« Back to Naruto Shippuden: Season 17 - Episode 486 - Naruto Shippuden, Sasuke’s Story: Sunrise, Part 3: Fuushin