« Back to Promotional Videos - Voice Actor 01: Yuki Kaji as Katsuhira Agata