« Back to Leiji Matsumoto's OZMA - Episode 1 - Ozma 1, "The Sand Whale"