Happy Boys

More Information

Cast and Characters

Show Minor Characters
Localization Credits

Translation: Chiho Glaser
Subtitle Timing: Chiho Glaser
Cast
Seto Koji - Segawa Kyoichi
Kamakari Kenta - Akasaka Junta
Kato Keisuke - Kitamura Kosuke
Shindo Gaku - Inada Gen
Nagashima Shugo - Tsuruoka Kokoro
Sugawara Eiji - Fukawa Kiichi
Fujimura Shunji - Shikawaichi Kura
Tanaka Tetsushi - Katano Sakatoru