
blanket moofu
bookshelf hondana/honbako
broom hooki
bucket baketsu
Buddhist altar butsudan
building biru
bulb denkyuu
carpet kaapetto
ceiling tenjoo
chair isu
chest of drawers tansu
cleaning sooji
closet oshiire
corridor rooka
cupboard todana
curtain kaaten
cushion zabuton
deck dekki
desk tsukue
dishwasher saraaraiki
door to/doa
drawer hikidashi
drawing room oosetsuma
electric fan senpuuki
electricity denki
elevator erebeetaa
entrance iriguchi/genkan
exit deguchi
family room ima
fireplace danro
floor yuka
futon fu/ton
garage shako/gareeji
gas gasu
grass mat tatami
guest room kyakuma
hanger hangaa/emonkake
heater sutoobu
heating danboo
house uchi/ie
kitchen daidokoro
living room ima
mattress mattoresu
mirror kagami
oven obun/tenpi
pillar hashira
pillow makura
radio rajio
refrigerator reezooko
roof yane
roof tile kawara
room heya
[Japanese style] washi/tsu/Nihonma
[Western style] yooma
screen door amido
second floor nikai
sheets shiitsu
shelf tana
Shinto altar kamidana
shower shawaa
sink nagashi
sofa/couch sofaa
stairs kaidan
stereo sutereo
storm door/window amado
stove [electric] denki-renji/konro
[gas] gasu-renji/konro
study benkyoo-beya/shosai
switch suwitchi
table teeburu
telephone denwa
television terebi
tile tairu
toilet toire/otearai
trough toi
vacuum cleaner soojiki
vase kabin
veranda beranda
wall kabe
washing sentaku
water supply suidoo
window mado

NATURE

animal doobutsu
bird tori
cat neko
clear hare
cloud kumo
cloudy kumori
dog inu
fall aki
fire hi
flower hana
grass kusa
hill oka
lake mizuumi
moon tsuki
mountain yama
ocean umi
rain ame
river kawa
sky sora
snow yuki
spring haru
star hoshi
summer natsu
sun taiyoo/hi
tree ki
water mizu
wheather tenki
wind kaze
winter fuyu
world sekai


NUMBER

1: ichi 2: ni 3: san 4: yon/shi 5: go
6: roku 7: nana/shi/chi 8: hachi 9: kyuu/ku 10: juu
11: juu-ichi 12: juu-ni 20: ni-juu 21: ni-juu-ichi 30: san-juu
40: yon-juu 70: nana-juu 90: kyuu-juu
100: hyaku 200: ni-hyaku 300: san-byaku 400: yon-hyaku 600: rop-pyaku
800: hap-pyaku
1000: sen 2000: ni-sen 3000: san-zen 4000: yon-sen 8000: has-sen
9000: kyuu-sen
1,0000: ichi-man2,0000: ni-man
10,0000: juu-man
100,0000: hyaku-man
1000,0000: is-sen-man
1,0000,0000: ichi-oku
10,0000,0000: juu-oku
100,0000,0000: hyaku-oku
1000,0000,0000: is-sen-oku
1,0000,0000,0000: it-choo

PEOPLE

General

adult otona
baby akanboo/aakachan
bank employee ginkooin
boss jooshi/bosu
bride hanayome/shinpu
bridegroom hanamuko/shinroo
child kodomo
colleague dooryoo
company worker kaishain
conductor shashoo
doctor isha
driver untenshu
engineer gishi
family kazoku
father [gen.] chichioya
fire fighter shoobooshi
foreigner gaikokujin/gaijin
friend tomodachi
homemaker shufu
husband [my] shujin
[other's] goshujin
husband and wife fuufu
lawyer bengoshi
mail deliverer yuubin'ya-san
man otoko no hito
mother [gen.] hahaoya
minister bokushi
Mr./Mrs./Ms -san
newlyweds shinkon(-fuufu)
office staff jimuin
parents ryooshin/oya
part-timer paato/furiitaa [free+ter]
people hitobito
person hito
pilot pairotto
police officer keekan/omawari-san
professor kyooju
pupil seeto
salesclerk ten'in
secretary hisho
student gakusee
steward suchuwaado
stewardess suchuwaadesu
subordinate buka
teacher sensee/kyooshi
trainee kenshuuin
wife [my] kanai
[other's] okusan
woman onna no hito

