« Back to Naruto Season 5 - Episode 122 - Fakeout: Shikamaru's Comeback!