First  Prev  1  2  Next  Last
Post Reply Mei Mei your fav in Hei se hui mei mei??
Moderator
30068 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / Sieyo Accademy |...
Offline
Posted 7/28/08 , edited 7/29/08
1) Gui Gui
2) Mei Mei
3) Ya Tou
4) Xiao Jie
5) Xiao Xun
Mei Mei Fan
1234 cr points
Send Message: Send PM GB Post
Offline
Posted 8/3/08 , edited 8/3/08
she's also my second fave .. I really like gui gui
Mei Mei Fan
1094 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / 王子的国度'xDD
Offline
Posted 9/3/08 , edited 9/4/08
meimei is 3rd of my fav.
i like guigui first then yatou then meimei XDD
Mei Mei Fan
921 cr points
Send Message: Send PM GB Post
64 / F / http://nuclear-co...
Offline
Posted 9/5/08 , edited 9/6/08
meimei is 3rd of my fav
Mei Mei Fan
12740 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Singapore =D
Offline
Posted 9/17/08 , edited 9/17/08
1st:Mei
2nd:Yatou
3rd:Apple n Gui
4th:Tong
5th:Xiao Jie
6th:Xiao Man
7th:Daya
8th is Xiao Xun


I dun realli like xioaxun larh...no offence kays?
Posted 7/22/10 , edited 7/22/10
1.MeiMei
2.YaTou
3.Apple
4.XiaoJie
5.GuiGui
6.XiaoXun
7.XiaoMan
8.DaYa
9.TongTong
First  Prev  1  2  Next  Last
You must be logged in to post.