Pronominal

all/everyone minna/mina-san
he kare
I watashi
self jibun
she kanojo
s/he ano hito/ano kata
they karera
we watashi-tachi
you [sing.] anata
you [pl.] anata-gata
you all minasan

Family

aunt obasan [vocative, other's, stranger]
oba [my]
brother [elder] oniisan [vocative, other's]
ani [my]
brother [younger] otooto-san [other's]
otooto [my]
brother/sister in law [bride's] kojuuto
children by former marriage tsureko
cousin itoko
daughter musume [my]
ojoo-san[other's]
daughter in law yome
father otoosan [vocative, other's]
chichi [my]
father in law [bride's] shuuto
grandfather ojiisan [vocative, other's, stranger]
sofu [my]
grandmother obaasan [vocative, other's, stranger]
sobo [my]
half brother/sister harachigai no kyoodai/shimai
husband goshujin[other's]
shujin [my]
in-laws giri no
mother okaasan [vocative, other's]
haha [my]
mother in law [bride's] shuutome
niece meego-san [other's]
mee [my]
nephew oigo-san [other's]
oi [my]
siblings kyoodai-shimai
sister [elder] oneesan [vocative, other's]
ane [my]
[younger] imooto-san [other's]
imooto [my]
son musuko [my]
musuko-san [other's]
step- [father] keefu
[mother] keebo/mamahaha
[brother] giri no ani/otooto
[sister] giri no ane/imooto
uncle ojisan [vocative, other's, stranger]
oji [my]
wife okusan [vocative-other's, other's]
kanai [my]

Nationality

American Amerika-jin
Brazilian Burajiru-jin
Cambodian Kanbojia-jin
Canadian Kanada-jin
Chinese Chuugoku-jin
Cuban Kyuuba-jin
Dutch Oranda-jin
English Igirisu-jin
Ethiopian Echiopia-jin
Finn Finrando-jin
French Furansu-jin
German Doitsu-jin
Greek Girishia-jin
Indian Indo-jin
Indonasian Indoneshia-jin
Iranian Iran-jin
Irish Airurando-jin
Italian Itaria-jin
Jamaican Jamaika-jin
Japanese Nihon-jin *
Jew Yudaya-jin
Korean Kankoku-jin/Choosen-jin *
Macedonian Makedonia-jin
Mexican Mekishiko-jin
Pakistanese Pakisutan-jin
Portugese Porutogaru-jin
Russian Roshia-jin
Spaniard Supein-jin
Taiwanese Taiwan-jin *
Tanzanian Tanzania-jin
Thai Tai-jin
Ukuranian Ukuraina-jin
Vietnamese Betonamu-jin

PLACE

Location

ahead saki
around mawari
around here/vicinity kono hen/atari
at hand temoto/tejika
back/behind/rear ushiro
back road uramichi
between aida
beyond mukoo
bridge hashi
corner kado
dead-end ikidomari
end of street tsukiatari
freeway koosoku-dooro
front mae
inside naka
intersection koosaten
left hidari
map chizu
nearby chikaku/soba
next to tonari
opposite side hantaigawa/mukoogawa
outside soto
park kooen
pedestrians' crossing oodan-hodoo
place tokoro/basho
right migi
road michi
roadway shadoo
short-cut chikamichi
side yoko
sidewalk hodoo
square hiroba
street toori/dooro
this side temae/kochiragawa
top/above ue
tunnel tonneru
under/bottom shita

