« Back to Utakoi - Episode 13 - Teika and Noriko \ Princess Shokushi Gon Chunagon Teika