Public

airport kuukoo
apartment apaato
bank ginkoo
bar baa
barber tokoya
bookstore hon'ya
cafeteria shokudoo/kafeteria
church kyookai
city office shiyakusho
coffee shop kissaten
company kaisha
department store depaato
dormitory ryoo
factory koojoo
fire station shooboosho
gas station gasorin-su/tando
hairdresser riyooshitsu
hospital byooin
hotel hoteru
inn ryokan
library toshokan
movie theatre eegakan
motel mooteru
parking lot chuushajoo
pharmacy kusuriya/yakkyoku
police keesatsu
police stand kooban
post office yuubinkyoku
restaurant resutoran
rest room senmenjo/toire
school gakkoo
shop/store mise
station eki
supermarket suupaa
taxation office zeemusho
university daigaku

RELIGION

Anglican church eekoku-kokkyookai
agnostic kaigironsha
atheist mushinronsha
believer shinja
Bible seesho
Buddha Budda/hotoke
Buddhism bukkyoo
Catholic Katorikku
Catholicism kyuukyoo/katorikkukyoo
ceremony gishiki
Christianity kirisutokyoo
Christmas kurisumasu
church kyookai
Confucianism jukyoo
Confucius Kooshi
death shi
faith shinkoo/shinjin
funeral sooshiki
god kami
heaven tengoku
hell jigoku
Hinduism hinzuukyoo
Islam isuramukyoo
Jesus Christ Iesu Kirisuto
Judaism yudayakyoo
Koran kooran
life see(mee)
meditation meesoo
minister bokushi
Mohammed Mahometto
monk sooryo/oboo-san
prayer inori [inoru 'pray']
priest shinpu
Protestantism shinkyoo
rabbi bokushi/rabi
religion shuukyoo
sermon sekkyoo
service reehai
sister shuudoojo/shisutaa
sutra kyoo(ten)
Shinto[ism] shintoo
shrine jinja
Taoism dookyoo
teaching oshie
temple tera/o-tera
wedding kekkonshiki
Zen Buddhism zen

SPORTS:

aerobics earobikkusu
archery aacherii/kyuujutsu
baseball yakyuu
basketball basukettobooru
billiards tamatsuki/biriyaado
camping kyanpu
cycling saikuringu
dance dansu
exercise undoo
fishing tsuri
golf gorufu
gymnastics taisoo
hiking haikingu
horse race keeba
hockey hokkee
Ice hockey aisu-hokkee
jogging jogingu
judo juudoo
karate karate
kendo kendoo
martial arts bujutsu
mountain-climbing yama-nobori/tozan
ping-pong pinpon/takkyuu
sailing yotto
skating sukeeto
skiing sukii
sky diving sukai-daibingu
soccer sakkaa
sports supootsu
swimming suiee
tennis tenisu
volleyball bareebooru
walking sanpo
yoga yoga

STATIONERY & EQUIPMENT

ball-point pen booru-pen
chair isu
computer konpyuutaa
desk tsukue
drawer hikidashi
envelope fuutoo
eraser keshigomu
desk lamp sutando
letter paper binsen
notebook nooto
paper kami
pencil enpitsu
ruler monosashi/joogi
scissors hasami
stamp kitte
stapler hotchikisu
tape teepu
tape recorder teepurekoodaa
typewriter taipuraitaa
videorecorder bideo
videotape bideoteepu
word processor waapuro

SUBJECTS [academic]

accounting keeri-gaku
astronomy tenmon-gaku
biology seebutsu[-gaku]
business administration keeee-gaku
chemistry kagaku
classical studies koten-kenkyuu
communication komyunikeeshon-gaku
computer science konpyuutaa-kagaku
department of ~ -gak(u)ka
earth science chikyuu-kagaku
East Asian Studies higashi-ajia kenkyuu
economics keezai-gaku
education kyooiku-gaku
engineering koogaku
environmental science kankyoo-kagaku
faculty of ~ -gakubu
fine arts geejutsu
geography chiri-gaku
geology chishitsu-gaku
history rekishi-gaku
humanities jinbun-kagaku
law hooritsu-gaku
linguistics gengo-gaku
literature bungaku
mathematics suugaku
medicine igaku
music ongaku
natural science shizen-kagaku
philosophy tetsugaku
physical education taiiku-gaku
physics butsuri/butsuri-gaku
physiology seeri-gaku
political science seeji-gaku
psychology shinri-gaku
religious studies shuukyoo-gaku
social science shakai-kagaku
sociology shakai-gaku
space science uchuu-kagaku
visual arts bijutsu
women's studies josee-kenkyuu

TEMPORAL

morning asa
noon hiru
evening ban
night yoru
in the morning gozen-chuu
in the afternoon gogo
this morning kesa
this evening konban
today kyoo
yesterday kinoo
tomorrow ashita
this week konshuu
last week senshuu
next week raishuu
this month kongetsu
last month sengetsu
next month raigetsu
this year kotoshi
last year kyonen
next year rainen
Monday getsuyoobi
Tuesday kayoobi
Wednesday suiyoobi
Thursday mokuyoobi
Friday kin'yoobi
Saturday doyoobi
Sunday nichiyoobi
January ichigatsu
February nigatsu
March sangatsu
April shigatsu
May gogatsu
June rokugatsu
July shichigatsu
August hachigatsu
September kugatsu
October juugatsu
November juuichigatsu
December juunigatsu
now ima
later atode
right away sugu
early hayaku
late osoku
soon moo sugu
gradually dandan
at eight hachi-ji ni
at 6:30 roku-ji han ni
on Friday Kin'yoobi ni
in March sangatsu ni

o'clock -ji yo-ji/ku-ji
hour -jikan
minute -fun/pun ip-pun/ni-fun
day(s) ichi-nichi 1 day
tsuitachi 1st day
futsu-ka 2 days/2nd day
mik-ka 3 days/3rd day
yok-ka 4 days/4th day
itsu-ka 5 days/5th day
mui-ka 6 days/6th day
nano-ka 7 days/7th day
yoo-ka 8 days/8th day
kokono-ka 9 days/9th day
too-ka 10 days/10th day
juu-ichi-nichi 11 days/11th day
hatsu-ka 20 days/20th day
week -syuu-kan isshuu-kan/nishuu-kan/san-shuu-kan
month -ka-getsu ikkagetsu;rokkagetsu
-tsuki hito-tsuki/futa-tsuki
year -nen(kan) ichi-nen/ni-nen/san-nen/yo-nen

TRANSPORTATION:

airplane hikooki
airport hikoojoo/kuukoo
bicycle jitensha
bound for -yuki
Bullet Train Shinkansen
bus basu
bus stop basutee
car kuruma/jidoosha
commuter train densha
conductor shashoo
driver untenshu
fare ryookin
freeway koosoku-dooro
motorcycle ootobai
railroad senro
road dooro/michi
ship fune
streetcar shiden
station eki
subway chikatetsu
ticket kippu
truck torakku
taxi takushii
taxi stand takushii-noriba
toll road yuuryoo-dooro
train kisha

Useful expressions

Let's go by taxi. Takushii de ikimashoo.
I'll drive a car. Kuruma o unten-shimasu.
I took a bus. Basu ni norimashita.


ADJECTIVAL:
alright daijoobu (na)
attractive suteki na
bad warui/dame na
beautiful utsukushii
black kuroi
blue aoi
boring tsumaranai
bright akarui
bustling nigiyaka na
calm ochitsuita
cheap yasui
cheerful hogaraka na
cold [object] tsumetai
cold [climate] samui
correct tadashii
crowded konda
dangerous abunai/kiken na
dark kurai
deep fukai
delicious oishii
different chigau [verb]
difficult muzukashii
disagreeable kirai na
easy yasashii
empty suita
enjoyable tanoshii
expensive takai
far tooi
fast hayai
fat [things] futoi
[people] futotta
few/little sukunai
fond of suki na
foolish baka na
frosen kootta
full ippai
good ii
heavy omoi
high takai
honest shoojiki na
hot atsui
hot & humid mushi-atsui
indifferent heeki na
interesting omoshiroi
kind shinsetsu na
large ookii
late osoi
light karui
lonely sabishii
long nagai
loud [colour] hade na
low hikui
many/much ooi
narrow semai
near/close chikai
new atarashii
noisy urusai
old [things] furui
[people] toshi-totta
pleased ureshii
polite teenee na
pretty/neat kiree na
quiet shizuka na
[colour] jimi na
red akai
round marui
rude shitsuree na
sad kanashii
safe anzen na
same onaji
shallow asai
short mijikai
skilful joozu na
skinny [people] yaseta
slender/fine hosoi
slow osoi
small chiisai
smart/sharp atama ga ii
square shikakui
strong tsuyoi
tall [people] see ga takai
terrible hidoi
thankful arigatai
thick atsui
thin usui
tired tsukareta
unskilful heta na
useful yaku ni tatsu
useless muda na
warm atatakai
weak yowai
white shiroi
wide hiroi
wonderful subarashii
wrong machigai[noun]/machigatta/machigatte iru
yellow kiiroi/kiiro no
young wakai

ADVERBIAL:

about -gurai [quantity]
-goro [time]
again mata
all zenbu
all the time zutto
a little more moo sukoshi
almost hotondo
always itsumo
any time itu de mo
anyway tonikaku
at last yatto
besides sore ni
hoka ni
by all means zehi
kanarazu
dooshitemo
by oneself hitori de
by the way tokorode
comparatively wariai
fairly/considerably kanari
finally tootoo
first of all mazu
for a while shibaraku
for oneself jibun de
for the first time hajimete
hardly nakanaka [neg]
how many ikutsu
how much ikura
just choodo
later ato de
little sukoshi
chotto
maybe tabun
many/much takusan, takusan
more motto
next tsugi ni
not at all zenzen [neg]
sukoshi mo [neg]
chitto mo [neg]
mattaku [neg]
not very amari [neg]
sonna ni [neg]
number one ichi-ban
often yoku
particularly toku ni
rarely metta ni [neg]
skillfully joozu ni
someday itsuka
sometimes tokidoki
still mada
then sore kara
sore de
together issho ni
usually taitee
very totemo
hijoo ni
yet mada [neg]

DEMONSTRATIVE & WH-WORD

this [near speaker] kore
this___ kono___
here koko
this way koo, koo
this side/person kochira
this kind of konna
that [near hearer] sore
that___ sono__
there soko
that way soo, soo
that side/person sochira
that kind of sonna
that [over there] are
that___ ano___
there asoko
that way aa
that side/person achira
that kind of anna
which dore
which___ dono___
how doo
which side/way dochira
what kind of donna
what nani
who dare/donata
where doko
when itsu
why naze


VERB

English masu-form dic-form te-form
[-masu] [no acc:-te]

absent [be -] yasumimasu yasumu yasunde

answer kotaemasu kotaeru kotaete

ask favours tanomimasu tanomu tanonde

onegai-shimasu onegai-suru onegai-shite

ask questions kikimasu kiku kiite

attend (ni) demasu deru dete

be [copula] desu da de

become narimasu naru natte

begin [tr.] hajimemasu hajimeru hajimete

[intr.] hajimarimasu majimaru hajimatte

bend magarimasu magaru magatte

born [be -] umaremasu umareru umarete

borrow karimasu kariru karite

bring things motte-kimasu motte-kuru motte-ki/te

buy kaimasu kau katte

carry hakobimasu hakobu hakonde

clean up sooji-shimasu sooji-suru sooji-shi/te

climb noborimasu noboru nobotte

close [tr.] shimemasu shimeru shimete

[intr.] shimarimasu shimaru shimatte

collect atsumemasu atsumeru atsumete

come kimasu kuru kite

consider kangaemasu kangaeru kangaete

continue tsuzukimasu tsuzuku tsuzuite

cook ryoori-shimasu ryoori-suru ryoori-shite

cry nakimasu naku naite

cut kirimasu kiru kitte

count kazoemasu kazoeru kazoete

discuss hanashi-aimasu hanashi-au hanashi-atte

do shimasu suru shite

do a job shigoto-shimasu shigoto-suru shigoto-shite

drink nomimasu nomu nonde

drive unten-shimasu unten-suru unten-shite

drunk (get-) yopparaimasu yopparau yopparatte

eat tabemasu taberu tabete

employed(be-)(ni)tsutomemasu tsutomeru tsutomete

end owarimasu owaru owatte

enter hairimasu hairu haitte

fall {rain/snow}furimasu furu futte

find mitsu/kemasu mitsu/keru mitsukete

fly tobimasu tobu tonde

get off orimasu oriru orite

get on (ni) norimasu noru notte

get out demasu deru dete

give agemasu ageru agete

give me kudasai

go ikimasu iku itte

go back modorimasu modoru modotte

go out dekakemasu dekakeru dekakete

hang [tr.] kakemasu kakeru kakete

[intr.] kakarimasu kakaru kakatte

hear/listen/ask kikimasu kiku kiite

inform shirasemasu shiraseru shirasete

introduce shookai-shimasu shookai-suru shookai-shite

invite yobimasu yobu yonde

know shitte-imasu* shiru shitte

laugh waraimasu warau waratte

learn naraimasu narau naratte

lend kashimasu kasu kashite

line up narabimasu narabu narande

listen kikimasu kiku kiite

live (ni) sumimasu sumu sunde

mail (tegami o) dashimasu dasu dashite

make tsukurimasu tsukuru tsukutte

marry (to) kekkon-shimasu kekkon-suru kekkon-shite

meet (ni/to) aimasu au atte

open [tr.] akemasu akeru akete

[intr.] akimasu aku aite

own/hold mochimasu motsu motte

park tomemasu tomeru tomete

pay haraimasu harau haratte

phone (denwa o) kakemasu kakeru kakete

shimasu suru shite

pick up torimasu toru totte

play asobimasu asobu asonde

{sports} shimasu suru shite

{insruments}hikimasu hiku hiite

possess mochimasu motsu motte

pray inorimasu inoru inotte

push oshimasu osu oshite

put in iremasu ireru irete

put on okimasu oku oite

read yomimasu yomu yonde

receive moraimasu morau moratte

reserve yoyaku-shimasu yoyaku-suru yoyaku-shite

rest yasumimasu yasumu yasunde

return/go home kaerimasu kaeru kaette

ride (ni) norimasu noru notte

run hashirimasu hashiru hashitte

see mimasu miru mite

send okurimasu okuru okutte

show misemasu miseru misete

sit (ni) suwarimasu suwaru suwatte

koshikakemasu koshikakeru koshikakete

sleep nemasu neru nete

nemurimasu nemuru nemutte

speak hanashimasu hanasu hanashite

spread shikimasu shiku shiite

stand up tachimasu tatsu tatte

stay (ni) tomarimasu tomaru tomatte

stop [tr.] tomemasu tomeru tomete

[intr.] tomarimasu tomaru tomatte

stop ~ing yamemasu yameru yamete

study benkyoo-shimasu benkyoo-suru benkyoo-shite

surprised [get-]odorokimasu odoroku odoroite

sweep hakimasu haku haite

swim oyogimasu oyogu oyoide

take (things) torimasu toru totte

take (time) kakarimasu kakaru kakatte

take things motte-ikimasu motte-iku motte-itte

teach oshiemasu oshieru oshiete

there is/are arimasu aru atte

{animate} imasu iru ite

think omoimasu omou omotte

tired [get-] tsukaremasu tsukareru tsukarete

turn off [tr.] keshimasu kesu keshite

[intr.]kiemasu kieru kiete

turn on [tr.] tsukemasu tsukeru tsukete

[intr.] tsukimasu tsuku tsuite

understand wakarimasu wakaru wakatte

use tsukaimasu tsukau tsukatte

wait machimasu matsu matte

walk arukimasu aruku aruite

wash araimasu arau aratte

wear(clothes) kimasu kiru kite

(pants/sockshakimasu haku haite
/shoes)

(hat/cap) kaburimasu kaburu kabutte

(tie/belt) shimemasu shimeru shimete

(glasses) kakemasu kakeru kakete

(accessaries) shimasu suru shite

work hatarakimasu hataraku hataraite

worry shinpai-shimasu shinpai-suru shinpai-shite

write kakimasu kaku kaite
Member
4694 cr points
Send Message: Send PM GB Post
27 / M / Singapore & Malaysia
Offline
Posted 2/15/08 , edited 2/15/08
hey..wat abt those lie...

name-sama
name-san
name-kun
name-dono...

the one at the back any specif meaning?
Creator
5861 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / M / [JDramaCliqueLead...
Offline
Posted 2/15/08 , edited 2/15/08
Well... think of them as titles given to people
Moderator
4025 cr points
Send Message: Send PM GB Post
M / イーストデトロイト
Offline
Posted 2/15/08 , edited 2/15/08
Shitsumon ga arimasu
if 'ee' and 'hai' are both yes, is there a proper way to use them. is 'ee' proper conversation, and 'hai' causal conversation?

thankx
also how do you say 'please' & 'thank you'

thank you.
Creator
5861 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / M / [JDramaCliqueLead...
Offline
Posted 2/15/08 , edited 2/16/08
Please is Kudasai
Thank you is Arigatou(Only to close people) or Arigatou Gozaimasu (Polite)

Ee is more casual, so you would use it when you talk to friends
Hai obviously is formal ^.^

So if I ask .... Mrmacc-San, iidesu ka? you would say Hai, iidesu.
Member
177 cr points
Send Message: Send PM GB Post
31 / M / Bismarck, North D...
Offline
Posted 2/21/08 , edited 2/22/08
i don't mean to point out anything but what if we thought we saw an error
cause i think i may have found a word or two with the wrong Japanese spelling.
Unless my Japanese dictionary is wrong
*`Derek
Creator
5861 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / M / [JDramaCliqueLead...
Offline
Posted 2/22/08 , edited 2/22/08
If you find an error, let me or one of the other moderators know Arigatou Derek-San
Moderator
54 cr points
Send Message: Send PM GB Post
31 / F / In His Heart Fore...
Offline
Posted 2/22/08 , edited 2/22/08
Sugoi!!!! So much to memorize
Member
4694 cr points
Send Message: Send PM GB Post
27 / M / Singapore & Malaysia
Offline
Posted 2/22/08 , edited 2/23/08

Yunneko wrote:


Cloud2059 wrote:

hey..wat abt those lie...

name-sama
name-san
name-kun
name-dono...

the one at the back any specif meaning?


all of those are titles given to people. Each one of them has a different rank and can also be specified as just used with females or males....

sama - highest rank
san- neutral, used normaly whith ppl u don't know
kun - used with boys. used with close friends or it can also be used by adults to children or younger ppl than them
chan - close friends. used with girls


well, this are just the common ones, though I think there are more.


oh..thks alot ya...
Posted 2/23/08 , edited 2/23/08
wow!!,..so much to save on my memory bank!,..
Moderator
4025 cr points
Send Message: Send PM GB Post
M / イーストデトロイト
Offline
Posted 2/27/08 , edited 2/27/08
memorize - lol
I'm still stuck back at some basic phrases and pronunciation of them lol.

Member
462 cr points
Send Message: Send PM GB Post
30 / F / New York
Offline
Posted 2/28/08 , edited 2/29/08
i had been meaning to ask my Japanese teacher, but i'll just ask here instead.
what is the difference between ano and eto? when i've heard Japanese conversations, I feel both are normally translated as "ummm," basically as a way to pause before saying something else.
arigatoo
Member
6822 cr points
Send Message: Send PM GB Post
24 / F
Offline
Posted 3/21/08 , edited 3/21/08
Wll Job!! ありがとうございます.
Member
413 cr points
Send Message: Send PM GB Post
31
Offline
Posted 4/8/08 , edited 4/8/08
woooooooooooooooooooooooooooooooooow!!!!!!!!!!!!!!!!!!so much my brain is gonna bust since my memmory is bad
First  Prev  1  2  Next  Last
You must be logged in to post.